učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Chomová Jaroslava, Mgr.

Učebný zdroj Jarná lúka 2 je plynulým pokračovaním prvej časti. Názorná ukážka obsahuje konkrétny pracovný postup výroby jarných kvetov rôznej farby. Žiaci si môžu precvičovať a zdokonaľovať jemnú motoriku prostredníctvom strihania, obkresľovania, ohýbania papiera, lepenia a kompletizácie finálneho výrobku. Rozvíjajú si trpezlivosť, precíznosť a zmysel pre dokončenie úlohy.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Pracovné listy obsahujú množstvo rôznorodých úloh na precvičovanie učiva o hláskach, písmenách, slovách a vetách. Žiaci si môžu precvičovať triedenie, doplňovanie, spájanie do dvojíc, pomenovanie, určovanie poradia, výber správnej odpovede. Okrem čítania tlačeného textu ho aj prepisujú do písanej podoby, riešia krížovky, vyfarbujú čiernobiele obrázky podľa pokynu alebo podľa vlastnej fantázie. Hravé písmená môžu byť vhodnou inšpiráciou pre pedagogickú prax.

Autori: 

Chomová Zlatica, Bc.

Publikácia predstavuje možnosti, ako pracovať s literárnym textom zábavnou formou. Autorka využíva v pracovných listoch motivačné obrázky, úlohy na prácu s textom, jednoduché typy úloh na precvičovanie gramatického učiva

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov určených na rozvíjanie slovnej zásoby žiaka. Hravým spôsobom si žiak precvičuje a upevňuje už poznané učivo. Žiak v pracovných listoch napr. slovo vysloví, teda ho hneď počuje, opakuje, rozloží si ho na hlásky, napíše, farebne vyznačí a pod. Využiť ju môžu učitelia  v rámci voliteľného predmetu Individuálna logopedická starostlivosť.

Autori: 

Kaľavská Patzová Lenka, PaedDr.

Učebný zdroj tvorí súbor pracovných listov s témou školské potreby. Jednotlivé pracovné listy obsahujú úlohy zamerané na precvičovanie slovnej zásoby - školské potreby. Gramaticky sú zamerané  na určovanie určitých členov der, die, das, dopĺňanie správnych tvarov podstatných mien a slovies do viet, určovanie jenotného a množného čísla. Posledné dva pracovné listy tvoria tajničky.

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor nadväzuje na "Hráme sa po anglicky - 1.časť. Obsahuje súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít. Ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu. Deti by sa mali tešiť na každú hodinu angličtiny, doma a cez prestávky si pospevovať anglické piesne a riekanky. 

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole na prácu s literárnym textom. Publikácia slúži ako inšpirácia pre učiteľov, ktorí si na vyučovanie sami vyberajú a vytvárajú témy a úlohy a ponúka vypracovaný integrovaný projekt na prácu s nimi na vyučovacích hodinách.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Publikácia prezentuje pracovné listy určené pre žiakov 1.-2. ročníka základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na ročné obdobia, oblečenie, živočíchy a zdravú výživu.

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Súbor pracovných listov je zameraná na fašiangy, jar a rozprávkový svet. Úlohy v pracovných listoch sú koncipované zábavnou formou.

Autori: 

Dvorščáková Ľudmila, RNDr.

Učebný zdroj je súborom pracovných listov, ktorých  cieľom  je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane žiakov z marginalizovaných rómskych komunít rozširovať svoje poznatky o prírode. Môžu ale aj poslúžiť  učiteľom pri kvalitnejšej práci s týmito žiakmi. Žiaci majú možnosť zopakovať a overiť si vedomosti a tiež ich prakticky využiť. Vytvorené pracovné listy ponúkajú rôzne typy úloh. Niektoré zahŕňajú identifikáciu informácie z textu, iné sú zamerané na schopnosť žiaka dedukovať, ďalšie interpretovať aj hodnotiť text.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 3 pracovné listy na hodiny anglického jazyka na 1. stupni základnej školy. Úlohy sú koncipované zábavnou formou prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú pomenovať predmety na obrázkoch, určiť ich počet a napísať a povedať ich počet. Sú určené pre žiakov začínajúcich s výučbou anglického jazyka.

Autorka vytvorila pracovné listy na precvičovanie slovnej zásoby z anglického jazyka na tému varenie a kuchynské pomôcky, prístroje a vybavenie. V siedmej časti Tvorivej angličtiny žiaci dopĺňajú chýbajúce písmená do názvov, píšu správne pomenovania k názorným obrázkom znázorňujúcim postupy pri varení a príprave produktov. 

Autori: 

Drotár Ľuboš, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z rozprávok o grázlikovi Gabovi a tanečnej škole, Studni lásky, ale aj z hudobných textov Zuzany Smatanovej či Lubu putovných džínsov. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Filipová Mária, Mgr.

Voľne žijúce zvieratá v zime sú pokračovaním súboru pracovných listov Zvieratá žijúce v našom prostredí.  Pracovné listy je možné využiť aj prostredníctvom IKT. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí a zručností. Hlavným cieľom je cesta do školy, Vianoce a opis ľudského tela s hygienou a obliekaním hravou formou.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí a zručností. Hlavným cieľom je spoznať školu a triedu hravou formou.

Autori: 

Fečninová Zuzana, PaedDr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 3.- 4. ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra a tematickým celkom Objavujeme Slovensko. Pracovné listy sú zamerané na témy:  Kultúrne regióny Slovenska, Etnické zloženie obyvateľstva, Náboženské zloženie obyvateľstva.

Autori: 

Hrušovský Ján, PaedDr.

Autor v učebnom zdroji ponúka súbor 11 pracovných listov zameraných na rozvoj vedomostí a zručností žiakov 1. stupňa ZŠ v oblasti informatiky. Pracovné listy obsahujú postupy pri písaní textu, jeho mazaní, úprave, ukladaní obrázkov do textu, ukladaní dokumentu, zriadení emailovej schránky, vyhľadávaní informácií, ktoré sú podporené ilustráciami jednotlivých činností a zároveň obsahujú úlohy typu vymaľuj, doplň poradie, vyrieš osemsmerovku, tajničku, zakrúžkuj správne tlačidlo, vytvor heslo.

Autori: 

Hricová Anna PaedDr., PhD.

Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom aj druhom stupni základných škôl. Nájdu tu množstvo rozprávok a príbehov, rečňovaniek a básničiek, hier a aktivít súvisiacich s ich osobnostným a sociálnym rozvojom a so zásadami zdravého života. Po osvojení si tejto témy majú žiaci možnosť v dvoch testoch zistiť úroveň dosiahnutých vedomostí.

Autori: 

Hric Vladimír Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa rozpracovaný do šiestich tematických celkov, ktorý pomôže nahradiť absentujúce učebnice. Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom stupni základných škôl. V tejto časti predkladaného učebného zdroja nájdu žiaci množstvo omaľovaniek na aktuálne zaradené témy: Poznanie svojho tela, jeho základných častí a funkcií.

Autorka vytvorila učebný zdroj s tematikou výroby a využitia recyklovaného papiera. Po úvodnom informatívnom texte ponúka rôzne námety na výrobu produktov pletením papierových roliek, strihaním kartónových krabičiek a kašírovaním. Materiál je vhodne doplnený farebnou fotodokumentáciou s presným postupom práce pre žiakov. Učebný zdroj môže byť využiteľný nielen v rámci záujmového útvaru, no aj vo všeobecnom kontexte výučby.

Autori: 

Hrošovská Katarína, Mgr.

Pracovné listy k predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy, vychádzajú z učebných osnov pre tento predmet. Sú koncipované tak, aby si žiaci prostredníctvom cvičení zábavnou a hravou, žiakom príťažlivou a zrozumiteľnou formou mohli upevniť a zopakovať si učivo z daného predmetu. Na precvičovanie učiva sa v pracovných listoch využili rôzne tajničky, dvojsmerovky, štvorsmerovky, obrázkové tajničky, hádanky, domino. V ďalších cvičeniach žiaci zatrieďujú, priraďujú, určujú časti tela rastlín, zvierat. 

Autori: 

Fričová Lenka, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia predmet prvouka v druhom  ročníku základnej školy. Obsahuje súbor pracovných listov na tému:  Okolie školy;  Pravidlá pre cyklistov;  Jesenné premeny;  Kalendár prírody; Rastliny a stromy; Náš domov;  Zimné premeny;  Nenič svoje telo; My a veci – spoznávame materiály;  Triedime odpad – recyklácia. Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.   

Autori: 

Hricová Helena, Mgr.

Učebný zdroj hravou formou ponúka súbor pracovných listov zameraných na získavanie a precvičovanie vedomostí žiakov o jarných kvetoch. Obsahuje  hádanky o kvetoch, maľované čítanie, určovanie počtu kvetov   a  omaľovánku. 

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Ukážky a pracovné listy sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k prírode, jej ochrane.

Autori: 

Drotár Ľuboš, Mgr.

Autor vytvoril pracovné listy so zaujímavými úlohami pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Pracovné listy obsahujú zadania s využitím širokej škály metód, farebnosti a rôznorodých úloh, ktoré napomáhajú osvojeniu si základnej slovnej zásoby pri preberaní tém Farby, Čísla, Rodina a Moje telo. 

Autori: 

Vašková Eva, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie žiakov v základnej škole. Obsahom zdroja sú učebné texty týkajúce sa druhov dopravy, vývoja dopravy.

Autori: 

Hacio Daniel, Mgr.

Autor v tomto materiáli uvádza plné znenie troch rozprávok o zvieratkách - Pavúk a mucha, Korytnačka a opica, O plačúcej labuti. Za každou rozprávkou aplikuje pracovný list, ktorý obsahuje nielen rôznorodo koncipované úlohy na prácu s textom, ale aj ilustratívne kresby, ktoré si žiaci môžu vyfarbiť. Aj keď autor vytvoril tento materiál s cieľom jeho využitia v záujmovom útvare Zvieratá v rozprávkach, jeho edukačný potenciál je vhodné využiť aj vo výučbe žiakov 1. stupňa ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra v rámci rozvíjania ich čitateľskej gramotnosti.

Autori: 

Fečninová Zuzana, PaedDr.

Publikácia ponúka texty a následne pracovné listy na tému Regióny východného Slovenska - Región Šariš  (Prešov, Svidník), Región Zemplín (Michalovce, Humenné). Vhodná pre žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu na hodinách vlastivedy.