Štvorsmerovka a finančná gramotnosť

Štvorsmerovka a finančná gramotnosť

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Štvorsmerovka a finančná gramotnosť

Cieľová skupina: žiak z rôzneho prostredia - sociálneho, kultúrneho a znevýhodneného prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii.

Vzdelávacia oblasť: finančná gramotnosť, matematika a práca s informáciami

Kľúčové kompetencie:

Učiť sa učiť (riešiť nové situácie) – oboznámiť žiaka s hospodárnym správaním vo svojom okolí, žiak rozvíja slovnú zásobu o pojmoch nadväzujúcich na finančnú gramotnosť.

Pracovné kompetencie – rozvíjať jemnú a hrubú motoriku.

Komunikačné kompetencievysloviť svoj názor, prečo je potrebné hospodárne správanie.

Sociálne komunikačné kompetencie – porozumieť prostrediu v škole aj doma v súvislosti s hospodárnym správaním.

Kompetencie k celoživotnému učeniu dokáže využiť získané čitateľské zručnosti na vyriešenie štvorsmerovky a uplatniť ich v praktickom živote.

Hlavný cieľ:

Rozvíjať vizuálne zručnosti v praktickom živote.

 

Špecifické ciele

Kognitívne:

  • vyriešiť správne štvorsmerovku,
  • porovnať jednotlivé slová v štvorsmerovke,
  • vysvetliť na jednom príklade, ako sa dá šetrne správať v domácnosti k spotrebičom chladnička a mraznička.

Afektívne:

  • povedať, prečo by ľudia mali šetriť energiou,
  • rešpektovať názor iného.

Psychomotorické:

  • orientovať sa vizuálne na papieri v štvorsmerovke.

Prostredie: škola, výchovné prostredie, školský klub detí a detský domov

Forma a počty: individuálna práca, práca s pomocou učiteľa/vychovávateľa.

Trvanie: individuálne

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.

Potrebný materiál: ceruza, pero, papier

Opis postupu realizácie:

Vizuálnym kontaktom, vyhľadaním a vyčiarknutím tridsiatich slov ceruzou  na papieri v štvorsmerovke stimulujeme u žiaka správne rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľa.

 

Realizácia aktivity:

Žiak si prečíta všetky slová a následne ich začne v štvorsmerovke vyhľadávať a vyčiarkavať. Písmená, ktoré zostanú nevyčiarknuté, zakrúžkuje a zapíše ich za sebou od prvého písmena až po posledné písmeno. Odpisom a prepisom písmeniek žiak zapíše poučenie:  Odmrazovaním chladničky a mrazničky ušetríš tretinu energie. Postup je graficky znázornený v prílohe.

 

Poznámky pre učiteľa: Dodržiavať zásady primeranosti a individuálneho prístupu.

Možné pokračovanie, následné aktivity: Na základe uvedenej aktivity si môže učiteľ a vychovávateľ tvoriť podobné aktivity so zameraním na finančnú gramotnosť.

 

Autor/Zdroj: Ing. Mgr. Mária Pirkovská, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR, 2017. Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, Bratislava. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2014. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Bratislava, 2014-11498/40322:5-10E0

REITEROVÁ, M., 2016. Finančná gramotnosť pre prvý stupeň základných škôl. Bratislava: ABRAD. ISBN 978-80-551-4890-8

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 Štvorsmerovka – zadanie

Príloha 2 Štvorsmerovka – riešenie