PKR

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu pod názvom Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka je študijným materiálom nielen pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ale aj pre všetkých, ktorí sa rozhodli implementovať učebnicu literatúry autorov Ivany Gregorovej a Mariána Lapitku do praktickej výučby slovenského jazyka a literatúry na strednej škole.

Vzdelávací program Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu, ku ktorému je vytvorený tento učebný zdroj, je určený učiteľom telesnej a športovej výchovy na všetkých typoch škôl. Jeho absolvovaním si rozšíria a zdokonalia svoje kompetencie zamerané na moderné trendy vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy.

Autori: 

E. Cinová I. Kosová Z. Koreňová

Učebný zdroj je koncipovaný ako úvod do teoretických základov pedagogiky s vysvetlením základných pojmov v prvej kapitole. Na úvodnú časť nadväzuje kapitola o pravidlách efektívnej komunikácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Montessori pedagogiky a akéhokoľvek výchovno-vzdelávacieho systému.

Učebný zdroj k akreditovanému programu Využitie grafických programov pri riešení výtvarných problémov na hodinách výtvarnej výchovy je určená učiteľom výtvarnej výchovy, ktorí chcú využiť digitálne technológie na hodinách výtvarnej výchovy tak, aby všetci žiaci mohli zažiť úspech a aby porozumeli princípom výtvarného jazyka.

Učebný zdroj bol vytvorený ako študijný materiál k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Didaktická hra vo vyučovaní matematiky a má pomôcť splniť hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania ‒ naučiť sa používať didaktickú hru ako edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky pôsobiaci komplexne na rozvoj osobnosti žiaka.

Autori: 

D. Gondová

Učebný zdroj bol  vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Rozvoj produktívnych jazykových kompetencií žiakov a ich hodnotenie.  Cieľom publikácie je prezentovať moderné metódy a aktivity, ktoré umožnia  zvýšiť profesionálne kompetencie učiteľov AJ.

Obsahom učebného zdroja  Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole je súhrn teoretických poznatkov z oblasti čitateľskej gramotnosti s dôrazom na efektívne čitateľské stratégie a možnosti ich praktického využitia v navrhovaných vyučovacích hodinách. Súčasťou učebného zdroja sú pracovné listy a ukážky prác žiakov z realizovaných vyučovacích hodín.

Autori: 

Ľ. Bekéniová M. Žilková

Učebný zdroj Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe, ktorý je spracovaný k akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom, slúži ako pomôcka na zvýšenie efektivity mediálneho vzdelávania.

Autori: 

G. Vincencová

Učebný zdroj Ústavné právo bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom a zameriava sa na základné právne odvetvie každého právneho systému – ústavné právo.

Autori: 

Dubielová, V. - Kovalčíková, Z. - Solík, J.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu Dane vo vyučovaní ekonomických predmetov na strednej škole je nielen rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov v daňovej politike, ale poskytnúť im aj aktuálne informácie a poznatky z oblasti daní, ktoré nevyhnutne potrebujú na realizáciu kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Integrovanie experimentov a hodnotenie procesov aktívneho učenia sa žiakov vo vyučovaní biológie je prostredníctvom zážitkového učenia sa aktualizovať zručnosť uplatňovania experimentu kombinovaného s ďalšími podpornými aktivitami a technikami na rozvoj personalizácie, socializácie a kognitivizácie žiakov vo vyučovaní biológie.

Učebný zdroj bol  vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela a je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ale aj pre tých, ktorí nachádzajú hlbšie súvislosti medzi výučbou slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy; analyzuj&uacut

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní je aktualizovať kompetencie učiteľov matematiky zamerané na zručnosť používať didaktickú hru ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky, ktorý komplexne pôsobí na rozvoj osobnosti žiaka.

Zmena štruktúry učiva v predmete biológia, nové témy v jej obsahu si vyžiadali a vyžadujú intenzívnejšiu prípravu učiteľov. Z tohto dôvodu bol vytvorený program kontinuálneho vzdelávania Nové témy vo vyučovaní biológie, ku ktorému vznikol učebný zdroj s totožným názvom. Tvoria ho tri kapitoly.

Autori: 

T. Sluka

Učebný zdroj Student – led Conference s podtitulom Nová metóda sebahodnotenia v praxi bol vytvorený k aktualizačného vzdelávacieho programu s totožným názvom. Objasňuje metódu Student – led Conference (SLC) a jej implementáciu do vyučovacieho procesu. Podrobne vysvetľuje pojem SLC, ponúka návod na prípravu a realizáciu metódy v pedagogickej praxi a analyzuje jej výhody a nevýhody.

Autori: 

J. Henešová, P. Jablonský

Študijný materiál je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre intaktných žiakov a žiakov so zdravotnými poruchami a oslabeniami. Obsahuje teoretické poznatky z platnej legislatívy pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, z anatómie a fyziológie, regenerácie síl a pohybových programov.

Cieľom publikácie je priblížiť čitateľovi základné aspekty fenoménu súčasnosti, ktorým je globalizácia a jej význam pre učenie tretieho tisícročia. Autorka podrobne rozoberá globálne príčiny, príležitosti a výzvy pre globálneho občana, kľúčové kompetencie celoživotného vzdelávania, základné princípy globálneho učenia a jeho podstatu i špecifiká implementácie globálneho vzdelávania v podmienkach slovenského školského systému.

Predložený učebný text je určený účastníkom funkčného inovačného vzdelávania ‒ hlavným majstrom odbornej výchovy, ktorí už absolvovali v minulosti funkčné vzdelávanie a v súčasnosti si musia obnoviť svoje zručnosti a vedomosti z oblasti riadenia odborného výcviku podľa platnej legislatívy.

Učebný zdroj Projektovanie vyučovacích hodín chémie pre činnostné vyučovanie obsahuje námety zo všeobecnej a anorganickej chémie na prípravu vyučovacích hodín so samostatnou činnosťou žiakov. Pomocou tohto učebného zdroja budú účastníci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom tvoriť projekty vyučovacích hodín so samostatnou činnosťou žiakov, vychádzajúc z požiadaviek svojich školských vzdelávacích programov.

Metodická príručka Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe ISCED 2 reaguje na potrebu kontinuálneho vzdelávania učiteľov základných škôl v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Učebný zdroj Príprava žiakov ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií na matematickú olympiádu bol spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Starostlivosť o nadaných žiakov pomocou matematickej olympiády v kategóriách Z4 až Z9. Je určený učiteľom matematiky v základných školách a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií a obsahuje ukážky možných postupov tvorby úloh v rámci prípravy svojich žiakov na matematickú olympiádu.

Učebný zdroj je stručnou metodikou pre pedagogického a odborného zamestnanca na prácu s elektronickou databázou školy ‒ tvorbu a archivovanie povinnej aj nepovinnej dokumentácie škôl v súlade s platnou školskou legislatívou. Jednoduchými  grafickými postupmi vysvetľuje spôsoby získavania, ukladania a exportovania údajov informačného systému s orientáciou na žiaka, rodiča a učiteľa.

Učebný zdroj je určený pedagogickým zamestnancom pripravujúcim sa v rámci prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie druhej atestácie. Pri jeho tvorbe sme vychádzali zo schválených tematických celkov akreditovaného programu kontinuálneho – prípravného atestačného vzdelávania. Špecifickým cieľom druhého tematického celku je „riešiť modelové edukačné situácie (tvorbu vzdelávacích cieľov, obsahov, štandardov, stratégií, foriem a prostriedkov) a samostatne vypracovať podľa inštrukcií návrh niektorého z kurikulárnych dokumentov“.

Študijný materiál poskytuje informácie o čitateľskej gramotnosti a jej význame v školskom vzdelávaní, o texte ako zdroji na rozvoj učenia sa žiakov v primárnom vzdelávaní, o procesoch a úrovniach porozumenia textu podľa medzinárodnej výskumnej štúdie PIRLS , o podstate, kvalite a vlastnostiach pedagogického merania, o troch etapách merania (zisťovania) čitateľskej gramotnosti, o projektovaní, konštrukcii a vyhodnocovaní testov čitateľskej gramotnosti žiakov, o stratégiách a metódach rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.

Vzdelávanie súčasnej mladej populácie je napriek pokroku vo všetkých ob-
lastiach nášho života ešte stále výrazne zaťažené akademickými tradíciami tak
v oblasti kurikula (obsahu – čo učíme), ako aj v oblasti vyučovacích metód
(ako to učíme).
Otázka je, či to, čo učíme je potrebné pre život a prácu v rôznych oblastiach
a či metódy, ktoré používame, zabezpečujú požadované vedomosti, zručnosti
a postoje na budúce uplatnenie sa v reálnej praxi.

Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku

Čitateľská gramotnosť v primárnom vzdelávaní je učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Jeho hlavným cieľom je aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov porozumieť rôznym typom textov, vyberať, hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich v učení.

Študijný text Čitateľská gramotnosť na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je udržanie a prehĺbenie kompetencií učiteľa potrebných na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa ma rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozvíjanie vedomostí a zručností v oblasti
inovácií a nových trendov v obchode a službách a ich využívanie v edukačnom procese.

Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti výchovy k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, rozvíjať spôsobilosť učiteľov pomáhať pri účinnej ochrane žiakov pred negatívnymi vplyvmi médií.