Strom svätých - verných Bohu

Strom svätých - verných Bohu

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Strom svätých - verných Bohu

Cieľová skupina: žiaci ZŠ

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty, (Náboženstvo / Náboženská výchova).

Kľúčové kompetencie:

 • učiť sa učiť (riešiť nové situácie) – rozlišovanie dobra a zla; pomáhať bezbranným a chudobným ľudom podľa vzoru svätých
 • komunikačné kompetencieporozprávať o živote svätých rehoľníkoch a ľuďoch        
 • kompetencie k celoživotnému učeniu dodržiavať etické a morálne správanie voči svojim spolužiakom

Hlavný cieľ:

 • pomáhať človeku – svojej sestre a bratovi

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • vyhľadať informácie životopisov svätých podľa prílohy prostredníctvom internetu
 • prezentovať získané informácie v kolektíve

Afektívne:

 • rešpektovať názor iného

Psychomotorické:

 • práca s počítačovou myšou

 

Prostredie: školské prostredie

Forma a počty: individuálna práca

Trvanie:  45 min

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita podporuje u žiakov emocionálnu a čitateľskú gramotnosť. Prečítaním textu sa žiak oboznamuje so svätými rehoľníkmi a ľuďmi, ktorí svoj život obetovali pre pomoc ľuďom a za záchranu ich duší.

Potrebný materiál: počítač, internet.

Opis postupu realizácie:

Prostredníctvom počítača a internetu žiak vyhľadá životopisy svätých podľa prílohy.

 

Realizácia aktivity:

Prvá fáza evokácia:

 1. Motivačný rozhovor o životných príbehoch sv. Veroniky Giuliani, sv. Pátrovi Piovi, sv. Kláre,

sv. Gemme, sv. Márii Goretti, sv. Rite, sv. Jozefovi Moscatimu.

 

Druhá fáza uvedomenie:

 1. Oboznámenie sa so životopismi svätých pomocou digitálnych  a internetových zručností.
 2. Z oboznámenia sa obsahom textov, rozpoznanie spoločných znakov u svätých patrónov.
 3. Spoločný rozhovor o živote svätých: sv. Veronika Giuliani, sv. Páter Pio, sv. Klára, sv. Gemma,

sv. Mária Goretti, sv. Rita, sv. Jozef Moscati.

 

Tretia fáza reflexia:

 1. Zhrnutie činnosti. Vyjadrenie svojho názoru o životných príbehoch svätých, narodených v Taliansku.

Poznámky pre učiteľa: zásada postupnosti a primeranosti

Možné pokračovanie, následné aktivity: mimoškolské aktivity

Autor/Zdroj: doc. PaedDr. Martin Jurašek PhD., učiteľ profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov

Dostupné z : https://sk.wikipedia.org/wiki/Orech_kr%C3%A1%C4%BEovsk%C3%BD

Prílohy na stiahnutie:

Príloha č.1 - Strom svätých - verných Bohu