učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Belcáková Andrea, Mgr.

 Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Obsahuje pracovný list zo slovenského jazyk a literatúry s 39 úlohami, ktoré sú zamerané na koncoročné opakovanie učiva  druhého ročníka základnej školy.

Publikácia obsahuje pracovné listy na precvičovanie písania písmena Z, z v 1. ročníku základnej školy

Publikácia je zameraná na precvičovanie písania písmena S, s v 1. ročníku základnej školy formou pracovných listov. 

Autori: 

Šolcová Viera, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj, ktorý obsahuje námety využitia rôzneho materiálu na výrobu dekoratívnych predmetov. Žiaci si podľa presného metodického postupu s textovým sprievodom a farebnou fotodokumentáciou jednotlivých krokov činnosti môžu zhotoviť ovečku a rám na fotografie. Rozvíjajú si takto manuálne zručnosti, trpezlivosť a precíznosť i zmysel pre dokončenie vlastnej práce.

Autori: 

Šolcová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 4 pracovné listy pomocou ktorých si žiaci na 1. stupni ZŠ môžu tvrdzovať svoje vedomosti z anglického jazyka, ale aj matematiky. Jednotlivé úlohy sú zamerané na pomenovanie geometrických tvarov, ich počet a farbu v anglickom jazyku.

Autori: 

Timurová Anna, Mgr.

Autorka v druhej časti učebného zdroja ponúka štyri námety na zhotovenie veľkonočnej výzdoby, a to kraslíc vystrihnutých z výkresu alebo vlnitého papiera vyzdobených vystrihnutými veľkonočnými motívmi z farebného a krepového papiera a maľované temperovými farbami. Pracovné postupy sú ilustrované fotografiami. Je vhodný na rozvoj jemnej motoriky žiakov 1. stupňa ZŠ.

Autori: 

Timurová Anna, Mgr.

Autorka v prvej časti učebného zdroja ponúka tri námety na zhotovenie veľkonočnej výzdoby, a to kraslíc vystrihnutých z výkresu alebo vlnitého papiera vyzdobených vystrihnutými veľkonočnými motívmi z farebného a krepového papiera. Pracovné postupy sú ilustrované fotografiami. Je vhodný na rozvoj jemnej motoriky žiakov 1. stupňa ZŠ.

Autori: 

Adamko Jakub, Mgr.

Autor ponúka súbor desiatich pracovných listov pomocou ktorých si žiaci 3. ročníka 1. stupňa ZŠ precvičujú svoje poznatky z prírodovedy prostredníctvom úloh zadaných hravou formou. Žiaci hľadajú veličiny, dĺžku. šírku, výšku a určujú hmotnosť predmetov. Žiaci triedia obrázky, spájajú obrázky so správnymi pojmami, krúžkujú správne obrázky, riešia osemsmerovky, vyberajú najťažší a najľahší predmet.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z rozprávky Zvieratká a zbojníci. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom, tvoriť rýmy, skladať slová, dokončiť vety a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Žilková Mária, Mgr.

Publikácia je určená pre pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci záujmového útvaru. Obsahuje súbor pracovných listov zameraných na tému Rozprávky. Úlohy v pracovných listov sú formulované na obsah rozprávok (Popoluška, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Bambi, Malá morská víla).

Autori: 

Žilková Mária, Mgr.

Publikácia je určená pre pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci záujmového útvaru. Obsahuje súbor pracovných listov zameraných na tému Rozprávky. Úlohy v pracovných listov sú formulované na obsah rozprávok (Leví kráľ, Pocahontas, Aladin,  Kráska a zviera).

Autori: 

Adamko Jakub, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov na informatickú výchovu. Pracovné listy sú hravou formou zamerané na históriu a základné časti počítača, na to čo patrí do učebne, prenos dátových súborov, zoznámenie sa s klávesnicou a správne pomenovanie predmetov v počítačovej učebni, usporiadanie obrázkov a vyfarbovanie podľa pokynov.

Autori: 

Vendráková Marta Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj v rámci vyučovacieho predmetu Rómske rozprávky, je však využiteľný aj vo všeobecnom kontexte výučby žiakov prvého stupňa ZŠ. Prvá časť tohto materiálu obsahuje texty 15 slovenských rozprávok s jednotlivými pracovnými listami, kde žiaci riešia úlohy typu priraď, doplň, vyber, nájdi, prepíš, usporiadaj... Dokresľujú detaily a vyfarbujú obrázky, rozširujú si slovnú zásobu, rozvíjajú pozornosť a trpezlivosť. Autorka zakomponovala do jednotlivých zadaní aj úlohy na rozvoj vyšších myšlienkových operácií, napr.

Autori: 

Urbanová Jana Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 3 ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova.   Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova  a tradičná ľudová kultúra, tematickým celkom  Môj rodný kraj, témou Škola, okolie školy. Spracované úlohy sú zamerané na informácie pochádzajúce z obce Čaklov a okolie (okres Vranov nad Topľou).

Autori: 

Šofranková Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok  Objavujeme Slovensko – obce  Šindliar, Lipovce, Lačnov. Úlohou žiakov je dopĺňať, poskladať, dopísať ai.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z Rómskych rozprávok a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z Rómskych rozprávok a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Tóthová Jacáková Jarmila

Učebný zdroj je určený pre zaujmový útvar Premeny počasia. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  zameraných na zmeny počasia počas roka.

Autori: 

Veselá Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy na tému Prírodné bohatstvo, Triedenie odpadov z domácností, Príroda a deti. Úlohy sú  zamerané na rozvíjanie kritického myslenia, tvorivého myslenia, na podporu environmentálnej výchovy. Zamerané sú na  pochopenie  významu triedenia odpadov z domácností,   zachovanie vyčerpateľných prírodných zdrojov i uchovanie prírodného bohatstva využívaním recyklačných procesov na tvorbu nových produktov.

Autori: 

Zozomová Viera, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom materiáli niekoľko pracovných listov pre žiakov záujmového útvaru Angličtina hrou na prvom stupni ZŠ, pomocou ktorých si zábavnou formou precvičujú a upevňujú učivo z anglického jazyka na vyučovacích hodinách pri preberaní tém Oblečenie, Farby, Čísla, Dni, mesiace a Ročné obdobia. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov s využitím názornosti, ktorá napomáha utváraniu konkrétnych predstáv a následnému upevňovaniu vedomostí a zručností.

Autori: 

Vaculčiaková Elana, PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom, obohatiť slovnú zásobu a posilniť čitateľskú gramotnosť. Žiak spracováva informácie a spája získané informácie s predchádzajúcimi poznatkami.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ začínajúcich s učením sa anglického jazyka. Úlohy sú obsahovo zamerané na tématický celok Rozprávkové postavy, ale dajú sa využiť aj pri opakovaní slovnej zásoby o číslach a farbách. Žiaci majú možnosť precvičovať a utvrdzovať slovnú zásobu prostredníctvom úloh typu vyfarbi troma určenými farbami, vyfarbi obrázok a urč akým písmenom sa začína názov rozprávky, nájdi postavy, ktoré patrie k sebe, urč počet a vyfarbi správne číslo. 

Učebný zdroj tvorí súbor 10 pracovných listov s úlohami na precvičovanie slovnej zásoby  v anglickom  jazyku tématických celkov Veľká noc a Vianoce  pre žiakov 1. stupňa ZŠ.Úlohy sú spracované zábavnou formou, hlavne prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú ukázať a pomenovať predmety na  na obrázkoch, spočítať obrázky a napísať ich počet, spájať dvojice,  vystrihnúť a poskladať veľkonočnú tašku, dokresliť určený počet obrázkov, vytvoriť a skladať puzzle.

Učebný zdroj tvorí súbor 11 pracovných listov s úlohami na precvičovanie slovnej zásoby  v anglickom jazyku tématického celku Jedlo pre žiakov 1. stupňa ZŠ.Úlohy sú spracované zábavnou formou, hlavne prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú ukázať a pomenovať jedlo na obrázkoch, spočítať jedlo, triediť jedlo na zdravé a nezdravé potraviny, spájať dvojice, vypočítať výsledok, vystrihnúť a poskladať kocku, dokresliť obrázok. Štyri pracovné listy sú venované téme Halloween.

Autori: 

Riapošová Lucia, Mgr.

Druhá časť učebného zdroja ponúka súbor 5 pracovných listov z oblasti anglického jazyka pre žiakov  1. stupňa ZŠ využiteľných na vyučovacom predmete anglický jazyk konkrétne v štvrtom ročníku.  Námety  úloh pracovných listov sú koncipované na báze obrázkov a farebnosti, aby boli pre žiakov zaujímavé. Pracovný list postupnými krokmi umožňuje žiakom individuálne si osvojiť nové učivo, precvičiť, zopakovať ho a prakticky uplatniť. Môže zintenzívniť rozvoj ich pozornosti, a tiež, čo je veľmi dôležité, prispieva i k vytváraniu návykov súvisiacich so samoštúdiom.

Autori: 

Riapošová Lucia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov z oblasti anglického jazyka pre žiakov  1. stupňa ZŠ využiteľných na vyučovacom predmete anglický jazyk konkrétne v štvrtom ročníku.  Námety  úloh pracovných listov sú koncipované na báze obrázkov a farebnosti, aby boli pre žiakov zaujímavé. Pracovný list postupnými krokmi umožňuje žiakom individuálne si osvojiť nové učivo, precvičiť, zopakovať ho a prakticky uplatniť. Môže zintenzívniť rozvoj ich pozornosti, a tiež, čo je veľmi dôležité, prispieva i k vytváraniu návykov súvisiacich so samoštúdiom.

Autori: 

Ružbarská Lucia, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovný postup tvorby výrobku z vatových tampónikov a farebných huňatých drôtikov - kytica kvetov.  Postup je doplnený ilustračnými fotografiami. Tvorba tohto výrobku sa hodí pre žiakov na 1. stupni ZŠ na hodiny výtvarnej výchovy alebo na prácu v ŠKD.

Autori: 

Ružbarská Lucia, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovné postupy troch výrobkov z vatových tyčiniek. Je to kvet z tyčiniek a krepového papiera, ježko z plastelíny a tyčiniek a kvety z polystyrénových gulí a vatových tyčiniek. Každý postup je doplnený ilustračnými fotografiami. Tvorba týchto výrobkov sa hodí pre žiakov na 1. stupni ZŠ na hodiny výtvarnej výchovy alebo na prácu v ŠKD.

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z náučných textov a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z náučných textov a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.