učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Lunterová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor úloh na tému Rodina v rámci slovenského jazyka a literatúry. Určená je pre žiakov mladšieho školského veku. V úlohach si žiaci precvičujú učiva pomocou metód:  Akrostichu, pojmovej mapy, tajničky, Cloze testu, Cinquan ai.

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na precvičovanie a upevňovanie vedomostí vo vyučovaní predmetu Poznaj a chráň. Úlohy v publikácii vedú žiakov k pochopeniu prírodných súvislostí a zákonitostí, aby boli schopní triediť poznatky a následne ich využívať v praktickom živote.

Autori: 

Lipková Miroslava, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia predmet poznaj a chráň v treťom ročníku základnej školy.  Obsahuje súbor pracovných listov na tému:  Huby,  Rastliny, Stromy, Živočíchy. Zvieratá v ZOO Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.     

Autori: 

Megyesiová Marta, RNDr.

Publikácia obsahuje 6 pracovných listov z matematiky. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na témy: Sčítacie a odčítacie reťazce, Sčítacie tabuľky, Odčítacie tabuľky,  Okienka,  Magické štvorce,  Nájdi votrelca. Posledná časť ponúka niektoré vzorové riešenia úloh. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr

Tretia časť učebného zdroja Environment je zameraná na tému odpadu, jeho triedenia a možností recyklácie. Pri riešení jednotlivých úloh žiaci používajú metódu triedenia, vytvárania správnych dvojíc, odpovedajú na otázky, riešia tajničky a uvádzajú aj konkrétne príklady, resp. vlastné nápady, ako pomôcť pri eliminácii rôznych problémov s odpadom.

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Učebný zdroj Dromoro ponúka pracovné listy na precvičovanie témy Bezpečne na ceste. V zaujímavo koncipovaných zadaniach žiaci riešia úlohy prostredníctvom doplňovania správnych písmen a slov, triedenia dopravných prostriedkov, pomenovania dopravných značiek a vysvetľovania ich významu. Autorka využila aj hádanky, doplňovačky a osemsmerovky, do úloh sa premietli aj výrazné medzipredmetové vzťahy. Žiaci plnia úlohy aj strihaním, lepením, kompletizáciou predmetu z častí, čím si rozvíjajú jemnú motoriku, trpezlivosť a precíznosť.

Autori: 

Lorincová Tatiana, PaedDr.

Publikácia obsahuje 5 bájok (Hasičskí psi,  Ako sedliak odpratal kameň,  Dvaja priatelia,  Veverička a vlk,  Vlk a pes) a k ním pracovné listy zamerané na porozumenie textu. Určená je pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského roku.

Autori: 

Mariňáková Lucia, Mgr.

Publikácia obsahuje fotopostup s popisom  pri výrobe stromčeka kusudama. Vhodný je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci predmetu pracovné vyučovanie.

Učebný zdroj obsahuje súbor 9 pracovných listov zameraných na krátke dramatizácie, určených pre žiakov. Vyučujúci ich môže využiť na vyučovacej hodine anglického jazyka ako doplnkový materiál, ale aj počas krúžkovej činnosti. Žiaci s nimi môžu pracovať samostatne, v prípade potreby s pomocou učiteľa. Môžu vhodne slúžiť aj ako podklad na nácvik programu podľa zamerania jednotlivých divadielok ako prezentácia schopností žiakov pri rôznych príležitostiach.

Súbor pracovných listov je určený k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Jednotlivé pracovné listy sú vypracované k téme Zimné vločky, Zvieratá v zime, O rukavičke.  Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom tvorby pracovných listov je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Učebný zdroj ponúka súbor 8 pracovných listov, ktoré slúžia na precvičovanie a upevňovanie vedomostí vo vyučovaní predmetu Poznaj a chráň. Autorka prezentuje pracovné listy zamerané na učebné celky Domov a jeho okolie a Zima.

Autori: 

Krušinská Anna, Mgr.

Publikácia je zameraná na prácu s papierom, pričom obsahuje báseň a pracovný list k tejto básni, ktorý je zameraný na informácie, ktoré sa nachádzajú v básni. Súčasťou je i návod na prácu s krčeným krepovým papierom. 

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Publikácia  je zameraná na dopravu a nehody spôsobované cyklistami, chodcami. Obsahuje  8 pracovných listov, ktoré pomôžu žiakom ako sa správať na ceste a predchádzať nehodám. Spracované sú témy -  bezpečná cesta zo školy, dôležité telefónne čísla, cyklisti, dopravné prostriedky: Ako sa správame v dopravných prostriedkoch, chodci, nehoda, križovatka  a naša bezpečnosť: Policajti, hasiči. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Kaľavská Patzová Lenka, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor 5 rozsiahlych pracovných listov z nemeckého jazyka. ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie slovnej zásoby v témach Môj dom, Naši susedia, Čísla, Jedenie a Tajnička. Pracovné listy obsahujú zaujímavé úlohy doplnené obrázkami. Úlohy sú zamerané aj na precvičovanie gramatických javov - časovanie pravidelných slovies, číslovky, prídavné mená, privlastňovacie a opytovacie zámená, jednotné a množné číslo, časovanie pomocných slovies. 

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít je štvrtou časťou učebného zdroja, ktorý ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi začínajúci sa učiť anglický jazyk  na 1. stupni ZŠ. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie vybraných slov po spoluhláskach b, m. Žiaci plnia úlohy v pracovných listoch typu doplň, priraď, rozdeľ, zlož z písmen, použi vo vetách, nahraď, doplň, vytvor správne dvojice, vyber, vyhľadaj a pod. Autorka využila okrem jednoduchých zadaní aj dvojsmerovku, krížovku a doplňovačku s tajničkou. Žiaci majú možnosť prejaviť vlastnú tvorivosť v úlohách na vytvorenie básničky či krátkeho príbehu podľa inštrukcií v zadaní.

Autori: 

Kandráčová Eva, Ing.

V učebnom zdroji sú vypracované návrhy na spestrenie vyučovania anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Ponúka súbor aktivít zameraných na spestrenie vyučovacieho procesu a vzbudenie motivácie žiakov vo výučbe cudzieho jazyka prostredníctvom zábavných pracovných listov, didaktických hier, scénok a pod. aby výučba angličtiny sa stala pre žiakov naozaj zábavnou. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj správnej výslovnosti, schopnosti súvislého vyjadrovania sa, na rozširovanie slovnej zásoby a pamäte.

Autori: 

Kocanová Iveta, Mgr.

Veľmi zaujímavo koncipovaný učebný zdroj je určený na prácu žiakov v grafickom programe RNA (Relevation Natural Art). Precvičujú si používanie rôznych nástrojov programu, tvorbu koláže, transformáciu vodorovne, prácu s oblasťou. Postupujú podľa presného textového návodu i názornej fotodokumentácie. Autorka využila aj hádanky a vhodne prepojila pracovné postupy s rôznymi zadaniami typu zakrúžkuj, vyber, dotvor alebo vytvor obrázok podľa vlastnej fantázie.

Autori: 

Karoľová Mária, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov prvého ročníka základnej školy v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra. Obsahuje súbor pracovných listov zameraných na upevňovanie hlások: i, I; j, J; s, S; t, T; r, R; a, A; b, B; y, Y; e, E; k, K; o, O; m, M; n, N; c, C; d, D; l, L; h, H; u, U; v, V; z, Z; ž, Ž.

 

Autori: 

Kaplárová Zuzana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a námety pre učiteľov na činnosť v povinne voliteľnom vyučovacom predmete Zvedavý Kolumbus. Učebné texty sú zamerané na pozorovateľské schopnosti a zvyšovanie historického vedomia žiakov. Pracovné listy sú doplnkom pri výklade nového učiva na získanie konkrétnejších a ucelenejších predstáv.

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka štyri témy, ktoré môže učiteľ na prvom stupni využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, v záujmovom útvare, alebo aj vychovávateľ v školskom klube detí na rozvoj pochopenia umeleckého textu, básne, na rozvoj výtvarného prejavu a psychomotorických zručností žiakov. Obsahuje umelecké texty a k nim zadané úlohy zamerané na rozvoj pochopenia textu, dramatizácie, pieseň, hru, doplňovačky, osemsmerovky. Žiaci majú strihať, lepiť, vyfarbiť obrázky, poskladať obrázky podľa časovej následnosti.

Autori: 

Kopinecová Júlia, PaedDr.

Rozprávanie o lesných zvieratkách autorka vytvorila pre žiakov prvého stupňa ZŠ v rámci získavania vedomostí o živote niektorých lesných zvierat. Okrem výučbových textov obsahuje učebný zdroj aj niekoľko jednoduchých úloh na upevňovanie učiva prevažne formou hádaniek, výberu, priraďovania a omaľovaniek. Autorka doplnila materiál farebnou fotodokumentáciou z oblasti starostlivosti o lesnú zver.

Autori: 

Kanuščáková Ľudmila, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Pracovné listy sa zameriavajú na Veľkú noc ako kresťanskú tradíciu, kraslice, veľkonočné symboly a pozdravy a námety do triedy a na okná.

Autori: 

Kavuľová Lenka, PaedDr.

Súbor pracovných listov voliteľného predmetu Zábavná angličtina obsahuje interdisciplinárne presahy so zreteľom na štátny vzdelávací program ISCED 1. Jednotlivé úlohy sú zamerané na opakovanie a upevňovanie učiva z anglického jazyka. Súbor pracovných listov je určený pre žiakov  1. stupňa základnej školy. Ponúka úlohy typu nakresli seba, pomenuj čísla, farby, názvy dní, nájdi ukryté slová, vyrieš osemsmerovku, doplň správne písmeno, pomenuj obrázky členov rodiny, zariadenia bytu, oblečenia, jedla, nakresli svojho kamaráta podľa pokynov.

Autori: 

Jeszeová Zuzana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre základné školy so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pri posilňovaní ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov zameraných na slovenský jazyk. (hláska, písmeno, písmeno m, slabika la-le-lo-lu, hlásky a vety).

Autori: 

Krištof Ladislav

Publikácia obsahuje text na tému Jar a pracovné listy na tému Ročné obdobia, Kalendár prírody, Ja a príroda.  Vhodná je pre učiteľov voliteľného predmetu poznaj a chráň.  Úlohy v pracovnom  liste sú zamerané na upevňovanie učiva. 

Autori: 

Chomová Jaroslava, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje dva metodické postupy na výrobu kvetov z papiera, ktoré sú doplnené ilustračnými fotografiami jednotlivých krokov výrobného postupu.

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovný list zameraný na tému Voda. Úlohy sú zamerané na doplňovanie slov, pojmovú mapu, pozorovanie, vymaľovanie obrázkov  ai. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Chomová Zlatica, Bc.

Publikácia je fotonávodom na vytvorenie darčeka - srdca. Obsahuje súbor pomôcok pri jeho zhotovení ako i postup. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov prvého ročníka.