Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje vzdelávanie v programoch a moduloch programov vzdelávania a realizuje atestácie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva na základe oprávnenia č. 1/2019-AT vydaného ministerstvom školstva. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje vzdelávacie podujatia a poskytuje poradenstvo a odborno-metodickú podporu. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Odborné aktivity projektu realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a rámci Operačného programu ľudské zdroje.

 


Aktuality

Informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných a partnerských inštitúcií

Ponuka vzdelávania

Ponuka schválených programov vzdelávania a odborných podujatí

Poradenstvo, Konzultácie

Individuálne pre PZ/OZ a skupinové pre kolektívy škôl a školských zariadení

Učiteľské fóra

Priestor na online diskusiu

Učebné zdroje

Tematický výber publikácií, učebných textov a článkov

NOPS a KMI

Najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti a krátke metodické inšpirácie