PKR

Učebný zdroj prezentuje možnosti rozvíjania občianskej kompetencie v konkrétnej edukačnej praxi – u pedagogických zamestnancov a následne prostredníctvom pedagogických zamestnancov aj u žiakov základných a stredných škôl. Sú v ňom deklarované konkrétne metódy a formy práce týkajúce sa schopnosti účinne komunikovať na tému demokratického občianstva. Zároveň ponúka možnosti aplikácie inovačných metód v oblasti výchovy k demokratickému občianstvu.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť vedúcim pedagogickým zamestnancom základnú orientáciu pre úspešné zvládnutie samostatnej práce vo svojich pracovných kolektívoch tak, aby získali kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a v školskom zariadení.

Autori: 

D. Naďová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v cirkevnej škole – učiteľ v evanjelickej škole.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytovať účastníkom vzdelávania teoretické východiská, z ktorých vychádzajú štátne a cirkevné školy.

V učebnom zdroji nájdu pedagógovia relevantné informácie o vzdelávacích štandardoch, didaktických metódach, formách práce so žiakmi a moderných prístupoch k výučbe cudzieho jazyka, ktoré im umožnia poznať a uplatňovať najnovšie trendy vo výučbe anglického jazyka v pedagogickej praxi. Veľká časť učebného zdroja je venovaná inteligenciám, tzv. multiple intelligences.

Autori: 

M. Pjatková,M. Remetová,R. Novootná,T. Baginová

Učebný zdroj Koordinátor drogovej prevencie je určený účastníkom špecializačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe. Jedným z dôvodov na jeho vytvorenie bolo prijatie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý zaviedol kariérovú pozíciu na výkon špecializovaných činností, ktoré si vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.

Autori: 

M. Pjatková,A. Popovič

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Zážitkové učenie v environmentálnej výchove.
Hlavným cieľom učebného zdroja je prehĺbiť profesijné kompetencie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy.

Druhá časť učebného textu k vzdelávaciemu programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov je zameraná na didaktické základy. Priamo nadväzuje na prvú časť obsahujúcu základné teoretické východiská potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie vymedzených tém obsahového zamerania vzdelávacieho programu.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu prístupnou formou predstavuje prezentácie nielen v elektronickej podobe, ale aj v širšom kontexte ako nástroj odovzdávania informácií a poznatkov pre potreby vzdelávania. Autori okrem postupov tvorby prezentácie zdôrazňujú dôležitosť prípravy, znalosť publika  a upozorňujú aj na nutnosť rešpektovať pri tvorbe prezentácií autorský zákon.

Autori: 

M. Valent,B. Sihelský

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Inovácie v sebahodnotení školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zlepšiť kvalitu školy prostredníctvom sebahodnotenia a sprostredkovať tento fenomén účastníkom vzdelávania.

Učebný zdroj je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na základnej umeleckej škole a prináša zaujímavú a praxou overenú metodiku pre zážitkové vyučovanie detí a žiakov. Repertoár všetkých metodických príkladov pochádza zo súčasnej tvorby pre deti, využíva témy, ktoré súvisia so štátnym vzdelávacím programom predprimárneho i primárneho vzdelávania vrátane vzdelávania v základných umeleckých školách.

Autori: 

S. Fecsó,J. Suchoža

Cieľom učebného zdroja je na kunsthistorickom základe poskytnúť pedagógom nahliadnutie do histórie a prítomnosti inštalácie ako smeru súčasného výtvarného umenia a prostredníctvom tvorby autorov a diel objasniť podstatu inštalácie, lepšie ju spoznať a čerpať z nej tvorivé námety na ďalšiu tvorbu. 

Autori: 

M. Roučková,J. Vnuk

Učitelia telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl zaznamenávajú každý rok klesajúcu úroveň výsledkov testov hodnotenia pohybovej výkonnosti žiakov. Žiaci postupne strácajú záujem o telesnú výchovu, ktorú donedávna považovali za najobľúbenejší predmet. Zaradenie netradičných športových hier do školských vzdelávacích programov umožňuje ponúknuť žiakom niečo nové a zároveň zatraktívniť vyučovanie. Jednou z možností, ako spestriť a obohatiť hodiny telesnej výchovy, je zaradenie florbalu do vyučovania.

Úspešné vzdelávanie v oblasti prírodných vied si vyžaduje odborne zdatných učiteľov, primerane náročné a motivujúce kurikulum a vyučovacie metódy, ktoré aktívne zapoja žiakov do procesu učenia sa. Odborníci z oblasti vzdelávania prírodných vied odporúčajú používať nové prístupy na všetkých úrovniach vzdelávania. V mnohých prístupoch dominuje vedecká metóda poznávania. Cieľom je priniesť do prírodovedného vzdelávania to najlepšie z vedy.

Autori: 

M. Roučková,Šišková,Fialová

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Gymnastické športy na hodinách telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní aktualizuje poznatky učiteľov primárneho vzdelávania z techniky, metodiky a didaktiky cvičebných tvarov v gymnastike a slúži ako motivácia na efektívne využívanie cvičenia s náčiním v spojení s hudbou.

Autori: 

D, Ďurajková,M. Nogová

Metodika tvorby didaktických testov v spoločenskovedných predmetoch je obsahom aktualizačného vzdelávacieho programu s názvom Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch, ktorý ponúka učiteľom možnosť aktualizovať profesijné zručnosti v oblasti evalvácie a objektívneho hodnotenia výkonov žiakov. V učebnom zdroji sa autorky pokúsili zhrnúť základné pojmy a kategórie teórie testovania v súvislosti s predmetmi vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty.

Autori: 

E. Schima,J. Urbánková

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k vzdelávaciemu programu Nové formy skupinového vyučovania je povzbudiť učiteľov k systematickému zavádzaniu skupinovej práce do vyučovania cudzích jazykov a zároveň im poskytnúť aj aplikačné príklady z praxe, ktorú môžu sami využiť vo vyučovacom procese.

Autori: 

Jakubeková, M. - Paulová, I. - Zgodavová, K.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poukázať na potrebu sústavného systémového zlepšovania všetkých činností na školách s ohľadom na plánovanie, realizáciu a kontrolu ich činnosti.

Autori: 

Z. Duchoňová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v základných a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je predstaviť drámu ako užitočnú alternatívnu vyučovaciu metódu a poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu rôzne tvorivé dramatické aktivity a techniky vo vyučovaní anglického jazyka na rôznych stupňoch škôl s cieľom rozvíjať, rozširovať a zlepšovať komunikatívne zručnosti žiakov.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Viacjazyčnosť vo vyučovaní v základných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je pomôcť účastníkom vzdelávacieho programu získať  a rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti viacjazyčných prístupov v rámci vyučovania cudzích jazykov v základných školách.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v základných a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je získať vedomosti a zručnosti v oblasti motivačných a inovatívnych prístupov a metód vo výučbe anglického jazyka.

Autori: 

A. Koroľová

Učebný zdroj Učebnica ruštiny. Čo s ňou? od Mgr. Aleny Koroľovej je určený predovšetkým učiteľom ruského jazyka.
Mgr. Alena Koroľová vychádza z potreby úspešne riadiť procesy výchovy a vzdelávania v cudzojazyčnej edukácii v rámci vyučovania ruského jazyka.

Učebný zdroj určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu sa zameriava na inovatívnu vyučovaciu metódu – konštruktivizmus, ktorý nanovo definuje nielen žiacke, ale aj učiteľské roly. Prepojením teoretickej a praktickej časti prehľadne približuje zvolenú problematiku a prináša konkrétne príklady na využitie konštruktivistickej metódy na hodine anglického jazyka.

Autori: 

J. Almášiová

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Etika podnikania je určený nielen učiteľom etickej výchovy, občianskej náuky, ekonomických predmetov na stredných odborných školách, ale aj majstrom odborného výcviku. Obsahom učebného zdroja sú teoretické poznatky, ktoré vychádzajú z cieľov výchovy k etickému podnikaniu a praktické ukážky –aktivity (hry) obsiahnuté v študijnom materiáli sú koncipované tak, aby ich mohli učitelia a majstri odborného výcviku zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Autori: 

D. Belušková Šedibová

Učebný zdroj, ktorý bol vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi je určený predovšetkým učiteľom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a asistentom učiteľov, ktorí pracujú s deťmi s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Učitelia ho môžu využiť ako teoretický manuál poskytujúci okrem základných pojmov a špecifických vývinových období autistu aj východiská pre pedagogickú prax.

Autori: 

A. Töröková,I. Šóš

Učebný text bol vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Využitie textového editora v práci pedagogického zamestnanca. Určený je nielen účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným používateľom, ktorí sa prvýkrát oboznamujú s možnosťami práce v textovom editore a potrebujú si osvojiť základné počítačové zručnosti a návyky.

Autori: 

I. Martinčeková,J. Strakoš

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je pomôcť majstrovi odbornej výchovy upriamiť pozornosť na vybrané prvky pedagogiky ako vedy, osvojiť si základné pedagogické pojmy, fakty, vzťahy a teórie, a najmä, vidieť v pedagogike ako vede pomoc pri riešení mnohých problémov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi stretáva. Úlohy a otázky v texte majú umožniť majstrovi odbornej výchovy svoju vlastnú pedagogickú prax reflektovať. 

Autori: 

T. Lavický,Z. Tkáčová

V základných a stredných školách sa špecificky problematike nanovedy a nanotechnológií prakticky nikto nevenuje, čo je spôsobené jednak absenciou učebných materiálov, jednak nedostatočnou prípravou učiteľov. Pritom je to interdisciplinárna problematika, ktorá sa prierezovo dotýka chémie, biológie, fyziky, informatiky, odborných predmetov mnohých študijných odborov, ale v neposlednom rade aj ekológie či etiky. Cieľom tohto učebného materiálu je predstaviť učiteľom rôznych predmetov základy nanovedy a nanotechnológií tak, aby si túto problematiku vedeli začleniť do svojej výučby.

Vzdelávací program Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a k nemu vytvorený učebný zdroj poukazujú na nevyhnutnosť posilňovať metódy výchovy, osvojovať si používanie efektívnych edukačných stratégií, viac pozornosti venovať emóciám, prežívaniu, rozvíjaniu hodnotových systémov, motivácie, emocionálnej i sociálnej inteligencie detí a mládeže, rozvíjaniu pozitívnych čŕt, funkcií, vlastností osobnosti, ako i postojov a kritického myslenia aj v oblasti ľudskej sexuality ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja osobnosti v celej jej štruktúre.

Autori: 

A. Pávová

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je motivovať učiteľov anglického jazyka používať piesne vo vyučovacom procese a pripravovať k nim úlohy. Autorka v publikácii ponúka praktické ukážky piesní a úloh na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti na hodinách anglického jazyka, aby si žiaci rozvíjali jazykové kompetencie aj netradičnými inovatívnymi postupmi.

Učebný zdroj obsahuje relevantné informácie zo slovenskej školskej legislatívy, informácie o európskych dokumentoch, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú slovenskú školskú legislatívu, odkazy na zákony, vyhlášky a ďalšie dokumenty, ktoré umožnia pedagógom poznať a uplatňovať najnovšie trendy vo výučbe anglického jazyka v ich pedagogickej praxi.