Vyhľadaj patrónku mladých, mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia

Vyhľadaj patrónku mladých, mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Vyhľadaj patrónku mladých, mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia

Cieľová skupina: žiaci ZŠ

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty, (náboženstvo/náboženská výchova)

Kľúčové kompetencie:

Učiť sa učiť (riešiť nové situácie) – rozlišovanie dobra a zla, zachovávanie čistoty tela a duše, žiak prejavuje záujem o internetové informácie;

 

Komunikačné kompetencieporozprávať o patrónke, prečo je potrebné si zachovať svoj morálny kredit a čistotu tela;        

 

Kompetencie k celoživotnému učeniu dokáže dodržiavať etické správanie voči vlastnému telu.

Hlavný cieľ:

Zdokonaliť etické a spirituálne hodnoty u žiaka.

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

  • vyhľadať informácie o sv. Márii Goretti prostredníctvom internetu;
  • prezentovať získané informácie v kolektíve;

Afektívne:

  • aktívnym spôsobom vyjadriť svoj názor;
  • spolupracovať s učiteľom náboženstva/ náboženskej výchovy prostredníctvom internetu;

Psychomotorické:

  • uplatniť dramatizáciu príbehu o sv. Márii Goretti.

Prostredie: školská trieda

Forma a počty: individuálna a skupinová

Trvanie: 45 min.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka metodická inšpirácia podporuje u žiakov internetovú, etickú a morálnu gramotnosť. Žiak prezentuje vlastnými slovami: kto bola Mária Goretti a prečo zomrela. Žiak spoznáva následky hriechu, ale aj podstatu čistoty tela, ktorú si patrónka až do smrti zachovala.

Potrebný materiál: interaktívna tabuľa, počítač, internet

Opis postupu realizácie:

Prostredníctvom počítača a internetu žiak vyhľadá patrónku mladých, mladých žien, čistoty a obetí zneuctenia.

Realizácia aktivity:

Prvá fáza evokácia:

  1. Motivačný rozhovor o sv. Márii Goretti a zhrnutie životného príbehu.

Druhá fáza uvedomenie:

  1. Oboznámenie sa so životopisom sv. Márie Goretti pomocou internetových zručností.
  2. Na digitálnom obrázku sv. Márie Goretti nájdenie atribútov, ktoré predstavujú jej boj za čistotu tela a duše.
  3. Dramatizácia životného príbehu sv. Márie Goretti.

Tretia fáza reflexia:

Zhrnutie činnosti. Vyjadrenie vlastného názoru na životný príbeh sv. Márie Gorreti.

Poznámky pre učiteľa: zásada postupnosti a primeranosti.

Možné pokračovanie, následné aktivity: vyhľadávanie iných patrónov cirkvi prostredníctvom internet.

Autor/Zdroj: doc. PaedDr. Martin Jurašek PhD., učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Prílohy na stiahnutie:

Príloha - Atribúty sv. Márie Goretti