PKR

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekonomického softvéru je vytvoriť pre učiteľa odborných ekonomických predmetov metodického sprievodcu programom ALFA plus ako pomôcku, ktorá mu odpovie na základné otázky v rámci jeho prípravy na vyučovanie a poskytne mu metodický návod, ako postupovať pri vyučovaní jednoduchého účtovníctva v

Autori: 

M. Lehotský,M. Novák,B. Sihelský

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Líderstvo v škole.
Cieľom tohto študijného materiálu je pomôcť účastníkom vzdelávacieho programu reflektovať ich líderské kompetencie v budovaní školy ako prostredia priaznivého pre proces výučby.

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania relevantné a užitočné informácie, ktoré im umožnia získané vedomosti transformovať na tvorivé aktivity vo výchove mimo vyučovania.

Tvorba školských testov a ich vyhodnotenie by mali patriť k základným pedagogickým zručnostiam učiteľov v rámci zisťovania účinnosti ich práce. Učebný zdroj Tvorba a vyhodnotenie školského testu by mal doplniť praktické zručnosti účastníkov vzdelávania, ktoré postupne nadobúdajú v priebehu tvorby a vyhodnotenia svojho testu, o dôležité teoretické poznatky jednotlivých modulov vzdelávania. Preto sú najdôležitejšie teoretické poznatky uvádzané v postupnosti tvorby školského testu.

Učebný zdroj Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským od PaedDr. Rózse Skabely je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Učebný zdroj Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka od PhDr. Kataríny Hincovej PhD. A PaedDr. Jany Tomáškovej je študijným materiálom určeným predovšetkým účastníkom daného vzdelávacieho programu. Prvá časť učebného zdroja je venovaná filozofii akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý garantuje PaedDr. Jana Tomášková a požiadavkám na absolvovanie záverečného pohovoru. Druhá časť, ktorej autorkou je PhDr.

Autori: 

M. Jakubeková Kadlicová Loduhová

Cieľom učebného zdroja je urobiť hodiny účtovníctva zaujímavejšie, atraktívnejšie, užitočnejšie, aby si žiaci dobre osvojili základné princípy a pochopili účtovníctvo v súvislosti s reálnou praxou. Základnou métou účtovníctva vo vzdelávacom programe je vyučovať ho vo vzťahu k praktickým problémom, aby to neboli len čísla, ale jasné účtovné prípady z reálneho ekonomického prostredia so svojou logikou

Autori: 

D. Belušková,Grešková

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Duchovná scéna bude využiteľný predovšetkým na výučbu prierezových tém multikulturálnej výchovy, výchovy k mysleniu v európskych globálnych súvislostiach. Obsahom učebného zdroja je analýza vzťahu štátu a cirkví, prepojenia náboženských a politických systémov a ich vplyvu na vznik náboženských extrémistických hnutí v rôznych častiach sveta.

Autori: 

D. Belušková,T. Baginová

Cieľom učebného zdroja Prevencia kriminality je poukázať na kriminalitu mládeže a na preventívne pôsobenie štátu, vzdelávacích a kultúrnych zariadení, ako aj rodiny. Venuje sa aj problematike agresívneho spávania a šikanovania a opisuje problematiku obchodovania s ľuďmi a význam prevencie v tejto oblasti na stredných a základných školách.

Obsah maturitnej skúšky je stanovený pre každý predmet v cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku. Úlohou učiteľov jednotlivých vyučovacích predmetov je správne sformulovať úlohy maturitných zadaní, ktorých riešením žiaci preukazujú nadobudnuté vedomosti, zručnosti, spôsobilosti získané počas štúdia. Z tohto dôvodu bol v nadväznosti na akreditovaný vzdelávací program Príprava maturitných zadaní z ruského jazyka vytvorený učebný zdroj, ktorý má pomôcť účastníkom vzdelávania zorientovať sa v uvedenej problematike.

Autori: 

S. Fecsó, J. Homzová

Nový školský zákon dáva priestor na začlenenie ľudových remesiel do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom voliteľných predmetov. Začlenením ľudových remesiel do edukačného procesu sa žiakom priblížia materiály a technológie remesiel nielen teoreticky, ale predovšetkým prakticky. Prispeje sa tak k rozvoju manuálnych zručností, kreatívneho myslenia, špecifických zručností žiakov a v neposlednom rade k zachovaniu kultúrneho dedičstva.

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác. Je koncipovaný jednak ako pomôcka pre lektora pri „oživovaní“ vybraných poznatkov z oblasti štylistiky a objasňovaní inovovanej terminológie z tejto oblasti, ale hlavne ako pracovný materiál pre tvorivé dielne, základom ktorých je skupinová práca účastníkov vzdelávania.

Autori: 

T. Ustohalová,M Pinčáková

Učebný zdroj obsahuje výklad legislatívnych noriem podporujúcich výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prináša aj inovované informácie o prístupoch a stratégiách pri organizovaní preventívnej, reedukačnej a terapeutickej činnosti a upriamuje pozornosť na komplexné posudzovanie osobnosti dieťaťa/žiaka s viacnásobným postihnutím vo vzťahu k možnostiam jeho edukácie.

Autori: 

Jancíková, L. - Jašeková, M. - Jakubeková, M.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Marketing v módnom priemysle – módne trendy v odevníctve sa zameriava na špecifiká marketingu v oblasti módneho priemyslu a objasňuje význam projektového vyučovania na prípravu kvalifikovaného módneho odborníka.

Študijný materiál je určený poslucháčom akreditovaného vzdelávacieho programu Rozvoj koordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní. Cieľovú skupinu tvorí učiteľ, vychovávateľ a pedagogický asistent v primárnom vzdelávaní.

Publikácia je určená ako učebný zdroj pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov chémie v rámci vzdelávacieho programu Tvorba a hodnotenie maturitných zadaní z chémie. Ponúka návrhy chemických experimentov uskutočniteľných v špecifických podmienkach maturitnej skúšky, ktoré vychádzajú z cieľových požiadaviek pre ústnu zložku internej časti maturitnej skúšky z chémie.

Autori: 

M. Roučková,P. Melkus

Cieľom učebného zdroja  je jednoduchou formou priblížiť výučbu snoubordingu všetkým  učiteľom telesnej a športovej výchovy, účastníkom vzdelávacích programov Snoubordingový inštruktorský kurz a Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy.

Učebný zdroj bol vytvorený k akreditovanému programu Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka. Podstatnou časťou teoretickej časti učebného zdroja sú úvahy o tom, či pojem reálie korešponduje s tým, čo je ich  skutočnou podstatou. Praktické cvičenia z ruského jazyka by mali smerovať k cvičeniam od reálií k interkultúrnemu dialógu.

Autori: 

Z. Krištofová, E. Uličná

Učebný zdroj Baltík – úroveň mierne pokročilý obsahuje 17 tém venovaných metodike vyučovania programovania na základnej škole na pokročilejšej úrovni.

Autori: 

D. Belušková,M. Mišík

Vyučovacie hodiny slohu patria medzi najnáročnejšie hodiny v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných a stredných školách a vyžadujú si náročnú prípravu zo strany učiteľa. Práca s kvalitnými ukážkami, ktoré dokážu žiakov zaujať, sa javí ako veľmi efektívna, ale je časovo náročná.

Autori: 

M. Šupák, J. Almášiová

Učebný zdroj, ktorý zodpovedá obsahu vzdelávacieho programu Nové trendy v hydraulike, je určený učiteľom strojárskych predmetov v nižšom a úplnom odbornom vzdelávaní a v strednom a vyššom odbornom vzdelávaní, majstrom odbornej výchovy a tiež žiakom stredných, prípadne aj vysokých škôl, ale hlavne tým, ktorí študujú v odbore mechatronika, pretože ťažisko textu je venované hlavne riadeniu hydraulických syst&

Učebný zdroj Kreativita učiteľa náboženskej výchovy vo vyučovacom procese od Mgr. Dany Naďovej je určený predovšetkým učiteľom náboženskej výchovy na základných i stredných školách.
Na jednej strane oboznamuje čitateľov so základnými pedagogickými pojmami a dokumentmi, na druhej strane sa zaoberá hodnotami človeka, stanovením si rebríčka hodnôt postavených nielen na materiálnych, ale aj na duchovných veciach.

Učebný text je určený účastníkom prípravného atestačného vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstrov odbornej výchovy. Okrem podpory cieľov atestačného vzdelávania, medzi ktoré patria identifikovanie problematiky a výber témy, formulovanie a zdôvodnenie cieľa a štruktúry atestačnej práce, sú v učebnom zdroji spracované aj príklady a ukážky.

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre primárne vzdelávanie.

Učebný zdroj Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku od Mgr. Márie Marciovej je určený predovšetkým učiteľom anglického jazyka na základných školách.

Učebný zdroj Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi od Mgr. Jozefa Bernáta je určený predovšetkým učiteľom primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú na tomto type škôl a učiteľom kontinuálneho vzdelávania.

Autori: 

E. Suchožová,E. Cinová,S. Cina

Učebný zdroj Rómsky jazyk a reálie v edukácii bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rómsky jazyk v edukácii s cieľom podporiť jeho efektívnu realizáciu a kvalitné pedagogické výstupy jeho absolventov.

Autori: 

E. Suchožová,E. Cinová,S. Cina

Druhá časť učebného zdroja Rómsky jazyk a reálie v edukácii predstavuje kontinuálne pokračovanie prehľadu historických i súčasných súvislostí a tendencií z oblasti vývoja, postavenia a miesta rómskeho jazyka vo výchovno-vzdelávacom systéme Slovenskej republiky i v spoločnosti.

Autori: 

G. Vincencová

Trestné právo je ďalší z učebných zdrojov, ktoré sú vytvorené k akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania zameraným na oblasť práva.

VINCEJOVÁ, Eva: Systém adaptácie a profesijného rozvoja zamestnancov