ROCEPO

     Kto sme

ROCEPO - Rómske vzdelávacie centrum Prešov
- je integrálnou súčasťou Metodicko-pedagogického centra v Prešove
- je založené na základe listu generálneho riaditeľa Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie MŠ SR, sektorového koordinátora PHARE č. 4997/2001 82 zo dňa 04.12.2001
- má celoslovenskú pôsobnosť

 ROCEPO.pdf

     Vznik

V súlade s cieľom projektu Phare SR-9905-02 Program tolerancie voči menšinám na dosiahnutie zlepšenia postavenia národnostných menšín (s osobitným zreteľom a so zohľadnením špecifických potrieb a podmienok rómskej menšiny) sa zriadilo Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov (ďalej len "Rómske vzdelávacie centrum") pri Metodicko - pedagogickom centre v Prešove ako ústredne riadenej organizácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

     Činnosť

ROCEPO realizovalo a realizuje vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov pracujúcich so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít. Podieľa sa na tvorbe metodických materiálov na pomoc spomínanej cieľovej skupine pedagogických zamestnancov a na tvorbe národných projektov zameraných na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít. V pravidelných časových intervaloch realizuje ROCEPO celoslovenský Prieskum o postavení  žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom systéme Slovenskej republiky. V súčasnom období ROCEPO realizuje výskum v oblasti zavádzania prvkov inklúzie vo vybraných školách v rámci celého Slovenska. Okrem spomínaných činností ROCEPO organizuje odborné semináre, metodické dni a workshopy zamerané na odborno-metodickú pomoc pedagogickým a odborným zamestnancom pracujúcim so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít.