učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka učebný text pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Učebný text je zameraný na ZOO na Slovensku a zvieratá žijúce v nich.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na dopravnú výchovu od prvého po štvrtý ročník, ktorá je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou pracovných listov je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke ako cyklistov a chodcov.

Autori: 

Krochtová Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje návod  (aj s fotografiami)  postupu  výroby náramku priateľstva. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Krettová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných upevňovanie učiva z predmetu slovenský jazyk a literatúry. Využiť ju môžu učitelia, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku v rámci záujmového útvaru. Spracované sú témy: Dvojsmerovky podstatných mien,  Tajničky podstatných mien, Skloňovanie podstatných mien,  Doplňovanie.

Autori: 

Krettová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na čítanie s porozumením. Využiť ju môžu učitelia, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku v rámci záujmového útvaru. Spracované sú témy: Príbeh o rómskom dievčati Klaudike,  Všeobecné a vlastné podstatné mená, Gramatické kategórie podstatných mien (rod, číslo, pád),  Vlastné mená osôb, zvierat, planét, štátov, riek.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo štvrtom ročníku na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou a nenásilnou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré sú  určené pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením,  na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Slovná zásoba a gramatika vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1. Materiál je určený pre žiakov mladšieho školského veku. Témy sú rozmanité, zahrňujú najmä opis zvierat, zaujímavosti z oblasti prírody a geografie, zo sveta ľudí, ale aj rozprávanie o sebe.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré sú  určené pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením,  na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Slovná zásoba a gramatika vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A Materiál je určený pre žiakov mladšieho školského veku .  Témy sú rozmanité, zahrňujú najmä rozprávanie o sebe,  využití voľného času či opis zvierat. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Kondášová Margaréta, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovný postup (text i obrázky) výroby dekorácie Lev. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci hodín pracovného vyučovania.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na čítanie s porozumením. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o ľudskom tele, zmysloch a hygiene. Žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autori: 

Kvetková Adriana, Mgr.

Autorka vytvorila zaujímavý a motivujúci učebný zdroj na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka jednoduchou a hravou formou. Je vhodný už aj pre žiakov prvého ročníka. Pracovné listy sú plné rôznorodých úloh, obrázkov, predpokladajú aktívnu prácu žiakov, dávajú možnosť rozvíjať predstavivosť i vlastnú kreativitu. Autorka tu zakomponovala zadania v rámci tém Farby, Čísla a Abeceda.

Autori: 

Krištof Ladislav

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet poznaj a  chráň. Spracovaná je téma Domáce zvieratká. Žiaci hravou formou precvičujú úlohy na danú tému.

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr

Autorka vytvorila učebný zdroj v niekoľkých častiach zameraný na tému lesa, jeho významu a ochrany i zvierat, ktoré v ňom žijú. Rôznorodo koncipované úlohy využívajú triedenie, výber, vytváranie správnych dvojíc, doplňovanie informácií, hádanky, štvorsmerovky. V úvode každej časti učebného zdroja sú východiskové poznatky, nasledujú zadania v pracovných listoch.

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá zo súboru pracovných listov, ktoré  sú zamerané na témy: Ochrana zdravia človeka, Poruchy zdravia, Prvá pomoc pri úrazoch a Liečivé rastliny.

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá zo súboru pracovných listov zameraných na ľudské telo a ochranu zdravia.

 

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky a doplňovačky. Pracovné listy sú zamerané na témy Mladý záchranár a Ľudské telo.

Autori: 

Lakotová Mária, Ing.

Učebný zdroj ponúka sériu deviatich pracovných listov pre žiakov a súbor pexies v slovenčine, maďarčine, rómčine                             a nemčine. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou a zábavnou formou a zároveň prostredníctvom týchto pracovných listov spoznávajú žiaci inú kultúru.

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr

Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov na precvičovanie učiva o stromoch - ich význame, raste, zložení, základných druhoch. Úlohy a zadania sú koncipované zaujímavo, rôznorodo, obsahujú prvky environmentálneho charakteru. Žiaci pracujú s doplňovačkami, osemsmerovkami, rešia tajničky a hádanky, odpovedajú na otázky, identifikujú stromy podľa rôznych hľadísk. Autorka využila aj medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom a literatúrou a matematikou.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 2. ročníka základnej školy. Obsahuje 10  ľudových rozprávok (Ako šlo vajce na vandrovku, Cigáň čerta ošialil,  Koza odratá a jež,  Medveď a komár,  Medovníkový domček, Vlk a sedem kozliatok, O troch prasiatkach, Mechúrik – Koščúrik s kamarátmi, Psota, Tri práčky)  a k ním pracovné listy.  

Autori: 

Kecerová Krížová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vhodné pre prácu v záujmovom útvare Čitateľsko-tvorivom na základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na tvorivé čítanie. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi

Autorka v učebnom zdroji prezentuje 25 pracovných listov pre 4. ročník ZŠ, ktoré sú zamerané na otvorenú komunikáciu, pozitívne hodnotenie seba samého a iných, vyjadrovanie pocitov a myšlienok, empatiu, asertívne a prosociálne správanie. Zároveň aj tvorivé úlohy, ktoré prispievajú k tvorivému mysleniu žiaka a rozvoju slovnej zásoby. Boli vytvorené pre prácu v záujmovom útvare tvorivá dramatika, ale je ich  možné použiť v ktorejkoľvek fáze vyučovacieho procesu v 4. ročníku ZŠ a je vhodné doplniť ich didaktickou hrou.

Autori: 

Kaľavská Patzová Alena, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka 21 pracovných listov z nemeckého jazyka, ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie písmen, opytovacích zámen, predložiek z, zo a v, do, časovania pravidelných slovies a slovesa jesť, časovania nepravidelného slovesa rozprávať, tvorbe množného čísla podstatných mien, prídavným  menám, čítania s porozumením. V slovnej zásobe nadväzuje na predošlé vedomosti o rodine, bývaní, zveratách a krajinách jej rozšírením o témy farby, moje zvieratká a čísla do 1000.  Môže poslúžiť na prácu v záujmovom útvare ale aj na hodinách nemeckého jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 

Kanuščáková Ľudmila, Mgr.

Učebný zdroj tvorí súbor pracovných listov vytvorených k predmetu Domov a práca pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Úlohy, ktoré žiaci riešia sú zamerané na tematiku  jarnej prírody, jarné práce v záhrade, jarné rastliny a jarné námety na výzdobu triedy. Žiaci môžu vyfarbovať, vystrihovať, skladať kartičky, odpovedať na otázky a vytvárať výrobky na výzdobu triedy.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 4 pracovné listy vhodné na precvičovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku pre žiakov 1.stupňa ZŠ začínajúcich sa tento jazyk učiť. Obsahovo je zameraný na tématický celok Hračky a odpovede na otázku: Čo je to? V úlohách majú žiaci spojiť obrázky s ich názvom, pomenovať obrázok, zakrúžkovať písmeno, na ktoré sa začína názov hračky na obrázku, vyfarbiť obrázok podľa pokynov.

Učebný zdroj ponúka 7 pracovných listov pripravených pre prácu v záujmovom útvare čitateľsko-tvorivom, ale dá sa využiť aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ. Obsahovo sú zamerané na rozprávku O dvanástich mesiačikoch. Úlohy obsahujú otázky na čítanie s porozumením, hádanky,  hranie pexesa, charakteristiku vlastnej osobnosti a hlavných postáv rozprávky, tvorbu pomôcok pri dramatizácii rozprávky a samotnú dramatizáciu. 

Učebný zdroj tvorí súbor 20-tich pracovných listov zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. ročník ZŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj fantázie, tvorivosti a improvizácie cez didaktickú hru,  precvičovanie a upevňovanie vedomostí z daného predmetu s využitím medzipredmetových vzťahov a to, hravou formou, schopnosťou vystihnúť problém úlohy a riešiť problémy. Úlohy vychádzajú zo záujmu dieťaťa, jeho potrieb, možností, zvyšujú vnútornú motiváciu, podporujú zvedavosť, jeho fantáziu a predstavivosť, rozvíjajú osobnosť a uspokojujú jeho potreby.

Učebný zdroj  je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj vznikol so zavedením predmetu Výchova k zdraviu do školského kurikula.. V publikácii sa nachádza  súbor pracovných listov, ktorý má ambíciu nahradiť v súčasnosti absentujúce učebnice na témy : Správne vytváranie a využívanie denného režimu, Zdravý spôsob života a starostlivosť o zdravie s rešpektovaním prijatých zásad a noriem, Základné ľudské potreby a ich hierarchia, Zásady zdravého stravovania, Vitamíny, Biopotraviny, Pitný režim, Poznanie a pochopenie významu striedania psychickej a fyzickej práce s oddychom, spánkom, hrou, pobytom

Autori: 

Hricová Helena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Tento učebný zdroj je spracovaný ako matematická rozprávka o Šmolkoch. V tejto časti nájdu žiaci úlohy na vyfarbovanie, priraďovanie, spočítavanie a pozornosť.