všetky

„Aby sme vypestovali dar kreslenia, musíme stvoriť oko, ktoré vidí, ruku, ktorá poslúcha, dušu, ktorá dokáže cítiť.“ (Marie Montessori) Z nášho pohľadu to znamená naučiť deti dívať sa na svet a vnímať ho, uplatňovať výtvarné aktivity, ktoré naučia ruku poslúchať, a výtvarné techniky a postupy, ktoré pomôžu deťom vyjadrovať svoje predstavy bez ohrozenia. Východiskom metodickej príručky výtvarnej výchovy je Štátny vzdelávací program pre materské školy (ďalej ŠVP), rok 2014. Predkladaná koncepcia výtvarnej výchovy pre materské školy L. Čarného a J.

Cieľom tohto textu je poukázať na význam učiteľskej/pedagogickej profesie z pohľadu jej potenciálu byť jednou z najvýznamnejších profesií pri riešení situácie, keď je dieťa ohrozené týraním vo svojej rodine, t. j. v prípadoch intrafamiliárnej viktimizácie dieťaťa. Ide o situácie ubližovania dieťaťu, ktoré sa v odbornej terminológii označujú pojmami fyzické a psychické týranie, pričom obe formy majú rôznorodú podobu, intenzitu či konšteláciu páchateľ – obeť. V takom prípade rodinného násilia, keď je obeťou dieťa, má exkluzivita tejto profesie dve základné roviny.

Autori: 

Vladimír Fedorko

U nás v škôlke je metodicko-didaktická publikácia zameraná na výchovu k prosociálnosti v materských školách. Je určená pre učiteľov, rodičov, ale aj iných pedagogických zamestnancov materských škôl, ktorí už aplikujú alebo ešte nezačali využívať potenciál výchovy k prosociálnosti v materských školách.

Autori: 

Mgr. Eva Raffajová

V mojej učiteľskej praxi som sa počas mnohých rokov stretla s rôznymi ľuďmi - rodičmi, deťmi, vedúcimi pedagogickými zamestnancami, kolegami, a rôznymi inými návštevníkmi školy. Všetci nejakým spôsobom ovplyvnili moje kroky učiteľky a zanechali niečo v mojich myšlienkach. Niektorí samozrejme viac a niektorí menej.

Autori: 

Katarína Majzlanová, Elena Pajdlhauserová

Tvorivá dramatika je systém sociálno-umeleckého učenia zacieleného na rozvoj osobnosti, prosociálneho správania a umelecký rozvoj dieťaťa. Zároveň je orientovaná na využitie umeleckých prvkov (zahŕňa výtvarnú, hudobnú, literárnu oblasť). Prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov sa dieťa učí poznávať svet. Tvorivá dramatika môže pomôcť pri adaptácii dieťaťa na nové prostredie, pri jeho zaradení do skupiny, pri budovaní skupinovej integrity, pravidiel a zásad skupinovej spolupráce.

Primárnym zámerom predkladanej publikácie je predstaviť čitateľovi konštruktivistickú paradigmu náhľadu na výučbu a jej psychologické a epistemologické východiská. Publikácia je členená do 9 kapitol.

Tento rámec je povinný pre všetkých poskytovateľov predškolskej starostlivosti (od 1. septembra 2012): štátne školy, neštátne školy (podporované neziskovými organizáciami), nezávislé školy, ako aj všetkých poskytovateľov zaregistrovaných v Early Years Register. Požiadavky učenia sa a vývinu majú právnu silu podľa dokumentu Order made under Section 39(1)(a) of the Childcare Act 2006. Požiadavky na bezpečné a obohacujúce prostredie majú právnu silu podľa Regulations made under Section 39(1)(b) of the Childcare Act 2006.

V edukačnom materiáli sa zameriame na ponuku rôznorodých edukačných aktivít zo štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra vo všetkých vzdelávacích oblastiach: perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej. Edukačné aktivity rozvíjajú kľúčové kompetencie dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Ponúkajú širokú škálu uplatnenia. Aktivity sú didakticky zacielené a plnia sa v nich výchovno-vzdelávacie ciele s využitím rôznych metód, stratégií a prostriedkov.

Aktuálnosť tejto témy je zdôraznená čoraz častejším využívaním počítača v edukačnom procese v rámci modernizácie výučby. Počítač je prezentovaný ako prostriedok efektívneho získavania najnovších informácií, styku s reálnymi podmienkami praxe, ako zdroj inšpirujúcich podnetov, možnosti diskusie a pod. Zmyslom tejto práce je analýza danej problematiky, ktorá má prispieť k inovácii edukačného procesu, využívajúc počítač ako informačný a komunikačný zdroj.

Metodicko-pedagogické centrum je od roku 2009 nositeľom Národného projektu podporovaného ESF s názvom Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (učiteľkám známy aj pod skratkou Projekt MAT). Popri mnohých aktivitách zameraných na zvyšovanie profesionality predškolských pedagógov sa ako významná súčasť týchto aktivít realizujú krátkodobé zahraničné stáže pre učiteľky materských škôl.

Autori: 

PaedDr. Katarína Guziová , doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. , PaedDr. Vlasta Gmitrová

Štátny vzdelávací program je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Tvorí prvú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Definuje hlavné princípy a ciele kurikulárnej politiky štátu, podstatné demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých je výchova a vzdelávanie zaloţené. Obsahuje všeobecné ciele a poţiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a kľúčové kompetencie1 (spôsobilosti) ako hlavné nástroje vyváţeného rozvoja osobnosti detí.

Zákon NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá povinnosť riadiacim pedagogickým zamestnancom vypracovať vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov školy. Uvedený dokument tvorí súčasť školského vzdelávacieho programu každej školy. V hodnotení zamestnancov školy sú presne zadefinované formy hodnotenia, metódy, nástroje a kritériá, ktoré budú pri hodnotení výkonu učiteľa všeobecne platné a využívané.

Edukačný materiál prezentuje koncept skúmania sociálnych reprezentácií dvoch dôležitých konštruktov – autonómnosť dieťaťa a kompetentnosť dieťaťa – u učiteľov predprimárneho vzdelávania. Zameriavame sa na problematiku rozvíjania autonómnosti a kompetentnosti dieťaťa/detí z pohľadu učiteľov materských škôl v Srbsku a na Slovensku. Úvodné teoretické kapitoly opisujú a sumarizujú teoretické poznatky o autonómnosti a kompetentnosti dieťaťa z pohľadu jednotlivých vedeckých diskurzov. Prezentujú evalváciu ako integrálnu súčasť procesu výučby a diagnostikovanie ako predmet evalvácie.

Pomôž otvoriť našim deťom dvere do tohto sveta. (Guštafíková, K., 2003, s. 16) Táto myšlienka by mohla byť mottom našej práce, ktorej sa venujeme už viac ako dvadsať rokov a ktorá svojím obsahom napĺňa cieľ nášho úsilia – pomôcť deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Patria sem aj deti so sluchovým postihnutím a deti s komunikačnými problémami, o ktoré sa v našej Materskej škole Štiavnická v Nitre s veľkou zodpovednosťou, empatiou a entuziazmom staráme.

Hádam až zľudovelo pôsobí prirovnanie o kúpe rybičiek a narodení dieťaťa. Pred založením akvária si nový majiteľ obstará príručky, naštuduje detaily a až potom sa pustí do obstarania drobných tvorov. Chce sa poistiť, aby nič nepokazil, aby rybičky nezahynuli len preto, že niečo zanedbal. Dieťa – na druhej strane – prichádza na svet zväčša bez príručiek a manuálov na jeho výchovu. Nielen futbalu a politike rozumejú v spoločnosti všetci. Pri komunikácii s rodičmi sa neraz vynára dojem, že odborníkov na výchovu máme rovnako dosť.

Dnešné chápanie pedagogického vplyvu na dieťa nás upozorňuje na dôležitý faktor edukačného procesu – individualitu každého dieťaťa. Od plánovania cez realizáciu až po hodnotenie musí učiteľ brať v prvom rade do úvahy individuálne rozvojové možnosti detí, s ktorými pracuje. V novom ponímaní výchovy a vzdelávania detí v materských školách sa ustupuje od idealizácie detskej skupiny ako jednoliateho celku, ktorý má rovnaké potreby a osvojené kompetencie, má rovnakú chuť na činnosť v rovnakom čase.

Problematika získavania, rozvíjania a osvojovania si kľúčových kompetencií priamo a úzko súvisí so zvyšovaním efektivity vyučovania. V súčasných podmienkach vzdelanostnej spoločnosti je nevyhnutné prispôsobovať sa novým, neustále sa meniacim požiadavkám doby. Preto hľadanie spôsobov, ciest k novej, príťažlivejšej, efektívnejšej a pre osobné i profesionálne uplatnenie žiakov užitočnejšej školy je zároveň zmysluplnou cestou, ako nestratiť kontinuitu s vývojom vzdelávania. V Správe pre UNESCO v roku 1997 Medzinárodná komisia pre vzdelávanie v 21.

Autori: 

Gabriela Droppová

Všetko minulé dnes budí úžas. Poznajme minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť a orientovať sa v budúcnosti! Slovenská republika, s hlavným mestom Bratislava, je modernou európskou krajinou umiestnenou v srdci Európy. Päť miliónov Slovákov patrí medzi Slovanov, ktorí majú spoločnú kultúru, históriu a jazykové dedičstvo s ďalšími slovanskými národmi. Hoci slovenskí ľudia žijú moderným spôsobom života, ľudové tradície sú jeho súčasťou. Vývoj slovenskej kultúry sa odráža v bohatých ľudových tradíciách. Názov publikácie Rok v sviatkoch, nie je náhodný.

Cieľom tohto metodického materiálu je poskytnúť učiteľkám materských škôl námety ľudových tradícií na praktické využitie v edukačnom procese, a tým rozvíjať u detí vzťah k tradíciám, zvykom a remeslám, rozširovať ich poznanie o ľudových tradíciách a o slovenskej ľudovej kultúre. Ľudová slovesnosť, zvyky a tradície predstavujú vo výchove dieťaťa v predškolskom veku jeden zo základných kameňov, na ktorom je budované ďalšie systematické pôsobenie výchovy umením k umeniu. Ľudová tvorivosť je pre deti veľkou umeleckou i výchovnou hodnotou.

Práca prináša teoretické prístupy a modernizačné trendy. Počítač zaraďujeme medzi médiá, ktoré využívame na aktivity s cieľom zefektívniť edukačný proces. Jednou z prioritných úloh, ktoré má plniť škola, je inovovať edukačný proces tak, aby bol zaujímavejší, tvorivejší, efektívnejší, modernejší a súčasne akceptujúci prvky humanizácie detí. V príspevku prezentujeme niektoré možnosti aplikácie digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní detí s akcentom na prostredie materskej školy.

Autori: 

Eva Bruteničová, Daniela Valachová

Možnosti pedagogickej práce učiteľa, učiteľky materskej školy (ďalej len učiteľka) sa neustále vyvíjajú a menia najmä pod vplyvom nového chápania postavenia dieťaťa v materskej škole. Vychádzame z humanistickej filozofie, to znamená, že dieťa má všetky predpoklady pozitívneho osobnostného rozvoja, len mu na takýto rozvoj treba vytvoriť stimulujúce podmienky.

Vyučovací proces vo všetkých typoch škôl a na všetkých úrovniach musí v duchu výchovy k ľudským právam a tolerancii akceptovať vek detí, prispievať k ich rozvoju ako nezávislej, samostatnej a zodpovednej osobnosti. Výchova a vzdelávanie v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa sa v rámci reformy školstva (2008) stali súčasťou vzdelávacích programov. Túto problematiku obsahuje Štátny vzdelávací program v podobe povinného základu. Školský vzdelávací program predstavuje priestor na prehĺbenie a rozšírenie problematiky ľudských práv.

Práca s portfóliom je považovaná za stratégiu na podporu seba samého, ktorá slúži na jednej strane k humanizácii a optimalizácii procesov učenia sa, na druhej strane vzbudzuje rôzne otázky týkajúce sa nadmernej kontroly osobnosti. V publikácii sú ukázané rôzne náhľady na prácu s portfóliom a možnosti jeho využitia v materskej škole na podporu rozvoja identity dieťaťa.

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Mala by byť jedným z prostriedkov, ktorý zabezpečuje svojím špecifickým zameraním pôsobenia na dieťa a zdokonaľuje ho po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej a sociálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesnú výchovu chápeme ako významnú zložku výchovy, jednu z foriem športu i ako cieľavedomý intencionálny proces transferu, osvojovania a ďalšieho rozvíjania hodnôt športu.

Autori: 

Gabriela Droppová

Zdravie, výživa, pohyb a hygiena sú v dnešnej pretechnizovanej dobe pojmy, s ktorými sa stretávame v tej najzákladnejšej forme vo všetkých oblastiach života. Ich optimálna vzájomná väzba je predpokladom rozvoja osobnosti v biologickej, psychologickej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Aktívny prístup k zdraviu a zdravému stravovaniu je celospoločenskou a zároveň individuálnou povinnosťou každého jedinca.

Priestorová predstavivosť a jej rozvíjanie je tematika aktuálna a uznávaná aj v medzinárodnom meradle. Má význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa, je mimoriadne dôležitá pri zapamätávaní, teda aj pri učení sa, je základom všetkých tvorivých činností. Treba oceniť, že jej venuje pozornosť aj Metodicko-pedagogické centrum prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho programu (VP) Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní. Ako garantke tohto vzdelávacieho programu a autorke obsahu vzdelávania mi veľmi záležalo na jeho čo najkvalitnejšej realizácii.

V prvej časti publikácie sme sa zaoberali významom a dôležitosťou priestorovej predstavivosti, uviedli sme definície orientácia v priestore a priestorová predstavivosť, propedeutiku niektorých základných matematických pojmov. Dôležité pojmy a poznatky obsahuje kapitola Možnosti a spôsoby rozvíjania priestorovej predstavivosti. Záujemcom o túto tematiku predstavujeme učebné pomôcky, prostredníctvom ktorých je možné danú problematiku úspešne zvládnuť.

K matematike sa malé dieťa dostáva spontánne, hravým objavovaním pojmu množstva a počtu ako jednej dimenzie života (Košč, 1972). Jedným zo spôsobov, ako pomôcť dieťaťu predškolského veku vstúpiť do „kráľovstva matematiky“, je priviesť ho nenásilnou formou prostredníctvom hry a každodenných bežných činností k elementárnym predstavám o matematických pojmoch a operáciách. Pri tom si treba neustále uvedomovať charakter predprimárnej edukácie a prihliadať na individuálne predpoklady dieťaťa predškolského veku.

Dlhé obdobie bolo vzdelávanie detí v predškolskom veku podriaďované opätovne vydávanému programovému dokumentu (Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách), ktorý z pozície jednoúrovňového kurikula veľmi špecificky vymedzoval nielen základné obsahové oblasti vzdelávania detí (tzv. výchovné zložky), ale aj špecifické ciele a úlohy, ktoré musela materská škola (MŠ) v každodennej praxi plniť.

Príspevok sa zaoberá postavením, úlohami a povinnosťami uvádzajúceho pedagogického učiteľa v materskej škole v podmienkach adaptačného vzdelávania. Vymedzuje základné pojmy ako adaptačné vzdelávanie, začínajúci pedagogický zamestnanec, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, podmienky adaptačného vzdelávania v rámci legislatívy. Zároveň sa zaoberá všeobecnými povinnosťami uvádzajúceho učiteľa, ako je koordinácia priebehu adaptačného vzdelávania, zodpovednosť za priebeh adaptačného vzdelávania.