Využitie metódy skečnouting pri písaní poznámok

Využitie metódy skečnouting pri písaní poznámok

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Využitie metódy skečnouting pri písaní poznámok

Cieľová skupina: všetky cieľové skupiny

Vzdelávacia oblasť: všetky – podľa výberu učiteľa, vychovávateľa

 

Kľúčové kompetencie:

  1. komunikačné kompetencie – dieťa si rozvíja komunikačné schopnosti
     
  2. kompetencie učiť sa učiť – rieši nové, neznáme úlohy a situácie

 

Ciele:

Kognitívny:
Žiak/dieťa vie spracovávať kľúčové informácie daného predmetu

Afektívny:
Snažiť sa pozorne počúvať a spracovávať vlastné myšlienky

Psychomotorický:
Žiak/dieťa vytvára vizuálne poznámky, kreslí metafory

Prostredie: škola, externé prostredie

Forma: individuálna

Trvanie: počas trvania edukačnej jednotky

 

Anotácia/Edukačný kontext aktivity:

Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.

Potrebný materiál: poznámkový zošit, pero, ceruzka, pastelky

Opis postupu realizácie:

Čo je skečnouting?

Skečnouting kombinuje písaný text s množstvom obrázkov, ikon, geometrických útvarov, rámčekov a pod. Prečo si poznámky nezapisovať klasickou metódou ako doteraz? Jednoducho preto, že nová metóda umožňuje efektívnejšie zapamätávanie a záznam je rýchlejší. Grafická forma pomáha lepšie uložiť detaily, zjednodušuje rozhodovanie a zvyšuje rýchlosť pri riešení úloh. Namiesto únavného zapisovania textov si ich žiak/dieťa môže nakresliť a pritom nemusí mať najlepšiu zručnosť ovládať techniky kreslenia. Skečnouting zapája mozog použitím rôznych spôsobov zapisovania oproti písaným poznámkam. Umožní zapamätať si viac podrobností, zlepšuje sústredenie, motiváciu pre spracovávanie danej témy. Odbúrava rušivé vplyvy. Vizuálna komunikácia prebieha v línii: pozerám – vidím – predstavujem si.

Všetky obrázky vychádzajú zo základných geometrických tvarov, ako je čiara, kruh, štvorec, trojuholník. Dieťa by si najskôr malo premyslieť systém tvorenia poznámok, na začiatku mu ho môže navrhnúť vyučujúci. Ide o systém vytvorenia logickej hierarchie informácií. Nadpis, kľúčové slová, dôležité informácie, doplnkové informácie atď. Žiak/dieťa si zaznamenáva to, čo má zmysel pre žiaka/dieťa samotné, poprípade na čo ho upozorní vyučujúci. Žiak/dieťa postupuje od najdôležitejších – hlavných informácií k podrobnostiam. Dôležité je viesť žiakov/deti k dobrej, prehľadnej štruktúre – odhora dole, od stredu k stranám. Nechajte žiakov/deti vyskúšať si – objaviť rôzne možnosti a umožniť žiakom/deťom, aby si vybrali, našli svoj vlastný štýl. Skečnouty vyjadrujú osobnosť svojho tvorcu. Žiaci/deti si postupne vytvoria systém svojich symbolov a typov písma. Skečnouty využívajú hlavičku, rôzne druhy písma, grafy, kresby, vlastný rukopis, oddeľovacie čiary, šípky, odrážky, ikony, rámčeky a podpisy.

Využívané prvky skečnotu:

Typografia je využiteľná na zdôraznenie myšlienok, vytvorenie hierarchie a štruktúry. Rôzne druhy písma sú zásadné – tlačené, písané písmo. Každá hlavička môže mať aj zábavnú formu – obrázok, značku.

Vizuálne prvky dodávajú skečnoutom zaujímavosť, môžu mať rôznu veľkosť a tvar, patria sem šípky, čiarky, spojovníky, rozdeľovníky, slovné bubliny. Uľahčujú orientáciu v zápisoch.

Kresby jednoduché kresby, ktoré zvládne každý – paličkoví panáci, zjednodušené hlavy zvierat, rastlín, autá, domy, slniečko a pod.

Podpisy je to dobrovoľný spôsob identifikácie skečnoutov. Žiadny podpis nie je potrebný, ale umožňuje autorovi sebarealizáciu.

Rámčeky, orámovania – spájajú rôzne prvky do jednej skupiny a reprezentujú tak hlavnú myšlienku alebo tému. Pomáhajú oddeliť myšlienky vizuálne navzájom jednu od druhej. Vytvárajú pomyselný rad a štruktúru. V jednotlivých rámčekoch je vhodné meniť písmo, farbu, hrúbky čiar. Zamerať zrak na dôležité myšlienky pomáha tučné písmo, veľké písmená. Na označenie kľúčových slov pomáhajú ikony.

Výsledná štruktúra vytvoreného skečnoutu môže mať lineárnu formu, vertikálnu formu, formu modulov, formu kvádrov, formu vystrelených prvkov do priestoru (popcorn), formu lúčov vychádzajúcich zo stredu.

Rôzne písma a rôzne delenie riadkov sa môže nezainteresovanému zdať ako zmätočné sústredenie hesiel, dôležité je, aby sme sledovali, že autor sa vo vlastnom skečnoute vyzná a vie ho prerozprávať.

Poznámky pre pedagogického zamestnanca:

Nie je možné poskytnúť presný návod na tvorbu skečnoutov. Každý si nájde postupne svoj vlastný spôsob zapisovania poznámok skečnoutom. Niekto bude viac kresliť, niekto bude používať rôzne druhy písma, niekto sa sústredí na prehľadné rozvrhnutie údajov na stránke zošita. Skečnouty vyjadrujú osobnosť ich tvorcu.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Naša kultúra dáva prednosť slovnému zapisovaniu informácií. Význam kreslenia je v tom, že zapája aj emócie a ostatné zmysly, ktoré pomáhajú zapamätať si preberanú tematiku lepšie a ľahšie.

Na webstránkach Jan Melvil Publishing je možné si stiahnuť aj PDF šablónu s ilustrovaným sprievodcom na tvorbu vizuálnych poznámok, ktorú si môžete vytlačiť a vyskúšať svoje schopnosti.

Autor/Zdroj: Mgr. Gabriela Zábušková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica

Ďalšie zdroje:

ROHDE, M., 2015. Príručka skečnoutingu. Praha: Jan Melvil Publishing. ISBN 978-80-87270-70-7