učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Z. Krištofová, E. Uličná

Učebný zdroj Baltík – úroveň mierne pokročilý obsahuje 17 tém venovaných metodike vyučovania programovania na základnej škole na pokročilejšej úrovni.

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Pohybové programy zamerané na regeneračné cvičenia pre primárne vzdelávanie.

Učebný zdroj Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi od Mgr. Jozefa Bernáta je určený predovšetkým učiteľom primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú na tomto type škôl a učiteľom kontinuálneho vzdelávania.

Problematiku skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov zaraďujeme k aktuálnym pedagogickým problémom súčasnosti. Neustále prebiehajú diskusie o funkčnosti hodnotenia žiakov v škole.

Cieľom učebného zdroja Začíname učiť v projektoch v primárnom vzdelávaní je motivovať učiteľov k využívaniu projektového vyučovania a zdokonaľovaniu jeho profesijných kompetencií v plánovaní a realizácii projektového vyučovania v primárnom vzdelávaní.

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní je aktualizovať kompetencie učiteľov matematiky zamerané na zručnosť používať didaktickú hru ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky, ktorý komplexne pôsobí na rozvoj osobnosti žiaka.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania z teoretického a praktického hľadiska.

Cieľom vzdelávania je vedieť uskutočniť didaktickú analýzu učiva a získať kompetencie potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.