učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Hricová Anna PaedDr., PhD.

Učebný zdroj je druhou časťou metodického učebného materiálu spracovaného autorkou k navrhovaným učebným osnovám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia "Výchova k zdraviu". Obsahuje 10 omaľovánok  a dva testy na sebaotestovanie žiakov v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja týkajúce sa ich poznania svojich pozitív i negatív, vzťahu k iným, hodnotového systému, práv dieťaťa a prevencie šikanovania a závislostí.

Publikácia obsahuje 10 pracovných listov zameraných na tému Voda. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na doplnenie textu, slov, vyfarbovanie, usporiadanie slov ai.  Určená je pre žiakov mladšieho školského veku.  Využiť ju môžu učitelia na predmete prírodoveda vo 4. ročníku základnej školy.

Autori: 

Fričová Lenka, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy na témy s názvom: Jarné premeny, Podobné a odlišné znaky, Mimika tváre, Povolania a zamestnania, Letné premeny, Technika, Zmysly,  Jarné  kvety, Prevencia pred úrazmi. Určená je pre žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Glankovičová Magdaléna, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov určených pre záujmový útvar Zachranárstvo. Pracovné listy sú určené pre žiakov nižších ročníkov základnej školy.

Autori: 

Dorková Margita

Publikácia je hudobno-dramatickým scenárom  rozprávky Perníková chalúpka. Môžu ju využívať učitelia v rámci záujmového útvaru i na hodinách slovenského jazyka a literatúry. V pásme sú použité známe klasické skladby a detské piesne, ktoré spievajú žiaci/deti za sprievodu klavíra, akordeónu, gitary, prípadne znejú reprodukovane.

Autori: 

Havrilová Katarína, PaedDr.

Publikácia ponúka návod na realizáciu servítkovej techniky, ktorú je možné  využiť v rámci záujmového útvaru, ako i hodín pracovného vyučovania.  Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Súbor pracovných listov je rozdelený na tri časti. Prvá je zameraná na voľne žijúce zvieratá v našom prostredí, druhá časť na domáce zvieratá a tretia obsahuje úlohy na utvrdenie a reprodukciu učiva. Autorka  použila vlastné kreslené obrázky zvierat, ktoré zobrazujú ich reálnu podobu. Súbor pracovných listov má široké využitie ako celok alebo jednotlivo (napr. omaľovanky, zábavné úlohy, tajničky, osemsmerovky, prešmyčky, pexeso, motivačnú odmenu za splnenie daných úloh).  Pracovné listy je možné využiť aj prostredníctvom IKT.

Autori: 

Bafiová Sylvia, Mgr.

Tento učebný zdroj tvoria dve časti. Prvá časť pozostáva z úloh obsahovo zameraných na tvorivú dramatiku. Ich obsah je orientovaný na rozvoj emocionality, tvorivosti a rozvíjania poznania v zmyslovej aktivite dieťaťa, na rozvíjanie  jeho  osobnosti    cez pohyb v priestore, tanec, prácu s rekvizitami, hudbou a hranie rolí. Úlohy na prácu s dychom a artikulačnými orgánmi, vnímanie sveta všetkými zmyslami, rozvíjanie obrazotvornosti, improvizácie.

Autori: 

Barillová Jana, Mgr.

Učebný zdroj bol vytvorený pre záujmový útvar  tvorivá dramatika, ale dá sa aj využiť na vyučovacích hodinách predmeu slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni ZŠ. Ponúka súbor dvanástich pracovných listov, z ktorých 11 obsahuje básne a posledný pracovný list poviedku. Žiaci majú možnosť odpovedať na otázky k jednotlivým básňam a textu, hľadať rýmy, dopĺňať záver príbehu, vyjadrovať svoje pocity, dramatizovať báseň, ale zároveň aj vyhľadávať zdrobneniny a prídavné mená, vyfarbovať obrázky a nakresliť obrázok podľa charakeristiky osoby.

Autori: 

Bosáková Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka námety na prácu v záujmovom útvare čitateľsko-dramatickom, no dá sa využiť aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ. Obsahuje súbor pracovných listov s básničkami a rozprávkovými príbehmi. Žiaci riešia úlohy zamerané na rozvoj čítania s porozumením a tvorivosť žiakov. Riešia osemsmerovky, vymýšľajú pokračovanie rozprávky, tvoria zdrobneniny slov, vysvetľujú slová z textu a majú možnosť vyfarbovať a kresliť obrázky. 

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj v rámci precvičovania učiva o slovných druhoch, význame slov a slovných spojení prostredníctvom jednoduchých úloh a metód metód tvorivej dramatiky. Pracovné listy sú koncipované v kontexte jednotlivých ročných období. Autorka využila zadania typu doplň, vyber, napíš, priraď, spoj do správnych dvojíc, do úloh zakomponovala množstvo názorných obrázkov a ilustrácií vhodných aj na vyfarbovanie, aplikovala cinquain, akrostich, brainwriting, pojmové mapovanie, eskimácku poštu, báseň piatich zmyslov. 

Autori: 

Bartková Darina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov primárneho vzdelávania. V učebnom zdroji sa nachádza súbor dvanástich pracovných listov so zameraním na domáce zvieratá, živočíchov žijúcich vo vode, vo vzduchu a na suchu i na parazitov.

Autori: 

Aghová Timea, PeadDr.

Učebný zdroj ponúka matematické úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti na prvom stupni ZŠ na hodinách matematiky v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Úlohy sú postavené tak, že žiaci na základe cien ponúkaného menu v reštaurácii majú vypočítať cenu pre každého člena rodiny, celkovú cenu menu a správne rozhodnúť o platbe  (hotovosť, stravné lístky, karta). 

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov.  Spracované sú rozprávky:  Ako sa húsatkám nechcelo na svet,  Na lúke.  Úlohy v pracovných listov sú zamerané na logické dopĺňanie informácii, ktoré je dôležité poznať z iných predmetov. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Adamková Erika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na poznávanie a prácu s papierom, textilom, drevom a odpadovým materiálom. Vypracovaním pracovných listov si žiaci hravou formou upevnia a rozšíria svoje poznatky z oblasti technických materiálov.

Autori: 

Adamková Erika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na poznávanie a prácu s papierom, textilom, drevom a odpadovým materiálom. Vypracovaním pracovných listov si žiaci hravou formou upevnia a rozšíria svoje poznatky z oblasti technických materiálov.

Autori: 

Aghová Timea, PeadDr.

Publikácia obsahuje pracovný list na tému Rodina. Využiť ju môžu učitelia, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Prioritne je určená pre školy s VJM.

Súbor pracovných listov by mal pomôcť rozvíjať jemnú pohybovú koordináciu, vizuomotorické a grafomotorické zručnosti, priestorovú orientáciu a zmyslovú percepciu žiakov z marginalizovaných ró, ale aj ďalšie psychické funkcie žiakov. Autorka uvádza aj námety na ďalšie úlohy v pracovných listoch typu dokresli a vyfarbi, nájdi, vyhľadaj tlačené a písané písmená, zvýrazni ich, rozcvič si ruku na obrázku, obtiahni písané a tlačené tvary písmen.

Autori: 

Ambrušová Erika, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Orientácia v čase – ročné obdobia, Jar, Leto, Jeseň, Zima, Básničky, Prírodné javy.  

Autori: 

Ambrušová Erika, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky.

Autori: 

Čudek Jaromír, Ing.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, a textov ktoré sú tematicky zamerané na vodu, Úlohy v pracovných listoch sú naformulované pútavo a zábavne.

Autori: 

Aghová Timea, PeadDr.

Autorka vytvorila pracovné listy na precvičovanie čísel a matematických úkonov hravou formou. Sú určené pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Úlohy sú zaujímavé, inšpirujúce.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia predmet prírodoveda v treťom ročníku základnej školy. Obsahuje súbor pracovných listov na tému:  Obec, širšie okolie školy; Zmysly; Čo a kedy jedávam;  Spoločná príprava;  jedla; ; Ovocie a zelenina; ;  Strom priateľstva;  Kolobeh vody.  Požiar Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Černoková Andrea, Mgr.

Učebný zdroj Fruit II. je pokračovaním jeho prvej časti. Môže poslúžiť pre žiakov 2. ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiak rieši rôzne úlohy, ktoré mu napomáhajú zapamätať si základnú lexiku v téme Ovocie. Úlohy sú jednoduché, no rôznorodé a pre žiakov motivujúce. Jednotlivé obrázky sú čierno-biele, preto si ich žiaci môžu aj vyfarbovať.

Autori: 

Bortlová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy s tematikou jari. Úlohy v pracovných listoch sú zadávané pútavou formou.

Autori: 

Demeterová Eva, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy s tématikou ovocia a zeleniny. Zadania v pracovných listoch sú doplnené textom a obrázkami.

Autori: 

Belková Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z učebných textov ktoré  sú zamerané na témy: Riziko otráv, liekmi chemickými látkami rastlinami hubami, Prvá pomoc, Plyn a Núdzové volania.

Autori: 

Bartošová Leona, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady a informácie, vďaka ktorým sa lepšie orientujú v stravovaní, čo je pre ich zdravie prospešné a čo im, naopak, môže uškodiť. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a zároveň prepájať nadobudnuté vedomosti.

Autori: 

Benčíková Katarína, Mgr.

Publikácia obsahuje text k štyrom  témam (Jar, Tri motýle, Na lúke a Jarná krása) a k ním pracovné listy. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na porozumenie textu. Pracovné listy k textom obsahujú pestré, zaujímavé úlohy, pri riešení ktorých žiaci striedajú činnosti . Tento učebný zdroj podporuje vzdelávacie a výchovné ciele predmetu SJL. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 4. ročníka základnej školy.

Autori: 

Černoková Andrea, Mgr.

Učebný zdroj Fruit III. je určenýný pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Závavná angličtina a je zameraný na základnú lexiku v anglickom jazyku. Je to pokračovanie učebných zdrojov Fruit I. a II. Žiak rieši rôzne úlohy na doplňovanie, priraďovanie, výber z možností, osemsmerovky a pod., ktoré mu napomáhajú zapamätať si nové slovíčka. Súčasťou je aj obrázkový slovník, ktorý si sám žiak vyfarbí.