Samohlásky a životopis sv. Rity z Cascie

Samohlásky a životopis sv. Rity z Cascie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Samohlásky a životopis sv. Rity z Cascie

Cieľová skupina: žiaci ZŠ

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty, (Náboženstvo / Náboženská výchova).

Kľúčové kompetencie:

 • učiť sa učiť (riešiť nové situácie) – rozlišovanie dobra a zla; nezištne pomáhať bezbranným a zúfalým ľudom podľa vzoru sv. Rity
 • komunikačné kompetencieporozprávať o živote sv. Rity
 • kompetencie k celoživotnému učeniu dodržiavať etické správanie voči svojim spolužiakom

Hlavný cieľ:

 • rozvíjať etické a duchovné potreby človeka

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • vyhľadať informácie o sv. Rite  prostredníctvom internetu
 • vyhľadať samohlásky v texte
 • prezentovať získané informácie v kolektíve

Afektívne:

 • rešpektovať názor iného

Psychomotorické:

 • práca s počítačovou myšou

Prostredie: školské prostredie

Forma a počty: individuálna práca

Trvanie:  45 min

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita podporuje u žiakov čitateľskú a etickú gramotnosť. Prečítaním textu sa žiak oboznamuje s plnohodnotným duchovným naplnením života človeka.

Potrebný materiál: počítač, internet.

Opis postupu realizácie:

Prostredníctvom počítača a internetu žiak vyhľadá patrónku tých, ktorí sú v núdzi.

Realizácia aktivity:

Prvá fáza evokácia:

 1. Motivačný rozhovor o životnom príbehu sv. Rite z Cascie.

Druhá fáza uvedomenie:

 1. Oboznámenie sa so životopisom sv. Rite z Cascie pomocou digitálnych  zručností.
 2. Prečítanie textu.
 3. Vyhľadanie v texte všetkých samohlások, spočítanie samohlások a porovnanie ich počtu.
 4. Diskusia o živote sv. Rity z Cascie

Tretia fáza reflexia:

Zhrnutie činnosti. Vyjadrenie svojho názoru o životnom príbehu sv. Rity z Cascie.

 

Poznámky pre učiteľa: zásada primeranosti

Možné pokračovanie, následné aktivity: mimoškolské aktivity

Autor/Zdroj: doc. PaedDr. Martin Jurašek PhD., učiteľ profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov

Dostupné z : https://sk.wikipedia.org/wiki/Rita_z_Cascie

Prílohy na stiahnutie:

Príloha č.1 - Samohlásky a životopis sv. Rity z Cascie