Bzučiace skupiny

Bzučiace skupiny

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Bzučiace skupiny

Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy, žiaci strednej školy

Vzdelávacia oblasť: bez obmedzenia         

Kľúčové kompetencie:

Rozvíjanie komunikačných kompetencií

Rozvíjanie poznávacích kompetencií

Rozvíjanie sociálnych kompetencií

 

 

Ciele:

Vedieť:

  • si vytvoriť názor
  • argumentovať
  • poskytnúť vecnú spätnú väzbu
  • vyjadriť vlastný názor
  • akceptovať iný názor
  • aktívne počúvať

Prostredie: vzdelávacia inštitúcia/domáce prostredie

Forma a počty: 2- až 3-členné skupiny v závislosti od celkového počtu účastníkov

Trvanie: 10 – 20 minút (približne 5 min. „bzučanie“, 5 – 15 spätná väzba) – ak využitá aktivizujúco alebo vyučovacia jednotka – ak využitá pre skupinové vyučovanie

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Potrebný materiál: tabuľa/papier/kartičky na zapísanie otázky/problému na riešenie, akékoľvek materiálne prostriedky vybrané vhodne a účelne vo vzťahu k téme a výberu učiva

Opis postupu realizácie:

I. „Bzučiace skupiny“ ako aktivizujúca metóda (vhodná činnosť v domácom učení)

Priebeh aktivity

1. Požiadame účastníkov/deti, aby vytvorili dvoj- (v triedach s menším počtom žiakov) až trojčlenné (v triedach s väčším počtom žiakov) skupiny s ich bezprostrednými susedmi, bez opustenia svojho miesta.

2. Položíme otázku na tému, ku ktorej sme sa v ten deň vyjadrovali alebo vopred pripravenú k téme, alebo otázku, ktorá vyplynula napr. z výkladu učiva. (Napr.: Ktorý prístup k pandémii koronavírusu je vhodnejší – slovenský alebo britský? Uveďte argumenty.) Vyzveme každého žiaka, dieťa, účastníka, aby svoje hľadisko v skupine zdieľal a reagoval na postrehy a názory ostatných v skupine. Požiadame skupiny, aby odpovede prediskutovali a sformulovali svoje myšlienky v závislosti od náročnosti zadania v časovom limite 3 až 5 min. Požiadame každú skupinu, aby nominovala zástupcu skupiny, ktorý odprezentuje jej stanovisko.

3. Dáme pokyn na začatie skupinových diskusií. „Bzučanie“ skupín zmení miestnosť v škole/doma sa na živý, energický priestor, čím žiakom, deťom pomáha zregenerovať a prispieva ku kolektívnemu porozumeniu.

4.  Po uplynutí 3 – 5 minút zastavíme diskusie a požiadame zástupcu každej skupiny, aby sa počas 1 minúty podelil s odpoveďou svojej skupiny. Ak je to vhodné či potrebné, zaznamenáme spätnú väzbu na tabuľu/papier, ktorý sme si určili na zapisovanie.

II. „Bzučiace skupiny“ ako metóda skupinového vyučovania

Priebeh aktivity                

1. Požiadame žiakov, aby vytvorili dvojčlenné skupiny s ich bezprostrednými susedmi, bez opustenia svojho miesta.

2. Zadáme úlohu (Napr.: Prečítajte text a sformulujte hlavnú myšlienku. Zistite, kde sú v texte tri gramatické chyby.) Vyzveme každého žiaka, aby svoje hľadisko v skupine zdieľal a reagoval na postrehy a názory ostatných v skupine. Požiadame skupiny, aby riešenia prediskutovali a sformulovali svoje myšlienky v závislosti od náročnosti zadania v časovom limite 3 až 7 min.. Požiadame každú skupinu, aby nominovala zástupcu skupiny, ktorý bude prezentovať jej stanovisko.

3. Dáme pokyn na začatie skupinových diskusií. „Bzučanie“ skupín transformuje miestnosť sa na živý, energický priestor, čím žiakom pomáha zregenerovať a prispieva ku kolektívnemu porozumeniu.

4. Po uplynutí 3 – 7 minút zastavíme diskusie a spojíme dvojice žiakov do štvoríc. Žiaci pracujú na rovnakej úlohe, porovnávajú výsledky, ktoré zistili vo dvojiciach, odstraňujú nedostatky, nepresnosti, vylepšujú formuláciu, pridávajú ďalšie informácie (približne 5 minút).

5. Štvorice žiakov spojíme do osemčlenných skupín a v každej určíme pozorovateľa. Žiaci pracujú na rovnakej úlohe, opäť porovnávajú vzájomne svoje výsledky, upravujú, dolaďujú, rozširujú, spresňujú, pripravuje sa interpretácia. Požiadame skupiny, aby si zvolili hovorcu, ktorý ju predstaví v časovom limite približne 5 minút.

6. Vyzveme skupiny na prezentáciu výsledkov. Následne pozorovatelia zhodnotia prácu jednotlivých skupín. 

7. Na záver zhrnieme a porovnáme výsledky práce tímov, zhodnotíme priebeh ich práce, pochválime výsledky, odporučíme ďalšie kroky, využijeme závery na ďalšiu pedagogickú prácu.

Autor/Zdroj: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Nitra

 Ďalšie zdroje: 

SITNÁ, D.: Metody aktivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 109-113. ISBN 978-807367-246-1.

Internetové zdroje:

ARIVANANTHAN, M: Buzz groups (Minidiscussions in plenary), UNICEF knowledge exchange, 2015

https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Buzz_Groups_production.pdf

BAGALOVÁ, Ľ.:  Aktivizujúce metódy výučby v  globálnom rozvojovom vzdelávaní, 2014

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/globalne_vzdelavanie_metody_vystup-phu_20.pdf