Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre ŠkVP

Učebný zdroj obsahuje zásadné teoretické východiská vrátane ich interpretácie, z ktorých musí učiteľ vychádzať pri tvorbe učebnej osnovy. Aby ju pedagógovia vedeli odborne zostaviť, musia nadobudnúť zručnosti zamerané na tvorbu obsahov výučby pomocou obsahových štandardov, zvoleného rozširujúceho učiva a vhodných obsahov prierezových tém, na tvorbu vzdelávacích výstupov s využitím výkonových štandardov a utvorením štandardov na rozvoj kľúčových kompetencií, na návrh vhodných výchovno-vzdelávacích stratégií, ktorými je možné rozvíjať požadované kľúčové kompetencie, ako aj na voľbu vhodných metód a organizačných foriem výučby.

Autori: 
T. Lavický
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0642-4
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
46s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: