učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Tóthová Adriána Mgr.

Učebný zdroj obsahuje učebné texty a s nimi súvisiace pracovné listy obsahujúce základné informácie o Slovenskej republike a hlavnom meste Bratislava. Za textom o Slovenskej republike sú pracovné listy, v ktorých žiaci plnia úlohy, v ktorých majú doplniť susedov SR a ich vlajky, nájsť medzi pojmami slovenské mestá, pomenovať vrchy Slovenska a úlohy sú ilustrovené fotografiami niektorých častí Slovenska. V ďalšej časti autorka ponúka informačný text o Bratislave, úlohy pre žiakov vyplývajúce  z textu a fotografie častí Bratislavy.

Autori: 

Sakalová Alena, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na spoznávanie úžitkových rastlín žiakmi prvého stupňa. Autorka prostredníctvom obrázkov a básničiek prezentuje druhy úžitkových rastlín. Ponúka žiakom hravou formou úlohy, v ktorých delia zeleninu do kategórií, riešia tajničku a majú uhádnuť hádanku vhodne doplnenú obrázkami.

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Autorka ponúka 17 aktivít zameraných na precvičovanie vedomostí žiakov prvého stupňa o podstatných menách - rod, číslo, pád, vzor a vlastné podstatné mená.

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na precvičenie vybraných slov písmena v a písmena r. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou formou.

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na precvičenie vybraných slov písmena p a písmena m. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou formou.

Autori: 

Rennerová Iveta, Mgr.

Učebný zdroj tvorí súbor 9 pracovných listov s úlohami na precvičovanie slovnej zásoby  v anglickom  jazyku tématického celku Rodina  pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Úlohy sú spracované zábavnou formou, hlavne prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú ukázať a pomenovať osoby na  na obrázkoch, spočítať osoby a napísať ich počet, spájať dvojice, riešiť štvorsmerovku a tajničku a vytvoriť vlastný rodostrom.

Autori: 

Nezozonová Adela, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov obsahovo16 tématických celkov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie slovnej zásoby a gramatických javov prostredníctvom úloh zameraných na na vyfarbovanie, dopĺňanie slov do viet, triedenie, určovanie počtu obrázkov, určovanie farieb, priradzovanie správnych výrazov k obrázku, pomenovanie obrázkov, dokresľovanie obrázkov.

Autori: 

Riapošová Lucia, Mgr.

Tretia časť učebného zdroja ponúka súbor 5 pracovných listov z oblasti anglického jazyka pre žiakov  1. stupňa ZŠ využiteľných na vyučovacom predmete anglický jazyk konkrétne v štvrtom ročníku.  Námety  úloh pracovných listov sú koncipované na báze obrázkov a farebnosti, aby boli pre žiakov zaujímavé. Pracovný list postupnými krokmi umožňuje žiakom individuálne si osvojiť nové učivo, precvičiť, zopakovať ho a prakticky uplatniť. Môže zintenzívniť rozvoj ich pozornosti, a tiež, čo je veľmi dôležité, prispieva i k vytváraniu návykov súvisiacich so samoštúdiom.

Autori: 

Ružbarská Lucia, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovné postupy dvoch výrobkov z vatových tyčiniek. Je to ovečka z tyčiniek a plastelíny a pavúk - križiak z vatových tyčiniek, plastelíny a farebných huňatých drôtikov. Každý postup je doplnený ilustračnými fotografiami. Tvorba týchto výrobkov sa hodí pre žiakov na 1. stupni ZŠ na hodiny výtvarnej výchovy alebo na prácu v ŠKD.

Autori: 

Neupauerová Jana Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 4. ročník základnej školy. Obsahovo sú pracovné listy zacielené na témy:  Chránené rastliny,  Chránené živočíchy,  Chránené územia.  Žiaci majú dopísať, doplniť, nakresliť, opísať správne pojmy v rámci tém. Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Sakalová Alena, Mgr.

Pracovné listy obsahujú informácie o Krtovi podzemnom, jeho živote a funkcii v prírodnom prostredí. Ďalšie úlohy sú zamerané na základy pestovania črepníkových rastlín s názornými ukážkami, úlohami a motivujúcimi zadaniami, farebnou fotodokumentáciou.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov. Úlohy v pracovných listoch sú naformulované pútavo a zábavne. Zdroj je v maďarskom jazyku.

Autori: 

Sabolová Bibiána, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú tematicky zamerané na vodu, Úlohy v pracovných listoch sú naformulované pútavo a zábavne.

Autori: 

Polivková Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovný list pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy a metodický materiál pre učiteľov. Pracovný list je zameraný na názornosť a postupnosť pri práci s papierom. 

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný materiál Farmanimals II. koncipovaný pre žiakov druhého ročníka základnej školy je zameraný na precvičovanie a zapamätanie základnej lexiky o pomenovaní zvieratiek  v anglickom jazyku. Pracovné listy obsahujú rôznorodé úlohy na vytváranie správnych dvojíc, pomenovanie zvierat, výber správnej odpovede, triedenie, usporiadanie, čítanie a hláskovanie anglických slov, prepisovanie tlačenej podoby písmena do písanej podoby.  Autorka využíva aj tajničky a osemsmerovky. Jednotlivé úlohy a zadania majú prispieť k osvojeniu si anglickej lexiky v danej oblasti zábavnou formou.

Autori: 

Ružbarská Lucia, Mgr.

Publikácia je zameraná na opakovanie slovných druhov pomocou pracovných listov. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov druhého ročníka základnej školy.

Autori: 

Parihuzičová Monika, Mgr.

Publikácia obsahuje fotopostup s popisom pri výrobe fotorámčeka s dekoráciou slnečnice. Vhodná je pre učiteľov  žiakov mladšieho školského veku, ktorú môžu využiť na hodine pracovného vyučovania.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Publikácia obsahuje text a následne pracovný list na tému: Vtáky  (Poznávacie znaky vtákov,  Perie, Časti obrysového peria),  Lesné vtáky, Chovateľsky významné vtáky,  Vodné vtáky. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Ovcarčíková Marta, Mgr.

Autorka v publikácii prezentuje možnosti využitia štyroch rómskych rozprávok na rozvoj čítania s porozumením, práce s informáciami a zároveň rozvoj prosociálnych vzťahov, empatie, vzájomnej pomoci. Publikácia by sa dala využiť aj v rámci prierezovej témy multikultúrnej výchovy. Každá rozprávka okrem textu a ilustrácií je doplnená rôznorodými úlohami pre žiakov. 

Publikácia prezentuje  informácie o chránených zvieratách – obojživelníkoch. Využiteľná je v rámci predmetu prírodoveda.  Spracované sú informácie, ktoré žiaci nadobudnú prostredníctvom čítania a vypracovania otázok zameraných na čítanie s porozumením. 

Autori: 

Ocilková Adriána, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady a informácie, vďaka ktorým sa lepšie orientujú v tom, čo je pre ich zdravie prospešné a čo im, naopak, môže uškodiť. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Sabolová Otília, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vhodné pre záujmový útvar Tvorivá dramatika na základnej škole. Pracovné listy predstavujú súbor námetov pre tvorivé hry k divadelnému predstaveniu Červená Čiapočka.

Autori: 

Mrvová Ľubomíra, Mgr.

Učebný zdroj prezentuje 8 pracovných listov,  ktorých obsah je zameraný na precvičovanie vybraných slov po obojakých spoluhláskych b,m,p, r, s, v, z. Autorka prezentuje úlohy hravou formou. Využíva prešmyčky, doplňovačky, prácu s obrázkami, triedenie slov a dopĺňanie i,í,y,ý do slov. Posledný pracovný list je súhrnom na precvičenie všetkých vybraných slov.

Autori: 

Lukáčová Monika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov  z anglického jazyka pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Pracovné listy slúžia na upevnenie, precvičenie a zopakovanie učiva hravou a zábavnou formou. Pokyny sú uvedené v anglickom jazyku a následne slovenskom jazyku. Úlohy sú primerane prispôsobené žiakom. Učiteľ si môže zvoliť, či žiakov nechá samostatne pracovať, alebo ich úlohami bude viesť.

Autori: 

Matiašová Jana, Mgr.

Autorka ponúka v druhej časti učebného zdroja dva pracovné postupy výroby veľkonočnej výzdoby, ovečku z výkresu a vatových tyčiniek a stojan na kraslice z kartónu na vajíčka. Žiaci 1. stupňa majú možnosť rozvíjať jemnú motoriku strihaním a lepením. Pracovné postupy sú ilustrované fotografiami.

Autori: 

Krušinská Anna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovný list pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy a metodický materiál pre učiteľov. Autorka stručne a veku primerane žiakov motivuje textom o zvieratkách v ZOO k pracovnej činnosti. Pracovná činnosť je zameraná na názornosť a postupnosť pri práci s papierom a rolkou z toaletného papiera pri výrobe zvieratiek. 

Autori: 

Kroščenová Jana

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Pracovné listy sa zameriavajú na Vianoce, prípravu jedál na Štedrý večer, Veľkú noc a jej symboly a kresťanskú tradíciu, kraslice, ale aj na Valentína a Helloween.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo štvrtom ročníku na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou a nenásilnou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo štvrtom ročníku na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou a nenásilnou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.