Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul

Hlavným cieľom publikácie je stimulovať čitateľskú empíriu a aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa majú rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom interpretácie literárnych textov. Interpretácia literárneho textu spája teóriu s praxou, premieňa teoretické informácie o literárnom texte na interpretačné návyky a zručnosti, čím skvalitňuje interpretačný proces literárnej komunikácie a podnecuje žiakov k čítaniu s porozumením. Publikácia sprostredkúva chápanie umeleckého diela ako autorovho modelu sveta a tvorbu prosociálneho hodnotového systému. Východiskom interpretácie je čitateľský zážitok, ktorý má podnietiť záujem žiakov dekódovať súvislosti výstavby (kompozície) lyrického a epického textu, pochopiť a vyjadriť zmysel diela, jeho ľudské (filozofické, etické, humanistické a i.) posolstvo. Študijný text je jedným z  učebných zdrojov, ktorých cieľom je nadviazať na doteraz publikované štúdie o interpretácii a rozšíriť diapazón poznania o komplexnú (literárnovednú a jazykovednú) interpretáciu lyrického a epického textu. Obsahom študijného textu sú teoretické poznatky z oblasti literárnej komunikácie a  interpretácie umeleckého textu, ale aj praktické námety na čitateľsko-stimulujúce metódy a stratégie. V  prílohe učebného zdroja sú konkrétne úlohy vytvorené v  súvislosti s  obsahovou náplňou študijného textu. Táto časť obsahuje aj konkrétnu (komplexnú literárnovednú a jazykovednú) interpretáciu románového diela Narcis od slovenského spisovateľa R. Slobodu, ktorá ponúka inšpiratívny priestor na interpretáciu iných literárnych diel a rovnako ponúka možnosť posúdiť porozumenie teoretickej časti učebného zdroja v praktickej aplikácii interpretačného postupu a interpretačnej činnosti na konkrétnom literárnom diele. Prostredníctvom čitateľského zážitku a následnej explikácie a analýzy jednotlivých literárnych diel (alebo ich častí) ponúka učebný text možnosť zvýšiť čitateľskú gramotnosť v súčasnej školskej praxi.

Autori: 
I. Nosková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0182-5
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: