PKR

Učebný zdroj Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom, ktorého cieľom je rozvíjať kompetencie učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.

Autori: 

J. Michalová

Učebný zdroj pre účastníkov akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy) má prevažne teoretický charakter, aby účastník získal všeobecné poznatky o formách, ale aj stratégiách a metódach práce na rozvoj tvorivosti žiakov, aby mal možnosť zamyslieť sa nad rozdielom medzi pojmami formy a metódy práce, nad metódami, ktoré sú vhodné na využite v pedagogickej praxi, napr. pri práci v teréne, na exkurzii. Na motiváciu učiteľov slúžia aj príklady aktivít, ktoré sú vhodné na prácu v teréne.

Autori: 

J. Verbovská, A. Molčanová

Je dôležité, aby mladí ľudia – žiaci základných a stredných škôl – získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu skôr, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Učebný zdroj prepája teoretický koncept s praktickými aktivitami, ktoré vhodným pedagogickým vedením ponúknu mladým sebaskúsenosť s cieľom zamyslenia sa a osobného rastu.

Učebný zdroj sa venuje problematike poskytovania poradenského procesu rodinám detí v priestoroch poradne výchovného zariadenia poradenstva a prevencie. Je určený odborným zamestnancom s cieľom podporiť ich v rozvíjaní kompetencií v oblasti poradenstva určeného klientom z dysfunkčnej rodiny.

Autori: 

D. Koštrnová, M. Rychnavská, Ľ. Verbovanec, K. Vranaiová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je sprostredkovať účastníkom vzdelávania najnovšie poznatky z jednotlivých tematických okruhov pre prvú atestáciu učiteľov a súčasne aj konkrétne skúsenosti, pričom sa kladie dôraz na pedagogicko-didaktické a odborné vedomosti s ich dôsledným prepojením s činnosťou pedagogického zamestnanca.

Obsahom učebného zdroja sú spôsoby a možnosti využitia základných konceptov adlerovskej psychológie aj v našich školách. Učebné texty by mali pedagógom – účastníkom vzdelávacieho programu Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov priblížiť najnevyhnutnejšie, elementárne poznatky z oblasti teoretického vymedzenia pojmov i aplikácie konceptov adlerovskej psychológie. Publikácia tvorí východisko a základ pre interaktívnu prácu s učiteľmi, vychovávateľmi a majstrami odbornej výchovy a predpokladá ich aktívnu účasť počas realizácie vzdelávacieho programu.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávania základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné pre nahliadnutie do problematiky učebných štýlov žiakov a vyučovacích štýlov učiteľov.

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť pedagógom základné metodické poznatky týkajúce sa pedagogického vedenia výtvarných aktivít, zoznámiť ich s praktickými ukážkami takéhoto spôsobu práce. Sú to postupy, ktorými sa učitelia naučia výtvarnú tvorbu žiakov vnímať z iného zorného uhla, naučia sa s nimi viesť reflektívny dialóg a hovoriť o vlastných zážitkoch z umeleckých aktivít.

Autori: 

J. Verešová

Využitie tancov a tanečných aktivít má významné uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ako aj v špeciálnych výchovných zariadeniach. Publikácia slúži ako návod pre vychovávateľov, ktorí majú záujem rozvíjať pozitívne vlastnosti detí, vplývať na ich zdravotný stav a v neposlednom rade modernizovať a inovovať svoje výchovné pôsobenie. Nie je určená len pre vychovávateľov, ktorí v oblasti využívania tanca a tanečných aktivít už realizujú výchovné aktivity.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov o zručnosť plánovať a realizovať relaxačné, dychové, telesné a koncentračné cvičenia v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch.
Hlavným cieľom učebného zdroja je predstaviť účastníkom vzdelávania metódy a formy interpretácie výtvarného diela a poukázať na ich využitie v procese výtvarnej edukácie.

Autori: 

M. Jakubeková, J. Kapusta, M. Drlík

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu je poukázať na formy elektronického vzdelávania v čase, keď PC a internet už majú nezastupiteľnú úlohu v školskom prostredí. Moodle ako softvérový balík spĺňa podmienky takéhoto vzdelávania, navyše ide o voľne dostupnú aplikáciu, ktorá spĺňa podmienky uceleného systému od informácií, študijných materiálov, testov a spätnej väzby.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj schopností v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšírenie a aktualizovanie profesijných kompetencií učiteľa pri riadení vyučovacieho procesu, v ktorom žiaci analyzujú, hodnotia a tvoria argumentačné texty v ústnej i písomnej jazykovej komunikácii.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zdokonaľovať, rozvíjať a získavať nové profesijné kompetencie potrebné na riadenie a hodnotenie vyučovacieho procesu inovatívnymi formami a metódami.

Hlavným cieľom publikácie je stimulovať čitateľskú empíriu a aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa majú rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom interpretácie literárnych textov.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a odborné spôsobilosti účastníkov vzdelávania vo vyučovaní takých odborných ekonomických predmetov, ako sú podniková ekonomika, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, cvičná firma, hospodársky týždeň a iné.

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť komplexný sumár relevantných údajov a faktov podľa obsahu vzdelávacieho programu, ktoré sú zamerané na aktualizáciu, podporu a rozšírenie profesionálnych kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby a rozvoja pozitívnej klímy. Prináša aj teoretické poznatky týkajúce sa tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v triede, podáva prehľad súčasných širších a hlbších prístupov k nej a ukotvuje ich v širších pedagogických súvislostiach.

Základným princípom vyučovania cudzích jazykov je podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a pozitívne využiť vysokú mieru zvedavosti detí a ich túžbu skúmať a objavovať.
Učebný zdroj sprostredkúva charakteristiku aktivizujúcej metódy a jej praktické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho ambíciou je zároveň inšpirovať učiteľov k používaniu tejto učebnej pomôcky a k tvorbe didaktických hier a učebných pomôcok v rámci jej používania.

Učebný zdroj spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní obsahuje jedinečnú metodiku rozvíjania hudobno-pohybových schopností u detí a žiakov. Navrhované postupy hudobno-pohybových aktivít úzko súvisia so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne a primárne vzdelávanie a podporujú celkový rozvoj osobnosti detí a žiakov.

Učebný zdroj obsahuje zásadné teoretické východiská vrátane ich interpretácie, z ktorých musí učiteľ vychádzať pri tvorbe učebnej osnovy.

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť podnety na zdokonaľovanie zručnosti v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií a metód. Poskytuje len základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie. Zároveň obsahuje podnetné myšlienky na dôslednú osobnú i spoločenskú reflexiu, zamyslenie, premýšľanie, kritické posúdenie i hlbšie uvažovanie v širších súvislostiach v rôznych formách zážitkového participatívneho učenia sa.

Učebný zdroj vychádza z obsahu akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy. Jeho cieľom je priblížiť učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy problematiku projektového vyučovania s možnosťou jeho implementácie do výučby náboženstva/náboženskej výchovy v školách. Poukazuje aj na problematiku tvorby skupinových a individuálnych edukačných projektov, ich prípravu, realizáciu a hodnotenie. Obsahuje aj návrhy edukačných projektov pre predmet náboženstvo/náboženská výchova.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Ako využiť princípy geštaltpedagogiky vo výučbe cudzích jazykov. V prvej kapitole rozoberá obsah pojmu geštaltpedagogika, jej filozofické a psychologické základy a základné princípy, jej miesto vo výučbe cudzích jazykov. V druhej kapitole prináša charakteristiku najvhodnejších metód, pracovných postupov a techník na výučbu cudzích jazykov a rozvoj jazykovej komunikatívnej kompetencie.

Cieľom učebného zdroja je predstaviť učiteľom výtvarnej výchovy všestranné využitie editora EduArt v edukačnom procese, pretože podporuje rozvoj obrazotvornosti a tvorivosti u žiakov. Využitie editora EduArt môže priniesť žiakom aj učiteľom základných škôl nové poznatky a novú motiváciu k zaujímavejšiemu vyučovaniu výtvarnej výchovy.

Autori: 

Zostavili:,D. Koštrnová Jarábek

Učebný zdroj slúži ako podporný materiál k akreditovanému vzdelávaciemu programu Výchovný poradca. Cieľom učebného zdroja je poskytnúť najmä výchovným poradcom základných, stredných a špeciálnych škôl informácie z teórie poradenstva, systému výchovného poradenstva, ako aj priblížiť ciele, úlohy a metódy práce výchovného poradcu, pedagogickú diagnostiku a jej špecifiká, špeciálnu starostlivosť o žiakov nadaných, talentovaných, žiakov so ŠVVP, propedeutiku porúch učenia a správania, prevenciu sociálno-patologických javov z pohľadu kompetencií výchovného poradcu.

V učebnom zdroji vytvorenom k akreditovanému vzdelávaciemu programu sú prezentované výhody bilingválneho vzdelávania z rôznych hľadísk, základné informácie o stratégii a koncepcii CLIL. Spracovaná je ukážka postupu pri plánovaní a príprave vyučovania a tematického celku, zásady a funkcie pracovných listov, spôsob vymedzovania základného učiva ako rámca pri príprave pracovných listov a rôzne typy otázok a učebných úloh, z ktorých sú pracovné listy tvorené.

Autori: 

Z. Kovalčíková,D. Boďo

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je vysvetliť základné témy z oblasti marketingu, ktoré si treba osvojiť, ak chceme riešiť úlohy marketingu v podnikoch i v spoločenskej praxi.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese.
Hlavným cieľom učebného zdroja je podať pedagógom základné informácie o sv. Cyrilovi a Metodovi, ich misii a tradícii v koncentrovanejšej podobe.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Problematika šikanovania v školskom prostredí.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zmapovať poruchy správania s dôrazom na šikanovanie a sociálnu klímu a poskytnúť pedagogickým zamestnancom možnosti riešenia či eliminácie negatívnych javov súvisiacich so skúmanou oblasťou.

Obsahom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu sú inovačné metódy na rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka. Autorka publikácie reagovala na požiadavku praxe zamerať sa vo vyučovaní anglického jazyka viac na komunikačné zručnosti ako na teoretické vedomosti. Publikácia je vhodnou motiváciou pre každého učiteľa anglického jazyka pri uplatňovanie inovatívneho postupu zabezpečujúceho autonómne učenie, reflexiu a spätnú väzbu priamo vo vyučovacom procese.