učiteľ pre primárne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Didaktická hra je určená pre žiakov 4. ročníka 1. stupňa základnej školy. Zámerom hry je zábavnou formou rozvíjať u žiakov vyššie kognitívne procesy. Žiaci nachádzajú rôzne spôsoby riešenia problémového zadania s cieľom získať čo najvyšší počet bodov. Súčasťou didaktickej hry je aj číselný hlavolam (tabuľka čísel, ktorú si vytvárajú žiaci sami). Využitie didaktickej hry je možné aj v rámci realizácie škôl v prírode.

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie v spolupáci s Metodicko-pedagogickým centrom v Komárne Vás pozývajú na environmentálny workshop pre pedagógov pod názvom „Zelená sieť v škole“. Workshop sa uskutoční 23. októbra 2019 od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch Metodicko- pedagogického centra v Komárne. Tešíme sa na Vašu účasť.

Začiatok podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 12:00

Predstavenie obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra v zmysle požiadaviek iŠVP pre 2. ročník ZŠ. Oboznámenie pedagógov s efektívnymi spôsobmi využitia učebných materiálov prostredníctvom teórie, praktických aktivít a ukážok.

Začiatok podujatia: 
streda, 16. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 16. október 2019 - 13:00

Predstaviť učiteľom obsah predmetu slovenský jazyk a literatúra v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník a oboznámiť ich  s efektívnym využívaním učebných materiálov na hodinách uvedeného predmetu. 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. september 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. september 2019 - 9:30

Obsahom workshopu bude jedna z najznámejších techník pri výrobe šperkov – ketlovanie. Pedagogickí zamestnanci môžu poznatky a skúsenosti využiť pri vytváraní dlhých ketlovaných náhrdelníkov, náušníc, náramkov alebo pripojení zapínania spojovacím krúžkom pri praktických aktivitách so žiakmi.

Začiatok podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 12:00

Cieľom podujatia bude rozšíriť profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti kreovania edukačných aktivít zameraných na osobnosť M. R. Štefánika v intenciách  moderných didaktických postupov. V rámci seminára budú prezentované konkrétne metodické materiály s multidisciplinárnym rázom pre učiteľov základných a stredných škôl. Vzdelávacie podujatie je určené pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, učiteľov druhého stupňa základných škôl, učiteľov stredných škôl, ktorí majú možnosť na vyučovaní otvárať témy súvisiace s osobnosťou M. R. Štefánika (najmä  učitelia jazykov, dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, mediálnej výchovy).

Organizačné pokyny:

V prípade záujmu pošlite návratku (ak máte vytvorený účet v našom systéme) alebo e-mail na maros.dvorsky@mpc-edu.sk  do 24. 9. 2019 s informáciou, že sa zúčastníte na seminári – uveďte meno, priezvisko, titul a školu, v ktorej pôsobíte.

 

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

Odborný seminár bude zameraný na udržanie a aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov v oblasti poznávania národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä menšiny rusínskej v súlade s potrebou získania multietnických a multikultúrnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v súlade s rešpektovaním a vytváraním pozitívneho vzťahu iných národov a národnostných menšín k Rusínom žijúcich na Slovensku.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

MPC v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER a distibúciou jazykových kníh OXICO sprostredkúva stretnutie učiteľov nemeckého jazyka všetkých stupňov s cieľom výmeny skúseností a získania nových podnetov pre vyučovanie nemeckého jazyka. Počas celého dňa budú prebiehať paralalne workshopy na témy ako vnútorná diferenciácia v edukácii, filmy vo vyučovaní, učenie sa všetkými zmyslami, gramatika hravo a jednoducho, nemecky v pohybe, vyučovanie zamerané na povolanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovanie už bolo ukončené, v prípade záujmu kontaktujte p. Miriam Rajnohovú - rajnohova@hueber.cz.

Začiatok podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 15:30

Cieľom odborného seminára a workshopu je prezentovať efektívne a overené vyučovacie materiály a metodicky spracované vyučovacie hodiny, zamerané na problematiku extrémizmu.  Účastníci budú mať možnosť získať a rozvíjať kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom.  

MPC je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu - Challenging Extremism, ktorý je zameraný na elimináciu prejavov extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania pedagógov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Seminár Nepodliehajme stereotypom  podporený workshopom aktuálne zdieľa výstupy projektu s učiteľmi a vychovávateľmi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. jún 2019 - 13:00

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tých skupinových aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie kompetencie Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a rodiny. Uvedená kompetencia je v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.2 zadelená do úrovne 1, čo predstavuje žiakov/deti na vzdelávacom stupni ISCED 1. V metodickej inšpirácii prezentujeme niekoľko aktivít, ktoré sú vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti detí v ŠKD s cieľom formovať najmä uvedenú kompetenciu. Opísané aktivity je možné s rovnakým cieľom aplikovať i priamo v edukačnom procese na primárnom stupni vzdelávania vo 4. ročníku.

MPC je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu- Challenging Extremism. 

Cieľom projektu je eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripravili sme pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny zamerané na problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy žiakom.

Pripravovaným multiplikačným odborným seminárom Nepodliehajme stereotypom  podporeným workshopom aktuálne zdieľame výstupy projektu v stretnutiach s pedagógmi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 13:00

Cieľom odborného seminára je rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy na realizáciu výučby, ktorá je zameraná na osobnosť Milana Rastislava Štefánika..

Začiatok podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 17. jún 2019 - 13:00

Motivačný rozhovor so žiakmi/deťmi o prírode a potrebe jej ochrany. Znečisťovanie prírody rôznymi druhmi odpadov. Ako škodia odpady v prírode ľuďom, živočíchom a rastlinám. Vytváranie odpadov v domácnostiach. Najčastejší odpadový materiál – papier, plast. 

Možnosť ďalšieho využitia odpadového materiálu na rôzne účely – napr. na vyrobenie dekoračných alebo úžitkových predmetov, hračiek, darčekov a iných výrobkov.

Jedna z možností – návrh a výroba vlastného výrobku z dostupných materiálov, ktorý predstavuje súčasť prírody z radu živočíchov a často sa s ním v jarnom a letnom období stretávame – lienky a včielky.

Workshop pre učiteľov anglického jazyka základnej školy.

Lektor: Mgr. Jarmila Tomanová, Ventures Books

Cieľ:

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa anglického jazyka v oblasti práce so slovnou zásobou rôznymi metódami v školskej praxi, prácou s metódou CLIL vo vyučovaní anglického jazyka.

Program:

08:45 –  09:00  Prezentácia účastníkov

09:00 –  10:00  Workshop – Kreatívna výučba angličtiny pomocou metódy CLIL

10:00 –  10:30  Prestávka s malou výstavkou a občerstvením

10:30 –  11:30  Workshop – Rozširovanie slovnej zásoby - rozširovanie obzorov

11:30 –  12:00  Diskusia a záver

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 12:00

Seminár je rozložený do dvoch vzájomne nadväzujúcich častí, v ktorých sa účastníci oboznámia s teoretickými východiskami testovania žiakov 5. ročníka (T5) a ich vplyvom na hodnotenie kvality vzdelávania v školách na Slovensku.

Každá časť seminára sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Po teoretickom zavedení témy v prvej časti seminára, ktorá je ale tiež prepojená s praktickými ukážkami analýzy testov a testových úloh v T5 nasleduje praktická činnosť učiteľov s testami a tvorbou úloh v nich, ich analýzou a komparáciou s kurikulom daného predmetu. Súčasťou každého seminára je priestor na otvorenú diskusiu k téme.

1. deň (29. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Východiskové kontexty národného testovania piatakov
 • Zavedenie testovania piatakov ako jedného z podstatných nástrojov hodnotenia primárneho vzdelávania
 • Teoretické východiská k tvorbe testov a testových úloh
 • Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov výchovy

Praktická časť:

 • Prezentácia názorov učiteľov na Testovanie 5  získaných z dotazníka realizovaného s učiteľmi, vyplnenie dotazníka účastníkmi seminára
 • Vlastná tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie - práca so vzdelávacími štandardmi pre primárne vzdelávanie v ŠVP- vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra a matematika (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)

2. deň (30. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch zo slovenského jazyka a literatúry - prezentácia výsledkov výskumu
 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch z matematiky - prezentácia výsledkov výskumu

Praktická časť:

 • Práca s testom zo SJL použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva SJL v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)
 • Práca s testom z matematiky použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu  (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva matematiky v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 15:30

Výtvarná technika dekoláž (obrátená koláž) sa objavuje v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v období pop artu. Objaviteľom tejto deštrukčnej výtvarnej techniky je Mimmo Rotella, taliansky maliar, ktorý sa inšpiroval ničenými reklamnými plagátmi, ktoré boli umiestnené na verejnom priestranstve. Podstatou výtvarnej techniky je strhávanie horných vrstiev na seba nalepených papierov. Pomocou deštrukcie (strhávania horných vrstiev papiera) postupne odkrývame spodné vrstvy na seba nalepených papierov. Na tieto účely môžeme využiť fotografie, plagáty, útržky novín, reprodukcie výtvarných diel atď.

Cieľom neakreditovanej aktivity je zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z pilotáže 6 vyučovacích hodín v medzinárodnom projekte Challenging Extremism- Vzdorujeme extrémizmu.

 

Vyučovacie hodiny sú projektované pre 4. ročník ZŠ a 5. ročník ZŚ (ETV, NBV, DEJ).

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 13:00
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 13:00

- výmena skúsenosti pedagógov pri aplikovaní výsledkov štúdieTIMSS v rámci MZ 

- zásady tvorby učebných úloh vo väzbe na  prírodovednú gramotnosť   

- tvorba učebných úloh na zlepšenie úrovne PVG vlastných žiakov v štruktúre

  vyučovacej jednotky

Začiatok podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 14:00

Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +

Program:

09.00 - 09.45 Slávnostné otvorenie

09.45 - 10.00 Prehliadka 

10.00 - 12.00 Odkaz hodnôt pre súčasnosť, tvorivé dielne so zameraním na metodické námety využitia didaktickej pomôcky pre   vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

 

Garant podujatia: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

 

Počet miest je limitovaný. V prípade záujmu o registráciu na podujatie posielajte informácie (meno, priezvisko, zamestnávateľ - škola) na: jana.rafajova@mpc-edu.sk.

 

 

 

 

 

 

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 12:00

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. apríl 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. apríl 2019 - 16:00

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Výstava a tvorivá  dielňa pre učiteľov aj žiakov zameraná na podporu integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov Erasmus +, konaná od 10. 04. 2019 - 31. 04. 2019 v priestoroch GTF PU v Prešove.

ext. (hosť)  J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - prešovský arcibiskup a metropolita , prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan GTF PU v Prešove, , Mgr. Andrea Pálková - generálna riaditeľka MPC Bratislava, PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC Bratislava, prof. Kamil Kardis, PhD., doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 13:45

DP MPC Komárno organizuje dňa 28. mája 2019 workshop pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom Rozvíjanie emočnej inteligencie, duševná hygiena. Cieľom workshopu je priblížiť problematiku dôležitosti rozvíjania emočnej inteligencie v pedagogickej praxi, ako aj prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 14:15

Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov primárneho vzdelávania s možnosťami využitia IKT pri edukácii a poskytnúť im návody na vytvorenie interaktívnych cvičení v programe Hot potatoes.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 11:00

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Cieľom konferencie pre učiteľov anglického jazyka je rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie a prezentovať inovácie vo vyučovaní anglického jazyka na základných a stredných školách.

Začiatok podujatia: 
piatok, 22. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 22. marec 2019 - 15:00

Na základe dlhodobých skúseností, národného a medzinárodného testovania a následných odborných štúdií je zrejmé, že sa u našich žiakov objavujú problémy s porozumením čítaného textu, čím postupne strácajú záujem o čítanie a získavanie informácií prostredníctvom čítania. Jedným z východísk rozvoja čítania s porozumením sú podľa PIRLS štyri procesy porozumenia, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania a porozumenia textu a na ich základe sú tvorené úlohy k textom v rámci testovania PIRLS a testovania 5 (žiaci piateho ročníka základnej školy – absolventi primárneho vzdelávania). Je potrebné, aby sa žiaci počas vyučovania s úlohami k textom stretávali v dostatočnej miere, čoho dôsledkom by mala byť ich vyššia úspešnosť v spmínaných testovaniach. Na podujatí budú mať učitelia poskytnuté praktické ukážky tvorby úloh k textom a možnosť tvoriť vlastné úlohy k textom s možnosťou priamej komunikácie s lektorom.   

Začiatok podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 12:30

Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb.

Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier .Učitelia základných a stredných škôl prešovského a košického kraja budú mať možnosť v rámci odborno-metodického  seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom odborno-metodického seminára je získanie odborných vedomostí a zručností s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno - vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Začiatok podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 17:00

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

 • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
 • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
 • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 16:30