učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Gáberová Helena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Tento učebný zdroj je spracovaný do tém ako rodina, financie, rodinný rozpočet, zdravá výživa, stolovanie, šitie, vyšívanie, práce v domácnosti, Vianoce a Veľká noc.

Autori: 

Gajdošík Peter, Mgr.

Autor v učebnom zdroji ponúka pracovný postup na prípravu hmoty na kašírovanie a pracovný postup kašírovania výroby hlavy slona doplnený fotografiami jednotlivých krokov výroby výrobku. Autor prezentuje ďalšie dva námety na výrobu kašírovaním z odpadového materiálu - žirafu a sovu. Učebný zdroj sa dá využiť na hodinách výtvarnej výchovy na prvom stupni ZŠ.

Autori: 

Ferencová Alena, Mgr

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov prvého ročníka z marginalizovaných rómskych komunít. Vytvorené pracovné listy sú zamerané na žiaka a jeho skúsenosť s jazykom a svetom, pričom aby počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byť ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie reálnych komunikačných situácií v činnostiach primeraných jeho veku. Ústrednou postavou je vymyslená postava Smieška.

Autori: 

Vasilová Ľudmila, Mgr.

Učebný zdroj je koncipovaný ako pracovné listy zamerané na precvičovanie čítania žiakov hravou formou. Autorka tu zaradila úlohy typu doplň, vyber, spoj, vytvor, vymysli rým, zakrúžkuj, roztrieď, opíš. Žiaci pracujú s textom rozprávky O repe. Majú možnosť prejaviť aj svoju kreativitu pri vlastných ilustráciách, tvorbe cinquainu. V jednotlivých zadaniach sa zreteľne uplatňujú aj medzipredmetové vzťahy.

Autori: 

Kinčovská Eva, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na precvičovanie písmen Š, R a B hravou formou. Žiaci plnia úlohy rôznorodého charakteru typu, doplň, priraď, vyhľadaj, identifikuj, zakrúžkuj, napíš správne, vytvor správne dvojice. Autorka zakomponovala do zadaní aj tajničky, hádanky, prešmyčky, jazykolamy. Žiaci si precvičujú aj čítanie apísanie jednotlivých písmen, slov a viet.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor jedenástich pracovných listov zameraných na rozlišovacie znamienka, na abecedu a na vybrané slová.

Autori: 

Koceľová Mária

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Ukážky a pracovné listy sú zamerané na dopravnú výchovu.

Autori: 

Berová Anna, PaedDr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy na rozprávkové matematické operácie v obore do 10 a matematiku so spevom.

Autori: 

Cocuľová Mária, Mgr.

Autorka prezentuje spôsob, ako hravou formou sprostredkovať žiakom slovnú zásobu z anglického jazyka. Využila podobu komixu s farebnými ilustráciami a priamou rečou hlavných postáv. Následne zaradila do pracovných listov niekoľko úloh na priraďovanie, triedenie, výber správnej odpovede, doplňovanie.

Autori: 

Zozomová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka niekoľko pracovných listov pre žiakov záujmového krúžku Angličtina hrou na prvom stupni ZŠ, pomocou ktorých si zábavnou formou precvičujú a upevňujú učivo anglického jazyka preberané na vyučovacích hodinách pri témach Určovanie času, Denný režim, Šport a voľný čas, Zvieracia ríša.  Pracovné listy obsahujú úlohy na osvojovanie si slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov s využitím názornosti, ktorá napomáha utváraniu konkrétnych predstáv a následnému upevňovaniu vedomostí a zručností.

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Učebný zdroj obsahuje súbor 9 pracovných listov pre žiakov prvého stupňa. Ich obsah je zameraný na určovanie rodu nemeckých podstatných mien a rozvoj slovnej zásoby hravou formou s využitím obrázkov, osemsmeroviek, krížoviek a zaujímavých úloh.

Autori: 

Luhová Zdena, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov primárneho vzdelávania. Úlohy v učebnom zdroji sú koncipované pútavým spôsobom so zameraním na osvojenie a upevňovanie vybraných slov po „b“, "p", "m", "v",  "r", "s", "z".

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa na hodiny matematiky. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti pri sčítavaní  a odčítaní do 10 a žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z náučných textov a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet  vlastiveda, prípadne pre samostatný predmet regionálna výchova. Spracované sú témy: Čo o svojom meste/dedine vieš, zorientovanie sa v priestore, Doprava, Povrch a vodstvo, Značky na mapách, mapa, kompas, buzola, turistický smerovník, GPS. Otázky pre žiakov sú  formulované tak, aby boli využiteľné pre akékoľvek mesto/obec.

Autori: 

Slivková Marcela, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Autori: 

Timurová Anna, Mgr.

Publikácia obsahuje fotonávod postupu výroby  vianočnej dekorácie s názvom Mikuláš, Anjel a Vianočná  ruža. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu na hodinách pracovného vyučovania  alebo v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Šandorová Janette, Mgr.

Publikácia obsahuje text  rozprávky  (Ťahal dedko repu) a pracovné listy na tému: Ťahal dedko repu, Ovocie a zelenina, Pokus, Vieš, že, Kvety,  Bylinková záhradka,  Zabavme sa. Využiť ju môžu učitelia  1. a 2. ročníka základnej školy v rámci hodín prvouky. Úlohou žiakov je dokresliť, dopísať, spojiť príslušne pojmy v rámci témy.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z Rómskych rozprávok a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Sélešová Elena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Voda v prírode (Premena vody); Čas (Denný režim deti a dospelých); Zdravie (Osobná a ústna hygiena, Práca zubára, Starostlivosť o vlasy);   Životné prostredie Ochrana životného prostredia, Recyklácia odpadu).

Autori: 

Sélešová Elena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Národné párky (Zákonom chránené živočíchy, Zákonom chránený rastliny, Značky v národných parkoch a turistické chodníky); Orientácia v okolí (Práca s mapu, Orientácia podľa kompasu, Doprava v obci a v okolí obce, Význam dopravných značiek – zebra, semafor).

Autori: 

Tomková Monika, Mgr.

Tento učebný zdroj je súborom pracovných listov, ktoré majú široké spektrum využitia. Môžu byť spestrením a doplnením učiva na hodinách angličtiny na prvom stupni základných škôl i v rámci práce záujmového útvaru. Rovnako ich učitelia môžu využiť na overenie získaných vedomostí žiakov. Pomáhajú pri rozširovaní a upevňovaní slovnej zásoby v anglickom jazyku najmä u žiakov rómskeho etnika, nakoľko u nich úplne chýba domáca príprava na vyučovanie. Takto si môžu hravou formou upevniť slovný základ, čo výrazne zvyšuje aj aktivitu žiakov na hodinách anglického jazyka.

Autori: 

Tóthová Jacáková Jarmila

Učebný zdroj je určený pre zaujmový útvar Premeny počasia. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s rozprávkami  zameraných na zmeny počasia počas roka.

Autori: 

Šandorová Dana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov , učebných textov a postupov zameraných na rastliny, na chránené rastliny, na vytvorenie skalky a na výrobu korbáča.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na koreňovú zeleninu, na hydropóniu, na črepníkové rastliny, na rastliny vhodné na sušenie rastlín.

Autori: 

Šandorová Dana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na záhradné práce, na faunu a flóru.

Autori: 

Škantárová Mária, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie žiakov v základnej škole. Zdroej obsahuje súbor pracovných listov s tématikou dopravy. Pracovné listy obsahujú rôzne typy úloh. Niektoré zahŕňajú identifikáciu informácii z textu, ďalšie sú zamerané na schopnosť žiaka dedukovať, iné interpretovať alebo aj tvoriť podľa vlastných predstav. Predkladaný súbor pracovných listov obsahuje pre lepšiu názornosť aj obrázky.. 

Autori: 

Šimková Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole na primárnom stupni vzdelávania. Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí hľadajú nové nápady na zlepšovanie výtvarných zručností žiakov. Autorka pre nich pripravila množstvo kreatívnych inšpirácií na druhý polrok, pri ktorých sa spolu so žiakmi výborne zabavia.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.

Čítanie s porozumením 3 je pokračovaním predchádzajúcej časti 2. Obsahom učebného zdroja sú pracovné listy určené pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.

Cieľom vytvorenia tohto učebného zdroja je prezentovať pracovné listy pre potreby základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná aj s maďarským prekladom. Pracovné listy sú určené na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka. Môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj v rámci mimoškolskej činnosti.