Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov

Vzdelávací program Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a k nemu vytvorený učebný zdroj poukazujú na nevyhnutnosť posilňovať metódy výchovy, osvojovať si používanie efektívnych edukačných stratégií, viac pozornosti venovať emóciám, prežívaniu, rozvíjaniu hodnotových systémov, motivácie, emocionálnej i sociálnej inteligencie detí a mládeže, rozvíjaniu pozitívnych čŕt, funkcií, vlastností osobnosti, ako i postojov a kritického myslenia aj v oblasti ľudskej sexuality ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja osobnosti v celej jej štruktúre.

Autori: 
L. Rovňanová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0183-2
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
62s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: