všetky

Proces tvorby atestačného portfólia

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

RNDr. Mária Rychnavská, PhD., PaedDr. Darina Bačová, PhD.

Cieľom publikácie je na konkrétnych ukážkach dvoch školských projektov poukázať na možnosti uplatnenia projektového vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na kooperáciu a aktívne učenie sa a podporiť učiteľa v jeho príprave na vyučovanie. Obsah publikácie dáva učiteľovi priestor na projektovanie vyučovania tak, aby sa žiak rozvíjal z hľadiska jeho komplexnosti a aktívne sa zapájal do výchovno-vzdelávacieho procesu. Publikácia je členená do troch kapitol, v prvej uvádzame štruktúru na tvorbu projektu s akcentom na kooperáciu.

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - porfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Ing. Vladimír Figel
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie keramickej tvorby vo vyučovacom procese II.

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Moc bezmocných

Lektor: 
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Tento materiál má za cieľ podrobnejšie rozpísať to zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, čo sa týka vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciou a pomôcť tak učiteľkám1 ho realizovať. V ŠVP sa tak ako každá oblasť podrobnejšie popisuje v „Charakteristika vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami“ a „Štandardy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami“.

Autori: 

Jozefa Chocholáčková

Hlavným cieľom tejto publikácie je inšpirovať učiteľky materských škôl k podpore rozvoja matematickej gramotnosti detí predškolského veku. Predkladaný metodický a pracovný materiál sa zaoberá hrovým prostredím, v ktorom možno prirodzene rozvíjať „schopnosť dieťaťa uplatniť matematické predstavy a myslenie v komunikácii a aktívne ich využívať pri zvládaní životných situácií“. (Lopušná, Lipnická, 2010, s. 79). Edukačné ciele sú zamerané na rozvoj orientácie v priestore a rovine. Deti sa zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a porovnávajú ich.

Autori: 

Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Pohybová aktivita je v súčasnosti stále viac skloňovaná v súvislosti so zdravým životným štýlom, podporením zdravotne orientovanej zdatnosti a celkového zdravia. Jej význam je možné chápať vo viacerých dimenziách, najmä však z hľadiska prevencie voči civilizačným chorobám, ktoré sú vo väčšine prípadov podmienené práve nedostatkom pohybovej aktivity. Včasná stimulácia detí zameraná na pravidelný pohyb môže pomôcť zlepšiť alarmujúce ukazovatele motorického, ako aj somatického vývinu detí. Pre deti predškolského veku je pohybová aktivita prirodzenou súčasťou každodenných činností.

Autori: 

Oľga Zápotočná, Zuzana Petrová

Prezentovaný materiál je prvým pokusom o ucelenejší metodický výklad koncepcie tvorby štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre oblasť „Jazyk a komunikácia“, ktorý by mal v blízkej budúcnosti vstúpiť do platnosti a praxe predškolského vzdelávania. Tým je povedané najmä to, že určite nie je posledným, ako aj to, že nemá ambíciu zodpovedať všetky otázky, ktoré sa v súvislosti s ním doposiaľ otvárali a ešte určite budú. V prvej fáze tvorby podporných metodických materiálov k ŠVP sme pokladali za potrebné koncepciu jazykového vzdelávania detí v MŠ predovšetkým vysvetliť a zdôvodniť.

Súčasný stav výživy na Slovensku neradí našu krajinu na popredné miesta vo svetovom meradle. Na relatívne vysokom príjme chemicky viazanej energie sa na Slovensku podieľajú príjmy živočíšnych tukov (o 50 % vyššie ako sú odporúčané výživové dávky), vysoký príjem cukrov, sladkostí, bielomúčnych výrobkov a nízky príjem vlákniny. Je potrebné optimalizovať jej príjem z terajších 15 – 16 g na deň asi na 30 – 45 g, a to pravidelným príjmom zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín (Zachar, 2008, s. 191).

Autori: 

Mária Vargová

Deti predškolského veku sa na rozdiel od dospelých nedokážu dlhodobo sústrediť na žiadne cvičenie. Jogová aktivita vychádza z tejto skutočnosti. Ich nestálu pozornosť sa učiteľka snaží zaujať krátkymi a nenáročnými zostavami. Cvičenie je dynamické a jednotlivé aktivity sa neustále menia. Po každej polohe sa uskutoční krátka relaxácia, aby sa svalstvo tela uvoľnilo a pripravilo na vykonanie ďalšieho pohybu. Čím je dieťa staršie, tým ľahšie dokáže pracovať s jemnejšími pohybmi, je sústredenejšie, šikovnejšie, dokáže už plynulejšie koordinovať pohyb s dychom.

Motivácia človeka je neobyčajne zložitou záležitosťou. Táto problematika je značne rozsiahla a nejednotná, v literatúre sa stretávame so značnou variabilitou prístupov a rôznymi výkladovými princípmi. Predkladaná práca je zameraná na problematiku motivácie, pretože z hľadiska učiteľskej profesie je fenomén motivácie z aspektu jej uplatňovania vo výchovno-vzdelávacom procese mimoriadne dôležitý, a to predovšetkým vzhľadom na budúcu úspešnosť dieťa v jeho ďalšom živote.

Autori: 

Ing. Marián Valent, PhD.

Predložená publikácia spracováva problematiku strategického riadenia materskej školy. Táto oblasť riadenia školy sa u nás ešte stále dosť podceňuje. Množstvo vedúcich pedagogických zamestnancov rieši skôr operatívne problémy a proces plánovania je zväčša orientovaný na obdobie jedného roka v podobe plánu hlavných úloh. Je to tak aj napriek tomu, že každá riaditeľka materskej školy ide do výberového konania s koncepciou na obdobie dvoch rokov. Tieto dokumenty však málokedy obsahujú také návrhy, ktoré by sa dali využiť na rozvoj materskej školy.