PKR

Učebný zdroj Niektoré základné informácie k prevencii sociálno-patologických javov od Mgr. Márie Oľšavskej je určený predovšetkým účastníkom inovačného vzdelávania Prevencia niektorých sociálno-patologických javov.
Vo učebnom zdroji sa autorka zameriava predovšetkým na problematiku agresivity a agresie, kyberšikany a na problematiku záškoláctva.

Výchova a vzdelávanie médiami a k médiám má smerovať k zodpovednému a primeranému využívaniu rôznych druhov médií, k rozvoju komunikácie, prosociálneho správania, k aplikovaniu etických hodnôt v živote dieťaťa.

Autori: 

M. Pjatková,Ľ. Fapšo,S. Pavlíková

Učebný zdroj bol vytvorený k programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov matematiky, ktorým pomôže zlepšiť zručnosti pomocou IKT. Program Excel umožňuje ľahké zostrojovanie grafov funkcií preberaných na strednej škole, umožňuje ľahké riešenie matematických rovníc a ich sústav všetkým žiakom.

Autori: 

Z. Krištofová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego, ktorý je určený pre kategórie učiteľ a podkategórie učiteľ pre predprimárne vzdelávanie a učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Učebný zdroj Niektoré základné informácie k prevencii sociálno-patologických javov (2. časť) od Mgr. Márie Oľšavskej je určený predovšetkým účastníkom inovačného vzdelávania Prevencia niektorých sociálno-patologických javov.

Učebný zdroj Projektovo orientované vyučovanie v predmete fyzika – živá fyzika od PaedDr. Beáty Šenkárovej je určený predovšetkým učiteľom fyziky základnej školy.

Autori: 

A. Makišová

Učebný zdroj Dramatická výchova v školách od Mgr. Andrey Makišovej je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného programu s rovnakým názvom.
V učebnom zdroji sa autorka zameriava predovšetkým na objasnenie cieľov, úloh, foriem a metód dramatickej výchovy a na jej vzájomné a kooperujúce vzťahy s etickou, estetickou a umeleckou výchovou.

Autori: 

G. Vincencová

Obchodné právo je učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Pre rozsiahlosť problematiky obsahuje základné informácie z oblasti obchodného práva vrátane zmien v Obchodnom zákonníku, ktoré budú na vzdelávaní priebežne aktuálne dopĺňané.

Problematiku skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov zaraďujeme k aktuálnym pedagogickým problémom súčasnosti. Neustále prebiehajú diskusie o funkčnosti hodnotenia žiakov v škole.

Cieľom učebného zdroja Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov je pomôcť pedagogickým zamestnancom identifikovať a uplatniť jednotlivé prezentačné a komunikačné zručnosti v praxi s dôrazom na schopnosť pracovať s modernými IKT pomôckami.

Autori: 

M. Roučková,J. Krajčovič

Akreditovaný vzdelávací program Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove je zameraný na dosiahnutie vyššej kvality špeciálnych pedagogických zručností v oblasti teórie a didaktiky prípravnej a základnej etapy plávania, ako aj základov záchranárskych zručností pri záchrane topiaceho sa.

Autori: 

G. Vincencová

Občianske právo je učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu s rovnomenným názvom. Je vypracovaný pre kategóriu učiteľ, podkategóriu učiteľ pre stredné školy a učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie. Z dôvodu obšírnosti problematiky a limitovaného rozsahu obsahuje základnú odbornú teóriu vrátane aktivít, ktorých cieľom je čo najlepšie osvojenie rozsiahlej právnickej problematiky.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách je vytvoriť pre učiteľa odborných ekonomických predmetov sprievodcu programami OMEGA a OLYMP ako pomôcku, ktorá mu odpovie na základné otázky v príprave na vyučovanie, poskytne mu metodický návod ako vytvoriť tematický plán, ako postupovať pri vyučovaní, ako sa vyhnúť chybám, ktoré počas v

Cieľom učebného zdroja je inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. Študijný text obsahuje okrem základných teoretických východísk didaktického konštruktivizmu najdôležitejšie inovácie z oblasti jazykovedy v rámci jednotlivých jazykových rovín.

Učebný zdroj k akreditovanému programu Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka sa zaoberá hodnotením, ktoré je nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu v rozvoji osobnosti žiaka a prispieva ku kvalite jeho procesov učenia sa. Na posudzovanie výkonov učebného procesu v triede existuje množstvo typov, foriem a metód hodnotenia.

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Inovácie v riadení neplnoorganizovaných základných škôl, ktorého cieľovou skupinou sú vedúci pedagogickí zamestnanci neplnoorganizovaných základných škôl, ktorí už absolvovali funkčné vzdelávanie a v súčasnosti si musia obnoviť a zdokonaliť svoje profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností v neplnoo

Cieľom učebného zdroja Začíname učiť v projektoch v primárnom vzdelávaní je motivovať učiteľov k využívaniu projektového vyučovania a zdokonaľovaniu jeho profesijných kompetencií v plánovaní a realizácii projektového vyučovania v primárnom vzdelávaní.

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole je aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka o zručnosť používať moderné technológie ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole.

Učebný zdroj Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie sa venuje štátnemu a školskému vzdelávaciemu programu, analyzuje didaktické ciele a kľúčové kompetencie edukácie, pričom ich špecifikuje pre predmet biológia, a takisto sa venuje moderným koncepciám edukačného procesu, ako aj inovačným metódam a postupom vo vyučovaní, ktoré konkretizuje a implementuje do vyučovania biológie v rámci ŠVP ISCED 2 a 3.

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť si teoretický kontext problematiky videoexperimentu. Autorka v ňom opisuje možnosti, úlohy a zodpovednosť učiteľa pri aranžovaní vzdelávacích podnetov s využitím dostupných technológií, didaktických pomôcok vrátane implementácie zásady názornosti vo vyučovaní fyziky na základnej škole.

Cieľom učebného zdroja Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytnúť čitateľovi základné informácie o tom, čo je kritické myslenie, akým spôsobom môžeme pre proces kritického myslenia vytvoriť podmienky v edukácii, ako môžeme hodnotiť, klásť otázky a vzájomne kooperovať.

Autori: 

RNDr. Erika Fryková

Učebný zdroj zahŕňa dve kapitoly. Prvá je venovaná interaktívnym tabuliam a ich príslušenstvu všeobecne a tabuli QOMO konkrétne a takisto poskytuje informácie o jednotlivých nástrojoch softvéru Flow!Works. Druhá kapitola prezentuje možnosti využitia tabule a softvéru vo vyučovaní (prostredníctvom vytvorených dokumentov, postupom ich tvorby, ako aj metodiky použitia).

Autori: 

PaedDr. Danica Gondová, PhD.

Jedným z prístupov, ktorý umožňuje dosiahnuť uvedené ciele, volí metódy orientované na žiaka a podčiarkuje individualizovaný prístup k žiakom, je integrované vyučovanie obsahu a jazyka, známe ako CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Autori: 

PaedDr. Alica Dragulová, PhD.; PhDr. Marta Hargašová, CSc.; PhDr. Alena Kopányiová, PhD.; PhDr. Eva Smiková, PhD.

Učebný zdroj Nové metódy odbornej činnosti v systéme výchovného poradenstva a prevencie je určený odborným zamestnancom pripravujúcim sa v rámci prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie druhej atestácie. V rámci jeho tvorby autorky vychádzali zo schválených tematických celkov akreditovaného programu kontinuálneho – prípravného atestačného vzdelávania. Učebný zdroj prináša niektoré poznatky potrebné na osvojenie tých kompetencií, ktoré profesijný štandard očakáva od odborného zamestnanca s druhou atestáciou.

Autori: 

PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD.

Každý deň sa stretávame s tým, že má niekto odlišný názor, postoj, vyznáva iné hodnoty, je nám menej sympatický, bráni nám dosiahnuť to, čo chceme. Riešenie konfliktov je preto súčasťou fungovania každého človeka v sociálnom svete – či sa dohadujeme s vlastnými deťmi o tom, ako môžu byť dlho pri počítači, kedy sa môžu vrátiť večer domov, s kolegami o termíne školského výletu, či s predavačkou o reklamácii nekvalitného výrobku, s priateľmi zas o rozdielnych názoroch na divadelné predstavenie atď. (Bednařík, 2001)

Obsahom učebného zdroja je súhrn teoreticko-metodologických východísk o možnostiach rozvoja čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie v rámci spoločného postupu učiteľov. Vzťahuje sa predovšetkým na komplexne plánovanie rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov v školskom vzdelávacom programe.

Autori: 

A. Töröková M. Števčík

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba edukačných multimédií má slúžiť učiteľom, ktorí budú chcieť vytvárať svoje multimediálne edukačné materiály a používať ich vo vyučovacom procese. Hlavná časť zdroja sa venuje pravidlám multimediálnych prvkov, ako aj celej aplikácie.

Učebný zdroj Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách je určený účastníkom inovačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ukončovania štúdia na stredných odborných školách.

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu sa zameriava sa na prípravu, tvorbu a vyhodnotenie IVVP pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Cieľom učebného zdroja je poskytnúť teoretické vedomosti a praktické návody na spracovanie IVVP, aj keď vždy treba zohľadniť ŠVVP konkrétneho žiaka.

Autori: 

E. Vincejová

Učebný zdroj bol vytvorený k vzdelávaciemu programu Plánovanie edukačných procesov ─ rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov s cieľom rozšíriť, rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v  oblasti plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu v kontexte s legislatívou, štátnym vzdelávacím programom a v súlade s kľúčovými ko