učiteľ pre primárne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Udržanie a aktualizácia profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v oblasti informačno-komunikačných technológií. Získať zručnosti v s jednotlivými nástrojmi tabuľkového procesoru Excel a vedieť ich aplikovať vo svojej praxi

Získanie špecifických pedagogických a pohybových kompetencii pri realizácii výučby plávania v základných a stredných školách v zmysle smernice o organizovaní plaveckého výcviku, osvojenie si jednotlivých prvkov záchrany topiaceho, dopomoc unavenému plavcovi.

Aplikácia olympijských zásad kalokagatia, ekecheira, fair play,ochrana životného prostredia v školských kolektívoch, šírenie olympijských hodnôt, organizovanie vedomostných a športových súťaží.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v aplikovaní obsahového a výkonového štandardu informatickej výchovy vychádzajúc zo ŠVP do TVVP a v aplikovaní získaných vedomostí do vyučovacieho procesu v rámci tohto predmetu s využitím vhodných metód a foriem práce.

Aplikácia moderných trendov vyučovania a riadenia školského športu do pedagogickej praxe, motivovanie žiakov k pohybovým aktivitám, práca s internetovým portálom školského športu.

Zdokonaľovanie profesijných kompetencií v integrovaní prierezových tém do obsahu primárneho vzdelávania.

Účastník vzdelávania sa naučí: pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť projekt empirického pedagogického skúmania vyučovania vo svojej triede (ročníku, na škole).

Získať základné vedomosti a zručnosti vo využívaní informačných technológií v hudobnom vzdelávaní, so zameraním na tvorbu hudobných aranžmánov, inštrumentáciu a počítačovú notosadzbu.
Získať základný prehľad o možnostiach využitia IKT v hudobnej teórii.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Vedieť projektovať proces učenia sa žiaka na hodinách geografie (vlastivedy)