učiteľ pre primárne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Aktivita  je zameraná  na vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty. Cieľom je podporiť u účastníkov správnu hodnotovú orientáciu, kde úcta k človeku  zaujíma významné miesto. Pri plnení tohoto cieľa  podporujeme iniciatívu, pozitívne hodnotenie druhých, originalitu a tvorivosť žiakov alebo detí. Prezentovaná aktivita prispieva k rozvoju identifikácií hodnôt verejných a reálnych vzorov v nadväznosti na podporu vlastného sebavedomia.

Aktivita podporuje u žiakov čitateľskú a etickú gramotnosť. Prečítaním textu sa žiak oboznamuje s plnohodnotným duchovným naplnením života človeka.

Táto metodická inšpirácia prezentuje techniku „Six Thinking Hats“ ako jednu z možných foriem podpory kritického myslenia žiakov, nazeranie na problém z rôznych uhlov a kreatívneho myslenia. Technika sa dá jednoducho prispôsobiť rôznym úrovniam ovládania cudzieho jazyka, podporuje spoluprácu a toleranciu žiakov.

Predložená aktivita prezentuje možnosti aplikácie v programe Flow Works. Pozornosť venuje rozvíjaniu digitálnej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho – sociálneho, kultúrneho, znevýhodneného prostredia aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiak sa oboznamuje s pojmami minca, cent, hodnota centu.

Aktivita podporuje u žiakov emocionálnu a čitateľskú gramotnosť. Prečítaním textu sa žiak oboznamuje so svätými rehoľníkmi a ľuďmi, ktorí svoj život obetovali pre pomoc ľuďom a za záchranu ich duší.

Zážitkovým učením aktivita oboznamuje žiakov s pojmami práca a povolanie v oblasti finančnej a digitálnej gramotnosti.

Prezentovaná aktivita slúži na znázornenie procesu difúzie. Jedná sa o pohyb molekúl, atómov a iónov z miesta s vyššou koncentráciou na miesto s nižšou koncentráciou, čiže v smere koncentračného spádu.

Prezentovaná aktivita je zameraná na realizáciu interview s rodičmi, resp. starými rodičmi na tému, ako sa v minulosti nakladalo s odpadmi.

Prezentovaná aktivita môže prispieť k porozumeniu procesu osmózy, ktorý zabezpečuje prenos molekúl vody z menej koncentrovaného roztoku do roztoku koncentrovanejšieho cez polopriepustnú membránu.

Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby prostredníctvom identifikácie jednotlivých hudobných nástrojov s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s  rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby s orientáciou na jej farebnosť.

Didaktická hra je určená pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Obtiažnosť hry sa dá diferencovať s ohľadom na jednotlivé ročníky. Zámerom hry je zábavnou formou rozvíjať a aktivizovať špecifické matematické myslenie (matematické uvažovanie) v kontexte podpory matematickej gramotnosti žiakov (určenie pôdorysu miestnosti, určenie plochy, pomerov predmetov v priestore, čítanie manuálov, postupov napr. zostavenia nábytku IKEA). Žiaci samostatne nachádzajú spôsob riešenia problémového zadania. Súčasťou didaktickej hry je štvorcová sieť, ktorá je uvedená v prílohe. Realizácia didaktickej hry je možná aj v domácom prostredí. Hrať môže celá rodina.

Poruchy správania sú charakterizované opakovaným a pretrvávajúcim agresívnym a vzdorovitým správaním, ktorým dieťa porušuje sociálne, ale niekedy i právne normy. Dieťa opakovane porušuje sociálne očakávania primerané jeho veku. Poruchy správania sú veľmi široko chápaným pojmom. Veľmi často sa prejavujú v detstve a v období dospievania, v dospelosti sú skôr vzácnosťou. Veľký dopad majú poruchy správania na život dieťaťa a aj na školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky aj rovesnícke vzťahy v školskom prostredí. Ovplyvňujú celý priebeh vyučovacieho procesu.
Škola svojimi internými postupmi a možnosťami, pedagogickými opatreniami môže dieťaťu/žiakovi pomôcť – stretnutiami so školským psychológom, školským špeciálnym alebo sociálnym pedagógom, s podporou výchovného poradcu či koordinátora prevencie. Členovia odborného tímu v škole vedú ostatných pedagógov školy k využitiu najprv všetkých vnútorných zdrojov a možností školy, ako aj k spolupráci s rodinou žiaka, k čomu by mali byť primerane vyškolení a mať zručnosti v individuálnej aj skupinovej práci s takýmto zameraním. Medzi najpodstatnejšie emócie, s ktorými prichádzajú deti a žiaci do školy/zariadenia a s ktorými musia pedagógovia pracovať sú hnev, zúrivosť, podráždenosť, násilníctvo, smútok, žiaľ, osamelosť, skľúčenosť, obavy, nervozita, strach, ohrozenie, panika, radosť, šťastie, uvoľnenosť, prekvapenie, šok, údiv, odpor.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na prezentáciu aktivít na upokojenie detí, rozvíjanie sebakontroly, emocionálneho cítenia a verbálneho i neverbálneho vyjadrovania sa. Takéto aktivity sú nesmierne dôležité pre deti a žiakov s poruchami správania a poruchami emocionality, aby sme u nich navodili pocit spokojnosti, prípadne odreagovania sa od problémových faktorov vyvolávajúcich prejavy porúch správania. Aktivity sú zamerané na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných kompetencií, spoločenských a občianskych kompetencií, osobnostných a sociálnych kompetencií. Aktivity tiež rozvíjajú osobnosť dieťaťa vo viacerých oblastiach, rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a sú zamerané na poznanie a chápanie vlastných emócií.

Cieľom krátkej metodickej inšpirácie je prezentovať zásobník vybraných cvičení s vlastnou váhou tela pri cvičení v domácom prostredí za účelom udržania si telesnej kondície. Zaradenie cvičení s vlastnou váhou tela do vyučovacieho procesu, ale aj do cvičenia v domácom prostredí prinesie žiakom a aj učiteľom nové podnety na zatraktívnenie vyučovania a obohatenie obsahu telesnej a športovej výchovy. Vymizli niektoré spontánne pohybové aktivity, ktoré sa vykonávali na dvoroch, uliciach, v prírode, rozličné hry a súťaže (skákanie na švihadle, lezenie, šplhanie...).

Bezprostredný základ všetkých športov tvorí pohybová aktivity a tá zohráva v živote človeka čoraz významnejšiu úlohu. Dnešná počítačová doba, keď pri počítači presedíme neskutočný čas, ochudobňujú človeka o pohyb. Na základe týchto skutočností ponúkame námet na pohybovú aktivitu v podobe 7-minútového cvičenia s využitím vlastného tela, ktoré pozostáva z 12 cvikov.

Zámerom aktivity je rozvoj sluchovo rozlišovacích schopností, rozvoj predstavivosti, zlepšovanie pamäti, hravý priebeh učenia sa. Rozvoj predstavivosti umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre zlepšovanie hudobného zapamätávania si v oblasti hudby s orientáciou na špecifickosť zvukov i identifikácie hudobných tém.

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: schopnosť vyjadrovať svoj názor, argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu a na rozvíjanie sociálnej percepcie žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory,  akceptovať názory druhých.

Krátka metodická inšpirácia podporuje u žiakov internetovú, etickú a morálnu gramotnosť. Žiak prezentuje vlastnými slovami: kto bola Mária Goretti a prečo zomrela. Žiak spoznáva následky hriechu, ale aj podstatu čistoty tela, ktorú si patrónka až do smrti zachovala.

Prirodzeným spôsobom komunikácie u človeka je reč, ktorej vývinové tempo je najvýraznejšie v období predškolského veku. Osvojovaniu si základov správnej komunikácie sa dominantne venuje vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP). Hlavným cieľom uvedenej vzdelávacej oblasti „je rozvinutie komunikačných kompetencií dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči“ (ŠVP 2016, s. 10). Jednou z jazykových rovín je fonematicko-fonologická rovina reči dieťaťa, čiže zvuková stránka jazyka (hlásky, fonémy). V tejto rovine je základným predpokladom správneho rečového vývinu dieťaťa predškolského veku fonologické uvedomovanie (schopnosť diferencovať jednotlivé fonémy). Kľúčovou činnosťou v tomto období je hra – najprirodzenejšia činnosť v živote dieťaťa, prostredníctvom ktorej dieťa absorbuje množstvo vedomostí, zručností a spôsobilostí. Prezentovanú aktivitu tvorí plejáda hier zameraných na diferenciáciu začiatočných hlások slov. Ich realizáciou rozvíjame dieťa celostne, vzájomným prelínaním vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia s inými vzdelávacími oblasťami ŠVP: matematika a práca s informáciami (v obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine); človek a spoločnosť (spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov); človek a svet práce (používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade).

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivity na rozvíjanie emocionálneho cítenia a vyjadrovania sa pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v A variante. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných kompetencií (najmä v mimoslovnej a neverbálnej komunikácii), spoločenských a občianskych kompetencií, osobnostných a sociálnych kompetencií a kultúrneho povedomia. Aktivita je zameraná na rozvíjanie osobnosti žiaka, na rozvíjanie emocionálnej inteligencie a kritického myslenia žiaka.

Emócie a emocionálna výchova je významná oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. ,,Emóciami máme na mysli nižšie city spojené najmä s uspokojovaním základných napr. biologických potrieb a potreby bezpečia. Emócie sú priamo zodpovedné za to, ako sme schopní konať. Preto má citová výchova také dôležité miesto vo výchove“  (Zelinová 2007, s. 40).

Hlavné zacielenie primárnej edukácie v súvislosti s emocionálnymi kompetenciami detí a žiakov sa orientuje najmä na rozvoj pozitívnych citov vo vzťahu k sebe samému (uvedomenie si vlastnej identity, získanie sebavedomia, sebadôvery, relatívne citovej samostatnosti), schopnosť rozvíjať a vytvárať citové vzťahy väzby k okoliu, rozvíjať schopnosti a zručnosti vyjadrovať svoje pocity, dojmy a prežívanie. Medzi najpodstatnejšie emócie, s ktorými prichádzajú deti a žiaci do školy a s ktorými musia pedagógovia pracovať sú: hnev, zúrivosť, podráždenosť, násilníctvo, smútok, žiaľ, osamelosť, skľúčenosť, strach, obavy, nervozita, ľaknutie, ohrozenie, panika, radosť, šťastie, uvoľnenosť, prekvapenie, šok, údiv, odpor.

Aktivita je zameraná na stimuláciu digitálnej a finančnej gramotnosti v edukácii u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s hospodárnym nakupovaním.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú orientované na formovanie kľúčových kompetencií v kontexte vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach človek a spoločnosť, človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, zameraných na regionálne dejiny mesta Bratislavy. Zároveň prezentuje aktivity súvisiace s rozvíjaním čítania s porozumením jednotlivých povestí, aktivity na rozvíjanie kritického myslenia žiaka a rozvíjanie práce s videosekvenciami (filmovými ukážkami). Z uvedeného vyplýva, že je prínosom pre využívanie čitateľských stratégií v edukačnom procese s využitím regionálnych prvkov. Žiaci si zdokonaľujú prostredníctvom práce s čitateľskými stratégiami svoje čitateľské zručnosti a metódy spracovávania textu. Vplýva to na ich aktivitu a motiváciu.

Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.

Vysvetliť vlastnými slovami jednotlivé zastavenia krížovej cesty v podobe samostatného rozprávania alebo dramatizácie ako výstupu činnosti skupinovej práce žiakov spolu s jej hodnotením.

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.

Dialogická aktivizujúca metóda Postavme sa na čiaru je zameraná na zisťovanie názoru zúčastnených, na vyjadrovanie vlastných názorov a na argumentovanie. Vyžaduje istú sumu vedomostí vzťahujúcu sa k riešenému problému/diskutovanej otázke. Je to funkčná metóda širšieho významu, môže sa využívať aj pri rozvíjaní nižších poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných na spoluprácu v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností, pri posilňovaní sociálnych väzieb medzi učiteľom a účastníkmi, medzi účastníkmi navzájom.

Je vhodná na využitie v domácom učení.

Základom aktivity je samostatná práca žiakov s pracovným listom, preto je aktivita vhodná i pre žiakov, ktorí komunikujú s učiteľom iba prostredníctvom internetu. Žiaci dokážu z odborného textu získať informácie o učive úradný list. Úlohy v pracovnom liste smerujú k poznaniu znakov úradného listu, jeho využitiu v bežnom živote i individuálnej tvorbe. Rešpektuje sa zásada prepojenosti školy so životom a individuálneho prístupu k žiakom v rámci ich samostatnej tvorivej činnosti.

Pre deti je skúmanie a objavovanie vecí a javov prirodzené a motivujúce. Realizovanie bádateľských aktivít je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať prírodovedné a environmentálne povedomie, vzťah k ochrane prírody a pochopenie pre ochranu a šetrenie vody v praktických činnostiach. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie bádateľskej aktivity na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, v oblasti komunikačných kompetencií a kompetencií realizovať výskumnú činnosť.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na oblasť eliminácie problémového správanie u žiakov prvého stupňa ZŠ s akcentom na šikanovanie. Obsahuje aktivity, ktoré boli realizované vo výchovno-vzdelávacom procese a vykazujú účinnosť pri riešení danej oblasti.

Cieľom je prezentovať vyučovaciu hodinu s aplikáciou aktivizujúcich metód vo výučbe geografie v 5. ročníku ZŠ, v ktorom je učivo pre žiakov veľmi náročné. Prostredníctvom aktivizujúcich metód dokážeme žiaka motivovať, aktivizovať a zapojiť do spoločnej práce. Vďaka aktivizujúcim metódam sú hodiny dynamickejšie, živšie, zaujímavejšie a výsledkom je vyššia aktivita a zaangažovanosť žiakov, ktorým sa dostáva väčší priestor na sebarealizáciu a rozvoj. Do aktivít sa zapájajú aj tradične tichí a neaktívni žiaci a stávajú sa z nich spolupracujúci partneri. Prostredníctvom ukážky zrealizovanej hodiny chceme prezentovať, že aj vyučovanie geografie môže byť tvorivé, zábavné a plné nápadov.

Vzdelávacia aktivita je výstupom odborného seminára s názvom Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania. Je zameraná na možnosti odbúravania strachu a zvládanie emócií spojených so strachom. Aktivita využíva literárny žáner rozprávky „Pamodaj šťastia, lavička“ z diela P. Dobšinského. Zaradením rozprávky rozvíja aktivita vzťah k tradícii rozprávky a k výtvarnej disciplíne ilustrácia rozprávky ako súčasti kultúrneho dedičstva. Aktivita rozvíja u žiakov uvedené kľúčové kompetencie na základe stanovených cieľov.