Inovácie v riadení neplnoorganizovaných základných školách

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Inovácie v riadení neplnoorganizovaných základných škôl, ktorého cieľovou skupinou sú vedúci pedagogickí zamestnanci neplnoorganizovaných základných škôl, ktorí už absolvovali funkčné vzdelávanie a v súčasnosti si musia obnoviť a zdokonaliť svoje profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností v neplnoorganizovaných základných školách.
Obsah jednotlivých kapitol je zameraný na problematiku neplnoorganizovaných základných škôl a na inovácie v 21. storočí. Samostatná podkapitola prináša niekoľko výskumných zistení, ktoré súvisia s piatimi hlavnými oblasťami života školy pre 21. storočie, a to s oblasťou riadenia, klímy školy, kurikula, rozvoja pedagógov a s oblasťou spolupráce s rodičmi a širšou komunitou.

Autori: 
T. Alexovičová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-603-0
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
32s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: