Postavme sa na čiaru

Postavme sa na čiaru

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov:  Postavme sa na čiaru

Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy, žiaci strednej školy

Vzdelávacia oblasť: bez obmedzenia

Kľúčové kompetencie:

rozvíjanie:

  • komunikačných kompetencií
  • poznávacích kompetencií
  • sociálnych kompetencií

 

 

Ciele:

vedieť:

  • si vytvoriť názor
  • vyjadriť vlastný názor
  • argumentovať
  • aktívne počúvať
  • akceptovať iný názor

Prostredie: vzdelávacia inštitúcia/domáce prostredie

Forma a počty: celá trieda/skupina, minimálny počet účastníkov/detí 2

Trvanie: 15 – 20 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Dialogická aktivizujúca metóda Postavme sa na čiaru je zameraná na zisťovanie názoru zúčastnených, na vyjadrovanie vlastných názorov a na argumentovanie. Vyžaduje istú sumu vedomostí vzťahujúcu sa k riešenému problému/diskutovanej otázke. Je to funkčná metóda širšieho významu, môže sa využívať aj pri rozvíjaní nižších poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných na spoluprácu v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností, pri posilňovaní sociálnych väzieb medzi učiteľom a účastníkmi, medzi účastníkmi navzájom.

Je vhodná na využitie v domácom učení.

Potrebný materiál:

  • tabuľa/papier na zapísanie otázky/problému na riešenie
  • akékoľvek materiálne prostriedky vybrané vhodne a účelne vo vzťahu k téme a výberu učiva

Opis postupu realizácie:

Priebeh aktivity

1. Vyhlásime a zapíšeme na tabuľu alebo na papier tému alebo problém, pri ktorých sa dá predpokladať, že na ne budú rozličné názory, a vyjadríme ich protikladnými výrokmi, napr.: „Sci-fi poviedky nám presvedčivo ukazujú, ako sa svet bude v budúcnosti vyvíjať“ (žiaci/deti veria/čiastočne veria tomu, čo poviedky predpovedajú). „Sci-fi poviedky nám neukazujú presvedčivo, ako sa svet bude v budúcnosti vyvíjať“ (žiaci/deti neveria/čiastočne neveria predpovediam v poviedkach). (1 – 2 min.)

2. Požiadame účastníkov/deti, aby sa postavili na pomyselnú čiaru (úsečku) v miestnosti tak, že tí, ktorí úplne súhlasia s názorom v napísanom výroku, sa postavia na jeden koniec čiary (určíme, ktorý to je), tí, ktorí s názorom vôbec nesúhlasia, na jej druhý koniec. Medzi krajné body sa na pomyselnú čiaru postavia tí, ktorí viac alebo menej súhlasia s niektorým z výrokov. Intenzitu svojho súhlasu alebo nesúhlasu „škálujú“ vzdialenosťou miesta, kde na čiare stoja. V strede čiary je bod nula. (2 – 3 min.)

3. Keď sa všetci postavia, čiara sa preklopí a vytvoria sa dvojice diskutujúcich s opačnými názormi. Diskutujú k danej téme, argumentujú, parafrázujú, snažia sa pochopiť rozdielne stanovisko druhých. Dbáme, aby každý účastník hovoril primeraný čas a dal priestor spoludiskutujúcemu. Môžeme uplatniť opakovaciu techniku, pri ktorej krátko hovorí prvý účastník, druhý zopakuje jeho názor vlastnými slovami, napr.: „Hovoríš, že... a vyjadrí svoj názor, napr.: Ale ja myslím, že...“. Postup opakujú a diskusia takto pokračuje 7 až 10 minút až do jej ukončenia výzvou alebo dohodnutým signálom.

4. Po aktivite povzbudíme účastníkov k zhodnoteniu zodpovedaním otázok, napr.: Čo bolo cieľom tejto aktivity?, Do akej miery vás presvedčili argumenty vášho spoločníka?, Aké bolo presadzovať svoj názor? Ako ste sa cítili? Je možné uplatniť takúto komunikáciu vo vašom živote? (cca 5 min.)

Autor / Zdroj:
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.,
učiteľka profesijného rozvoja, detašované pracovisko MPC Nitra

 Ďalšie zdroje:
PIKE, G., SELBY, D.: Globální výchova. Praha: Grada. 1994. ISBN 80-85623-98-6.

Internetové zdroje:
BAGALOVÁ, Ľ., 2014. Aktivizujúce metódy výučby v  globálnom rozvojovom vzdelávaní. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/globalne_vzdelavanie_metody_vystup-phu_20.pdf