Pamodaj šťastia, lavička

Pamodaj šťastia, lavička

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Pamodaj šťastia, lavička

Cieľová skupina: žiaci 1.– 4. ročníka ZŠ

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra
Súvisiace oblasti: Slovenský jazyk a literatúra, etická/náboženská výchova, výtvarná výchova

Kľúčové kompetencie:

  • sociálne komunikačné kompetencie
  • kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
  • kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
  • osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
  • kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

Ciele:
Kognitívne ciele
Počúvať s porozumením literárny text.
Prerozprávať vlastnými slovami dej literárnej ukážky.
Rozširovať slovnú zásobu o výrazy nárečia a slová využívané v reči rozprávok.
Vysvetliť obsah textu – učiť sa formulovať vlastný názor.
Zoradiť ukážky textu do súvislého deja.
Priradiť kľúčové slovo k úryvku textu.
Vysvetliť význam kľúčových slov.
Vyjadriť kresbou obsah textu s jednoduchým dejom.

Afektívne ciele
Pracovať v skupine – člen tímu.
Rozlišovať a primerane veku posudzovať prejavy správania postáv z rozprávky – zlyhania i prekonávanie prekážok.
Poznávať a priznávať pocity, primerane veku vyjadrovať možnosti prekonávania prekážok „bez strachu“.
Učiť sa vážiť si druhých, vážiť si i blízkych, ktorých už nemám vo svojom okolí (súvislosť so sviatkom Pamiatka zosnulých „Dušičky“).

Psychomotorické ciele
Cvičiť kresbový prejav

Prostredie:
Trieda školy

Forma a počty:
Individuálna, skupinová

Trvanie
45 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:
Vzdelávacia aktivita je výstupom odborného seminára s názvom Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania. Je zameraná na možnosti odbúravania strachu a zvládanie emócií spojených so strachom. Aktivita využíva literárny žáner rozprávky „Pamodaj šťastia, lavička“ z diela P. Dobšinského. Zaradením rozprávky rozvíja aktivita vzťah k tradícii rozprávky a k výtvarnej disciplíne ilustrácia rozprávky ako súčasti kultúrneho dedičstva. Aktivita rozvíja u žiakov uvedené kľúčové kompetencie na základe stanovených cieľov.

Potrebný materiál:
Rozprávková literatúra, pracovné listy (prílohy 1, 2, 3, 4), pomôcka na zaviazanie očí, výtvarné pomôcky – papier, farby, farebné ceruzky.

Opis postupu realizácie:

  1. Motivačná časť – Učiteľ pripomenie blížiaci sa sviatok Pamiatka zosnulých. Rozpráva sa so žiakmi triedy o tom, akí sú/boli naši najbližší, čo si na nich vážime, z čoho sa tešíme, čo sa od nich učíme. Neupriamuje pozornosť na smútok a strach zo straty blízkeho, ale skôr na uvedomovanie si toho, čo pre deti tieto osoby znamenali. V závere motivačnej časti učiteľ prechádza na ďalšiu časť hodiny otázkou: Viete, kde sa môžeme dočítať o tom, akí ľudia sú? Čo všetko dokážu?
  1. Expozičná časť – Učiteľ vysvetlí žiakom literárny žáner rozprávky. Z vopred zvolenej knihy vyberie a prečíta žiakom rozprávku – Pamodaj šťastia, lavička. V prípade technických možností môže byť rozprávka reprodukovaná technikou – nahrávka, filmová ukážka, prípadne kombinácia rôznych možností zdieľania (využitie rôznych preferovaných spôsobov vnímania informácie u žiakov).
  1. Fixačná časť – Po prečítaní rozprávky rozdelí učiteľ žiakov do skupín. Každá skupina dostane pracovné listy s úryvkami textov z rozprávky. Pracovné listy umožňujú zodpovedanie otázok k prečítanému textu a hľadanie dôležitého slova, ktoré vyjadrí podstatný jav z ukážky. V skupinovej aktivite bude úlohou žiakov splniť úlohu, pri ktorej jeden z členov skupiny so zaviazanými očami má za úlohu usporiadať pracovné karty s úryvkami textu rozprávky v rade za sebou, ostatní členovia skupiny ho usmerňujú. Dôležitou podmienkou je dodržať vopred dohodnuté znamenia na komunikáciu v skupine, ktorá nie je hovorená, ale len prostredníctvom dohodnutého znamenia – tlieskanie, dupnutie a pod. Žiaci sa učia takýmto spôsobom fungovať v skupine dôverovať si navzájom, prekonávať strach z náročnosti úlohy, spoliehať sa na druhého. Pracovné listy umožňujú voľbu edukačných aktivít na poznávanie výrazov vyskytujúcich sa v rozprávkach, hľadanie slov a fixovanie písmen abecedy prostredníctvom lúštenia hádaniek – tajničky a pod.
  1. Záverečná časť – Hodnotenie a sebahodnotenie žiakov. Hodnotenie prebieha formou diskusie s triedou. V rámci hodnotenia učiteľ hodnotí žiakmi pomenované javy, ktoré sa vyskytli v rámci aktivity v kontexte s rozprávkou, napr.: Prečo sa mi v skupine darilo? Dôležité je ukončenie aktivity s odkazom, že na prekonávanie strachu, rôznych prekážok v živote, napríklad aj v škole, je potrebné vyvinutie úsilia.

Poznámky pre učiteľa: Aktivitu môže učiteľ variovať využitím rôznych textov, i rôznych literárnych žánrov. Náročnosť aktivity je možné prispôsobiť ročníku žiakov, stupňovanie náročnosti je možné na základe zjednodušenia úryvkov textu na pracovných listoch. Jednou z možností je, že žiaci pracujú s pracovnými listami, na ktorých sú reálne ukážky textu vybranej rozprávky. Alternatívu tvoria pracovné listy, na ktoré žiaci po vypočutí úryvku textu zapíšu vlastnú interpretáciu obsahu. Tu je priestor na variovanie práce so žiakmi – stručný zápis počutého deja z úryvku rozprávky môžu spracovať žiaci individuálne alebo v skupinách. Pracovné karty môžu mať v obsahu podobu textu alebo ilustrácie. Jednou z možností je príprava vlastných ilustrácií žiakmi v rámci výtvarnej výchovy. Modifikácia edukačnej aktivity vo vhodnej forme je využiteľná aj pre MŠ. V rámci ilustrácie rozprávky môžu žiaci pracovať rôznymi výtvarnými technikami podľa zadania vyžadujúceho vyjadrenie deja, postavy alebo javu z rozprávky. Vhodnou alternatívou výtvarnej aktivity žiakov je zameranie na živly, ktoré sú v rozprávke prítomné – voda, oheň, ďalej krajiny, budov – domček, s možným presahom k oboznamovaniu sa s ľudovou architektúrou. Výtvarné aktivity vyžadujú následnú vyučovaciu jednotku po oboznámení sa s rozprávkou a prácou s pracovnými listami.

Možné pokračovanie, následné aktivity: 
Aktivitu je možné realizovať s využitím iných rozprávok P. Dobšinského, prípadne iného autora alebo literárneho žánru. Postupy a príprava pomôcok sa prispôsobia vybranému dielu. Pokiaľ učiteľ uzná za vhodné, aktivitu, postup a pomôcky je možné aplikovať v témach, ktoré učiteľ uzná za vhodné a dôležité pre triedu. Skupinová aktivita má potenciál v oblastiach a témach, ktoré majú významný výchovný aspekt alebo napr. pri zlepšovaní klímy triedy.
Práca s témou umožňuje variácie edukačných aktivít – kresba, maľba, osemsmerovka, tajnička, práca so slovami, poznávanie písmen abecedy a pod. V časovom rozsahu 45 minút je možné realizovať vlastný výber úloh a aktivít.

Autor/Zdroj:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., 
učiteľ profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica

Ďalšie zdroje:
Zlatá kniha rozprávok Pavla Dobšinského, 2000. Bratislava: Mladé letá. 223 s. ISBN 80-06-01025-0.
HLEBOVÁ, B., 2006. Žánre detskej literatúry v čítaní s porozumením. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 179 s. ISBN 80-8068-403-0.
OBERT, V., 2003. Rozvíjanie literárnej kultúry žiakov. Bratislava: Vydavateľstvo Poľana. 398 s. ISBN 80-89002-81.
OBERT, V., 2009. Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Nitra: Aspekt. 265 s. ISBN 80-88894-07.7.
PRŠOVÁ, E., 2013. Rozprávka v didaktickej komunikácii a možnosti jej interpretácie. Zborník on-line vedeckej konferencie Tvorivosť v škole – škola tvorivosti. Prešov, s. 71-82. ISBN 978-80-555-0967-9.

Prílohy na stiahnutie:
Príloha 1 – Pracovné listy
Príloha 2 – Pamodaj šťastia, lavička – hľadáme slová
Príloha 3 – Pamodaj slovník
Príloha 4 – Krátený text rozprávky Pamodaj šťastia, lavička