PKR

Autori: 

J. Hnatová, D. Knapík, M. Gubrická

Učebný zdroj opisuje rozširujúce možnosti komunikácie vo vyučovacom procese s využitím internetu a dostupných informačno-komunikačných technológií. Formálna stránka predloženého materiálu rešpektuje požiadavky kladené na písanie materiálu určeného pre samoštúdium. Obsah je členený do kapitol, v ktorých nájdeme prehľadne usporiadané pojmy, postupy a možnosti ich využitia týkajúce sa teoretického vstupu do danej problematiky, dištančných aktivít zameraných na využitie asynchrónnej a synchrónnej komunikácie v komunikácii učiteľa v rámci vyučovacieho procesu.

Publikácia Dopravná výchova v praxi ponúka pedagogickým zamestnancom rôzne inšpirácie a námety z oblasti dopravnej výchovy využiteľné v edukačnom procese, ktoré sú vhodné pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl. Predstavuje učebný zdroj v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1. stupni základnej školy.

Autori: 

M. Roučková, N. Smoleňáková

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove. Je zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov na chýbajúce športové činnosti v edukácii, na rozšírenie a prehĺbenie poznatkov z oblasti cvičenia s netradičným náčiním a na aplikáciu získaných poznatkov a zručností vo výchovno-vzdelávacom procese.

Učebný zdroj k akreditovanému programu Tvorba kritérií úspešnosti riešenia divergentných úloh v predmetoch na základných a stredných školách vychádza z najnovších poznatkov pedagogiky a didaktiky a jeho cieľom je aktualizovať a rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia divergentných úloh a najmä spôsob ich hodnotenia.

Učebný zdroj je určený pre učiteľov ako podporný materiál k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na stredných školách. Zaoberá sa súčasnými empirickými metódami poznania, stručne sa venuje fundamentálnym experimentom vo fyzike a rozoberá pojem prírodovedného bádania vo vyučovaní fyziky.

Publikácia bola vytvorená k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na základnej škole. Učebný zdroj obsahuje námety na menej známe jednoduché pokusy z fyziky z rôznych tematických celkov. Žiaci ich môžu realizovať individuálne alebo v skupinách.

Učebný zdroj zachytáva možnosti vizualizácie v procese učenia u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Obsahuje informácie nielen z hľadiska skúmania grafickej podpory a následnej implementácie vizuomotorických máp do procesu učenia v predmete Prírodoveda pre 4. ročník základných škôl v skupine detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj témy súvisiace s touto problematikou.

Autori: 

E. Gullach, B. Gullach

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody je inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie v aplikácii celkového prístupu k štúdiu prírodných javov a zákonitostí v učebných aktivitách potrebných na stimuláciu žiakov vnímať, objavovať a pochopiť procesy prebiehajúce v prírode.

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Tvorí ho študijný a pracovný materiál zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní. Obsah jednotlivých kapitol je orientovaný na problematiku prípravy a realizácie kooperatívneho vyučovania.

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu je určený účastníkom aktualizačného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe IKT na hodinách matematiky. Špecifické ciele vzdelávacieho programu sú formulované v súlade s  obsahom programu a definované na každý modul samostatne. V tomto učebnom zdroji sú predstavené dva programy z kategórie opensource, ktorých možnosti sú o veľa väčšie ako len ich použitie v stredoškolskej matematike. Programy z kategórii opensource môžeme voľne meniť, keďže je prístupný ich zdrojový kód a vytváraťsi tak vlastné konfigurácie.

Autori: 

Ľ. Verbovanec

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Kreativizácia osobnosti učiteľa. Zámerom programu a učebného zdroja je pozitívne vplývať na osobnosť učiteľa, objasniť význam kreativizačných metód a vytvoriť priestor na ich úspešnú implementáciu do edukačného procesu.

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike je študijný text, ktorý umožní učiteľom fyziky doplniť si vedomosti z problematiky tvorby tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Obsahom je zameraný na udržanie profesijných kompetencií u učiteľov vyučujúcich fyziku, nadväzuje na učebné aktivity prezenčného vzdelávania, čitateľovi ponúka námet na vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov v súlade so školským vzdelávacím programom a kľúčovými kompetenciami príslušného ISCED-u.

Cieľom učebného zdroja je pomôcť účastníkom kontinuálneho vzdelávania úspešne sa orientovať v problematike funkčného inovačného vzdelávania a v aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú moderných spôsobov manažovania školy.

Učebný zdroj je určený pre účastníkov vzdelávania k akreditovanému programu, ale má ambíciu prispieť k rôznym procesom, ktoré spadajú do edukačnej problematiky aj v tom širšom ponímaní. Spôsob usporiadania textu a jeho dikcia boli zvolené tak, aby umožnili účastníkom vzdelávania používať učebný zdroj ako doplnok ku kontaktnému vzdelávaniu, prípadne k samostatnému hlbšiemu štúdiu.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu má za cieľ rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov primárneho vzdelávania v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským v oblasti rozvoja komunikačných zručností žiakov pomocou didaktických hier a použitím učebných pomôcok.
Učebný zdroj sa zaoberá aktivizujúcou metódou a jej praktickým využitím vo výchovno-vzdelávacom procese a súčasne aj inšpiráciou učiteľov vytvárať didaktické hry s využitím  učebných pomôcok „živé obrázky“

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom s cieľom prispieť ku kultivovaniu jazykového vedomia a reči pedagógov, aby ako riadiaci komunikanti byť schopní kvalitnej pedagogickej komunikácie.
Je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje dôležitým teorémam prevažne z oblasti lingvistiky, druhá obsahuje niektoré relevantné výsledky výskumu autorky, ktorý bol zameraný na lingvistické aspekty didaktickej komunikácie.

Cieľom učebného zdroja je ponúknuť vychovávateľom pomoc pri plánovaní ich činností. Okrem teoretickej časti obsahuje najmä súbor aktivít v jednotlivých tematických oblastiach výchovy ako predlohu na plánovanie aj praktickú realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.

Skúšanie a hodnotenie žiakov je vždy aktuálnou, závažnou, ale rovnako i citlivou a zložitou súčasťou vyučovacej práce. Publikácia k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Skúšanie a hodnotenie žiaka na hodinách fyziky ponúka možnosti, ako skúšanie a hodnotenie založiť na aktívnom poznávaní žiakov a orientovať ich na osvojenie si príslušných profesijných i kľúčových kompetencií a na dosahovanie príslušných štandardov vo fyzike.

Vyučovacie hodiny fyziky je potrebné obohacovať aktivizujúcimi a motivujúcimi postupmi, ktorých úlohou je zvýšiť záujem žiakov o edukačný proces, podporiť ich chuť učiť sa a v nemalej miere prispieť k pochopeniu preberaného učiva i k jeho praktickej aplikácii s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.

Autori: 

I. Štefančínová

Cieľom publikácie k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba didaktických testov z fyziky je zvyšovať kľúčové kompetencie učiteľov fyziky zamerané na tvorbu didaktických testov, rešpektujúc príslušné profesijné štandardy. Obsahovo je zameraná na aktualizáciu kompetencií učiteľov v oblasti cieľov a kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu, detailne sa zaoberá problematikou didaktických testov, najmä v predmete fyzika.

Autori: 

G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.

Autori: 

M. Ďurčeková, Ľ. Tatranská

Vzdelávací program Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná čipka pre začiatočníkov je jeden z programov, ktorý ponúka možnosť aplikácie prierezovej témy regionálna kultúra a tradičná ľudová kultúra do vyučovacieho procesu v rámci ISCED 1, ISCED 2 aj ISCED 3. Učebný zdroj vytvorený k tomuto programu má ambíciu ukázať, že základy paličkovania zvládnu aj deti. Je určený tým pedagógom, ktorí sa rozhodli vo svojej výchovno-vzdelávacej práci, prípadne v mimoškolskej činnosti a v krúžkoch viesť deti/žiakov k tejto záľube.

Cieľom učebného zdroja je rozvinúť zručnosti a vedomosti učiteľov, pomôcť im uvedomiť si špecifiká učenia sa žiakov na prvom stupni základnej školy a prehodnotiť aktivity a úlohy, ktoré na hodinách cudzieho jazyka používajú. Učebný zdroj zároveň poskytuje množstvo nových nápadov a námetov na precvičovanie rôznych aspektov cudzieho jazyka.

Učebný zdroj je študijným materiálom pre účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu Sakrálne stavby na Slovensku a ich využitie vo vyučovaní, ktorí sa rozhodli implementovať poznatky o sakrálnych stavbách na Slovensku do edukačného procesu prvýkrát, ale aj pre učiteľov, ktorí prichádzajú na vzdelávanie s cieľom rozšíriť si profesijné kompetencie súvisiace s využitím témy v edukačnom procese.

Učebný zdroj ponúka pedagogickým zamestnancom prehľad aktuálnej legislatívy a jej ustanovení súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou v materských školách, obsahovú analýzu základného kurikulárneho dokumentu i komparáciu posledných programových dokumentov vrátane návrhu inovovaného kurikula, ktorou chceme poukázať na zásadné zmeny v ich obsahu. Súčasťou publikácie je konkretizácia problematiky tvorby školského vzdelávacie programu i tvorby učebných osnov ako jednej z jeho povinných súčastí.

Autori: 

M. Roučková, M. Belás

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti niektorých športových činností a naučiť ich zapájať žiakov do aktivít súvisiacich s pobytovými a turistickými činnosťami v prírode.

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj komunikačných schopností v predmete maďarský jazyk, ale môže motivovať aj učiteľov iných predmetov, ktorí majú záujem pracovať so žiakmi tak, aby u nich efektívne rozvíjali komunikačnú zručnosť.

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Ľudské práva a ich zážitková implementácia na 1.stupni základnej školy je usmerňovať výchovu a vzdelávanie k ľudským právam tak, aby si žiaci prostredníctvom interaktívneho a zážitkového učenia rozvíjali sociálne zručnosti, formovali svoje postoje a hodnotovú orientáciu. Praktické ukážky a konkrétne aktivity  môžu byť pre učiteľov motiváciou aj pomôckou pri implementácii problematiky ľudských práv do edukačného procesu.

Učebný zdroj pre účastníkov vzdelávacieho programu Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami prináša všeobecné poznatky z oblasti cieľov edukácie žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Okrem legislatívnych a teoretických východísk problematiky dramatoterapie obsahuje aj prakticky zameranú kapitolu na aktivity, cvičenia, hry, prístupy a podnety z oblasti tvorivej dramatiky s prvkami dramatoterapie pre prácu pedagóga. Nie sú to hotové návody, ale stimuly a inšpirácie pre pedagógov.

Autori: 

J. Hnatová, D. Knapík

Vychádzajúc z rozsahu zvolenej témy si autori  učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu Učiteľ a internet nekládli za cieľ podrobný opis všetkých možností a postupov týkajúcich sa vybraných tém. V prípade potreby v texte uvádzajú odkazy na ďalšie doplňujúce informačné zdroje. Výsledný text spracovávali so zámerom priblížiť aktuálne možnosti využitia internetu v profesijnej i edukačnej praxi učiteľa. Tieto ilustrovali ukážkami z rôznych odborov tak, aby poskytovali učiteľom pestrý zdroj inšpirácie.