učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Hric Vladimír Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa rozpracovaný do šiestich tematických celkov, ktorý pomôže nahradiť absentujúce učebnice. Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom stupni základných škôl. Nájdete tu množstvo rozprávok a príbehov, rečňovaniek a básničiek, hier a aktivít súvisiacich s ich osobnostným a sociálnym rozvojom a so zásadami zdravého života.

Autori: 

Jiránková Petra Mgr.

Učebný zdroj je určený pre predprimárne vzdelávanie, ŠKD a primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádze súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na matematické pojmy, na geometrické tvary, na číselný raf, na porovnávanie, na usporiadanie čísel a na počítanie do 6.

Autori: 

Chomová Jaroslava, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje dva metodické postupy na výrobu kvetov z papiera, ktoré sú doplnené ilustračnými fotografiami jednotlivých krokov výrobného postupu.

Autori: 

Juhásová Miroslava, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodické postupy na výrobu papierových jarných kvetov. Obsahuje návod na výrobu štyroch výrobkov z papiera. Jednotlivé metodické pokyny sú doplnené ilustračnými fotografiami. Námety sa dajú využiť na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy ale aj na prácu v záujmovom útvare.

Autori: 

Hrivňáková Kamila, Mgr.

Autorka vytvorila pracovné listy na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka v niekoľkých častiach. Zadania  sú koncipované zaujímavo a pre žiakov motivujúco. V prvej časti English is easy autorka využila širokú škálu úloh na doplňovanie, triedenie, pomenovanie, výber správnej odpovede, vytváranie dvojíc, prácu s obrázkom, uplatnila aj zreteľné medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú a upevňujú praktické používanie gramatických javov, prepisujú slová a vety, čítajú anglický text. Učebný zdroj je prínosný nielen pre samotných žiakov 1.

Autori: 

Jacková Martina Mgr.

Dromoro 7 predstavuje pracovné listy, v ktorých autorka spracovala témy zvykov a tradícií, rodiny a delenia prác, živej prírody, ľudského tela, chorôb a prevencie, návštevy u lekára, sebaobslužných prác a oblečenia. Využila rôzne motivačné básničky, hádanky, farebné názorné obrázky, zreteľne zakomponovala medzipredmetové vzťahy. Pri plnení jednotlivých úloh žiaci pomenúvajú prredmety, veci, zvieratká a osoby, triedia ich, odpovedajú na otázky, rozprávajú o témach. Rozvíjajú aj jemnú motoriku prostredníctvom strihania, lepenia, skladania častí, modelovania. 

Autori: 

Juhásová Miroslava, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovný list pre žiakov na prvom stupni základnej školy a metodický materiál pre učiteľov. Pracovný list je zameraný na názornosť a postupnosť pri využití druhotných surovín a recyklácii. 

Autori: 

Chomová Zlatica, Mgr.

Publikácia je fotonávodom na prácu s papierom pri vytvorení darčeka - srdce. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov prvého ročníka základnej školy.

Autori: 

Chomová Zlatica, Mgr.

Publikácia je fotonávodom na prácu s papierom pri vytvorení darčeka - rúk. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov prvého ročníka základnej školy.

Autori: 

Chomová Jaroslava, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje konkrétny návod výroby kvetu, ktorý rastie na jarnej lúke - púpavy. Autorka ponúka názorný postup doplnený fotodokumentáciou a potrebnými pomôckami. Učebný zdroj je určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí okrem nadobúdania vedomostí o prírode rozvíjajú aj zručnosti jemnej motoriky, trpezlivosť a precíznosť pri výrobe papierového kvetu.

Autori: 

Havrilová Anna, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca . Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na stromy, na vlastnosti papiera a na druhy papiera.

Autori: 

Jiránková Petra Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre primárne vzdelávanie. Pracovné listy sú zamerané na slovenský jazyk s témami: - Hláska a písmeno, - Slová, - Slabiky a slová, - Hlásky a vety, - Slabiky la, le, lo, lu, - Písmená, - Hláska a písmeno m, - Skryté písmená a vety, - Hlásky a vety.

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor úloh, ktoré sú inšpirované rozprávkou Vlk a sedem kozliatok. Úlohy sú koncipované na rozvoj kompetencií žiakov.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 5 pracovných listov pre žiakov 1. stupńa ZŠ začínajúcich s výučbou anglického jazyka. Žiaci si precvičujú a utvrdzujú slovnú zásobu z témy školský nábytok. Riešia úlohy typu nájdi, pomenuj, vyfarbi.

Autori: 

Filipová Mária, mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Autorka v súbore pracovných listoch použila vlastné kreslené obrázky zvierat, ktoré zobrazujú reálnu podobu. Súbor pracovných listov má široké využitie, buď ako celok alebo jednotlivo (napr. omaľovanky, zábavné úlohy, tajničky, osemsmerovky, prešmyčky, pexeso, motivačnú odmenu za splnenie daných úloh).

Autori: 

Filipová Mária, mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Autorka v súbore pracovných listoch použila vlastné kreslené obrázky zvierat, ktoré zobrazujú reálnu podobu. Súbor pracovných listov má široké využitie, buď ako celok alebo jednotlivo (napr. omaľovanky, zábavné úlohy, tajničky, osemsmerovky, prešmyčky, pexeso, motivačnú odmenu za splnenie daných úloh).

Šiesta časť učebného zdroja Tvorivá angličtina obsahuje zadania na precvičovanie slovnej zásoby na tému mäsových výrobkov, produktov z mlieka, typických slovenských i cudzokrajných jedál. Žiaci plnia úlohy typu doplň správne vynechané písmeno do pomenovania, spoj názov s obrázkom, ideentifikuj jedlo či produkt podľa pôvodu. Materiál vhodne dopĺňajú farebné obrázky niektorých jedál či produktov.

Piata časť učebného zdroja Tvorivá angličtina obsahuje pracovné listy, kde si žiaci precvičujú slovnú zásobu na tému sladkých jedál a pekárenských výrobkov. Materiál je postavený prioritne na farebných obrázkoch a sprievodných úlohách typu doplň správne písmeno do pomenovania. 

Autori: 

Guláková Marianna, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Spracované sú rozprávky: O červenej čiapočke, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Medovníkový domček.  Úlohy v pracovných listov sú zamerané na čítanie s porozumením. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Černoková Andrea Mgr.

Učebný zdroj Weather je pripravený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet zábavná angličtina a je zameraný na základnú lexiku v anglickom jazyku. Žiak rieši rôzne úlohy, ktoré mu napomáhajú zapamätať si nové slovíčka.

Autori: 

Drotár Ľuboš, Mgr.

Učebný zdroj ponúka námety šiestich vyučovacích hodín anglického jazyka na 1. stupni základnej školy. Autor prezentuje množstvo zaujímavých a pre žiakov mladšieho školského veku zábavných aktivít. Obsahovo ide o rozširovanie slovnej zásoby v témach hračky, geometrické tvary, zvieratá, jedlo a oblečenie. Žiaci plnia rôzne praktické úlohy, hrajú didaktické hry, lúštia prešmyčky, tvoria vlastný obrázkový slovník, hrajú obrázkové bingo a majú vyfarbovať podľa počutého slova.

Autori: 

Bodyová Gabriela, Bc.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na poznávanie predmetov okolo seba, ľudské telo, ročné obdobia, triedenie oblečenia pre dievča a chlapca, zvieratká a ich mláďatá a dopravné prostriedky.

Autori: 

Černoková Andrea Mgr.

Učebný zdroj Fruit I. vytvorený pre žiakov druhého ročníka základnej školy v rámci voliteľného predmetu Zábavná angličtina a je zameraný na základnú lexiku v anglickom jazyku v téme Ovocie. Žiak rieši rôzne úlohy, ktoré mu napomáhajú zapamätať si nové slovíčka, typu pospájaj, doplň, opíš, prečítaj, vyhláskuj, nájdi cestu, vyrieš tajničku, nájdi slová v osemsmerovke. Obrázky ovocia si môžu aj vyfarbiť.

Autori: 

Dobrovodská Ivana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie a ŠKD. V zdroji sa nachádza pracovný postup na zostrojenie snehuliaka pomocou krepového papiera. Zdroj je možné vzužiť na rozvoj motoriky a kreativity.

Autori: 

Dobrovodská Ivana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie a ŠKD. V zdroji sa nachádza postup práce na zostrojení stromu pomocou giličiek z krepového papiera podľa ročného obdobia a pracovné listy.

Autori: 

Dobrovodská Ivana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie a ŠKD. V zdroji sa nachádza motivačný článok o prírode a postup práce na zostrojení stromu pomocou giličiek z krepového papiera.

Autori: 

Guláková Marianna, Mgr.

Učebný zdroj je určený  pre záujmový útvar „Tvorivá dramatika“ . V zdroji sa nachádzajú pracovné listy,  prostredníctvom ktorých   žiaci môžu vymyslieť vlastný príbeh „O troch prasiatkach“.

Autori: 

Dobrzańska Jana, Ing.

Publikácia obsahuje 10 pracovných listov k  prírodovedného predmetu Dialóg s prírodou. Úlohou žiakov je pozorovať a zaznamenávať javy v prírode. 

Autori: 

Fričová Lenka Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy na tému jeseň, osemsmerovku jeseň, štyri ročné obdobia, december, fašiangy, pranostiky, rozprávkový svet,  tvoríme – leporelo, jar, tvoríme - jarné kvety, pre mamičku. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Ukážky a pracovné listy sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k prírode, jej ochrane.