učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Straková Monika, mgr.

Učebný zdroj je zameraný na rozvíjanie a upevňovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka jednoduchou, hravou formou. Autorka spracovala tému školských pomôcok a hračiek na báze názorných obrázkov. Žiaci plnia zadania typu doplň, priraď, vytvor dvojice, spoj, nájdi, roztrieď, dokresli, pomenuj. Materiál je pre žiakov prínosný, motivujúci, dáva im možnosť jednotlivé obrázky aj vyfarbiť.

Autori: 

Smolková Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje 20 pracovných listov s textom rozprávok: Ako vlk ťahal koňa do hory,  Prečo sa kačka ponára,  O celkom bielych trpaslíkoch,  Pipo,  Ako slniečku trhali zuby,  O Janíčkovi a Marienke,  Ahoj Janka!,  Pýcha triedy,  Tučko,  Perníková chalúpka,  Škaredé káčatko,  Mačky a hračky,  Vrabčeky,  Futbal v lese, Ježko,  Namyslená Líza,  Návšteva ZOO,  Na dvore,  Aladinova čarovná lampa,  Lesík. Súčasťou týchto pracovných listov sú aj úlohy k týmto textom, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením.

Autori: 

Sélešová Elena Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematický  celok Živočíchy (Domáce zvieratá a ich mláďatá; Domáce zvieratá – hydina, vtáky; Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – lesné, poľné; Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – vtáky, ryby; Zvieratá v ZOO).

Autori: 

Sélešová Elena Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky Huby (2 pracovné listy) a Rastliny (4 pracovné listy).

Autori: 

Straková Monika, mgr.

Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov so zadaniami na precvičovanie a upevňovanie základnej slovnej zásoby a gramatických pravidiel  pri výučbe témy Jedlo a nápoje. Žiaci plnia jednotlivé úlohy prostredníctvom spájania, doplňovania, hádaniek, prešmyčiek, výberu správnej možnosti. Obrázky jedál a nápojov si môžu aj vyfarbiť.

Autori: 

Slivková Marcela Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z prvouky a slovenského jazyka a literatúry. V rámci predmetu prvouka sú spracované témy: Moja rodina, Cesta do školy, Počasie, Kalendár počasia. Pracovné listy z predmetu slovenský jazyk a literatúra sú zamerané na vyvodenie  samohlások (A, I, E, O, U) a spoluhlások M a L. 

Autori: 

Sakalová Alena Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie žiakov v základnej škole. Zdroej obsahuje súbor pracovných listov s tématikou pravidiel cestnej premávky.

Autori: 

Šimková Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole na primárnom stupni vzdelávania. Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí hľadajú nové nápady na zlepšovanie výtvarných zručností žiakov. Autorka pre nich pripravila množstvo kreatívnych inšpirácií na prvý polrok, pri ktorých sa spolu so žiakmi výborne zabavia.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Tretia časť je pokračovaním učebného materiálu Nature II. určeného pre žiakov druhého ročníka základnej školy v rámci voliteľného predmetu Závavná angličtina, ktorý je zameraný na precvičovanie základnej lexiky v anglickom jazyku. Nature III. obsahuje obrázkový slovník, ktorý si žiaci sami vyfarbia a vytvárajú si takto vlastný obrázkový slovník s rôznymi prírodnými úkazmi, javmi a živými i neživými súčasťami prírody.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Nature II. určený žiakom druhého ročníka základnej školy v rámci voliteľného predmetu Zábavná angličtina je zameraný na upevňovanie základnej lexiky v anglickom jazyku v téme príroda. Žiaci riešia rôzne úlohy v pripravených pracovných listoch prostredníctvom opisu obrázkov, utvárania dvojíc, spájania slabík do slov, čítania a prepisovania slov z tlačenej podoby do písanej. Autorka tu zaradila aj krížovky, doplňovačky, využila množstvo obrazového materiálu, ktorý je pre žiakov danej vekovej kategórie motivačný.

Autori: 

Straková Monika, mgr.

Publikácia obsahuje 11 pracovných listov zameraných na opakovanie písmen C, A, B,  L, J, K, U,  M. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú  žiakov prvého ročníka. 

Autori: 

Matiašová Jana, Mgr.

Autorka ponúka v prvej časti učebného zdroja dva pracovné postupy výroby veľkonočnej výzdoby, ovečku a zajačika, ktoré sú vyrobené z výkresu a vlny vystrihovaním a lepením. Žiaci 1. stupňa majú možnosť rozvíjať jemnú motoriku strihaním a lepením. Pracovné postupy sú ilustrované fotografiami.

Autori: 

Pavlikovská Zdena,Mgr.

Učebný zdroj obsahuje 18 pracovných listov vhodných pre žiakov 3. a 4. ročníka na precvičenie abecedy, tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhlások a vybraných slov na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Jednotlivé úlohy sú ponúkané zaujímavou, hravou formou. Obsahujú úlohy na dopĺňanie slov do viet, k obrázkom, na hľadanie slov v texte, v stĺpcoch, riadkoch, vytváranie pexesa. Poskytujú aj možnosť sebahodnotenia žiakov prostredníctvom smajlíkov. 

Autori: 

Mrvová Ľubomíra Mgr.

Publikácia obsahuje návod  (aj s fotografiami)  postupu  výroby jarnej dekorácie z odpadového materiálu. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo štvrtom ročníku na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou a nenásilnou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Autori: 

Lorincová Tatiana, PaedDr.

Učebný zdroj obsahuje 5 pracovných listov na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 4. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyka a literatúra. Obsahovo je zameraný na bájky, ale aj na precvičovanie gramatických javov a všeobecných poznatkov o prírode. V každom pracovnom liste je text bájky s ponaučením (okrem bájky čarovné slová, ktorá je dramatizáciou bájky), za ktorým nasledujú zaujímavé úlohy typu cloze test, päťveršie, bingo, odpovede na otázky, vysvetli význam, vysvetli slová s opačným významom, význam podobne znejúcich slov, charakterizuj, vyfarbi obrázok.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Autori: 

Neupauerová Jana Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 4. ročník základnej školy. Obsahovo sú pracovné listy zacielené na témy:  Recyklácia,  Triedenie odpadu, farby zberných nádob a druhy odpadov a Nebezpečné odpady.  Žiaci majú dopísať, doplniť, nakresliť, opísať správne pojmy v rámci tém. Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Ocilková Adriána, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa na hodiny Vlastivedy. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o mestách na Slovensku a práca žiakov je motivovaná detským hrdinom Spoznávajkom.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy: Zákonom chránené zvieratá (Medveď hnedý, Rys ostrovid,   Vlk dravý, Vydra riečna, Syseľ pasienkový, Mačka divá, Netopier veľký, Myšovka vrchovská).  

Autori: 

Megyesiová Marta, RNDr.

Publikácia obsahuje 4 pracovné listy na tému: Sčítacie pyramídy, Odčítacie pyramídy,  Sčítacie pásiky, Odčítacie pásiky. Príklady sú zamerané na scítanie, odčítanie do 100. Posledná časť publikácie ponúka riešenia príkladov. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Polivková Jana, Mgr.

 Učebný zdroj ponúka pracovný list pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy a metodický materiál pre učiteľov. Pracovný list je zameraný na názornosť a postupnosť pri netradičnom zhotovovaní vtáčej búdky. 

Učebný zdroj je určený pre 5. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca i Technika. Zdroj prezentuje súbor pracovných listov s obrázkami, ktoré sú zamerané na vlastnosti dreva a druhy drevín.

Autori: 

Pavelková Gabriela, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor pracovných listov s pracovnými postupmi a obrázkami, ktoré sú zamerané na výrobu predmetov z drôtu.

Publikácia obsahuje informácie o  zvieratách v ZOO a o ohrozených živočíchoch na Slovensku (Panda veľká Veľryba grónska, Tiger sumatranský, Nosorožec tuponosý, Gorila horská, Šimpanz učenlivý, Jeleň milu,  Salamandra škvrnitá, Drop veľký, Svišť vrchovský tatranský, Kamzík vrchovský).  Pracovné listy sú zamerané na čítanie s porozumením, vymaľovanie obrázkov niektorých zvierat a poskladanie veľryby  technikou origami.

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít je treťou časťou učebného zdroja, ktorý ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi začínajúci sa učiť anglický jazyk  na 1. stupni ZŠ. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít je druhou časťou učebného zdroja, ktorý ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi začínajúci sa učiť anglický jazyk  na 1. stupni ZŠ. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi začínajúci sa učiť anglický jazyk  na 1. stupni ZŠ. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 

Lazor Marián Mgr.

Autor ponúka súbor pracovných listov vhodných pre prácu žiakov na 1. stupni ZŠ na hodinách prvouky a výtvarnej výchovy v rámci prierezovej témy multikultúrna výchova. Žiaci hravou formou, prostredníctvom úloh ilustrovaných bohatým obrazovým materiálom získavajú vedomosti o tradíciách Veľkej noci nielen u nás, ale aj v susedných krajinách. Súbor obsahuje pracovný postup na výrobu kraslice a veľkonočnú omaľovánku.

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka učebný text pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Učebný text je zameraný na ZOO na Slovensku a zvieratá žijúce v nich. Autorka tu využíva medzipredmetové vzťahy pri charakteristike zvierat.