Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe

Učebný zdroj Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe, ktorý je spracovaný k akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom, slúži ako pomôcka na zvýšenie efektivity mediálneho vzdelávania. Snahou autoriek je ponúknuť učiteľom množstvo námetov a konkrétnych ukážok, ktoré môžu použiť nielen na vyučovaní predmetu mediálna výchova, ale aj v iných predmetoch (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, cudzie jazyky a pod.) v rámci prierezových tém. Publikáciu tvoria dve časti. Prvá sa venuje mapovaniu súčasného stavu poznatkov o médiách a stavu vyučovania predmetu mediálna výchova. Okrem toho sa sústreďuje na okolnosti percepcie mediálnych produktov detským a mládežníckym príjemcom. Uvádza aj niekoľko konkrétnych ukážok interpretácie mediálneho diela. Druhá časť sa zameriava na tvorbu mediálnych programov, čo je medzi žiakmi veľmi obľúbená činnosť. Hlavným cieľom publikácie je zvýšiť mediálnu gramotnosť, ktorá môže ochrániť našu mládež pred neblahým vplyvom médií a naučiť ju s nimi koexistovať a využívať ich ponuku vo vlastný prospech.

Autori: 
Ľ. Bekéniová M. Žilková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-517-0
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
72s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: