Aktivity pre deti a žiakov s problémami v oblasti správania sa na porozumenie vlastných emócií a ovládanie emotivity

Aktivity pre deti a žiakov s problémami v oblasti správania sa na porozumenie vlastných emócií a ovládanie emotivity

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Aktivity pre deti a žiakov s problémami v oblasti správania sa na porozumenie vlastných emócií a ovládanie emotivity

Cieľová skupina: žiaci so ŠVVP, žiaci s poruchami správania

Vzdelávacie oblasti: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

Predmet: mravná výchova, spoločensko-vedná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ: Posilňovať prosociálne cítenie. Ovplyvňovať a rozvíjať pozitívny vývin citových procesov a citového dozrievania. Rešpektovať pravidlá spoločenského správania sa, prehlbovať sebauvedomenie. Upevňovať a rozvíjať sebaovládanie.

Kľúčové kompetencie:

1. komunikačné kompetencie,

2. spoločenské a občianske kompetencie,

3. osobnostné a sociálne kompetencie.

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • vymenovať emócie,
 • určiť emócie na obrázku, zo situácie,
 • vymenovať 3 osoby, v prítomnosti ktorých sa mi rozbúši srdce,
 • pomenovať svoje silné a slabé stránky, charakterové a mravné vlastnosti, ktoré si najviac/najmenej  cením.

Afektívne:

 • opísať situáciu, v ktorej sa mi najčastejšie rozbúši srdce,
 • diskutovať o poc itoch druhých, prijatie druhého,
 • pozorne reagovať na pokyny PZ,
 • identifikovať vnútorné zážitky,
 • prijať hodnotenie iných a negatívnu skutočnosť prehodnotiť,
 • nonverbálne sa vyjadrovať.

Psychomotorické:

 • využiť jemnú a hrubú motoriku pri aktivite,
 • mimicky vyjadriť emócie,
 • nakresliť pocity,
 • manipulovať s predmetmi (obrázky, fotografie, výtvarný materiál)

Prostredie, forma:

 • škola, školský klub detí, CVČ, reedukačné centrum, centrum pre deti a rodiny
 • aktivita počas vyučovania, výchovná aktivita, voľnočasová aktivita.

Metódy:

 • motivačný rozhovor,
 • názorno-demonštračné metódy (ukážka),
 • pozorovanie,
 • dramatizácia, hranie rolí,
 • pochvala.

Formy: skupinová, individuálna

Trvanie jednotlivých aktivít:
podľa počtu respondentov (15 – 60 minút)

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:
Poruchy správania sú charakterizované opakovaným a pretrvávajúcim agresívnym a vzdorovitým správaním, ktorým dieťa porušuje sociálne, ale niekedy i právne normy. Dieťa opakovane porušuje sociálne očakávania primerané jeho veku. Poruchy správania sú veľmi široko chápaným pojmom. Veľmi často sa prejavujú v detstve a v období dospievania, v dospelosti sú skôr vzácnosťou. Veľký dopad majú poruchy správania na život dieťaťa a aj na školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky aj rovesnícke vzťahy v školskom prostredí. Ovplyvňujú celý priebeh vyučovacieho procesu.
Škola svojimi internými postupmi a možnosťami, pedagogickými opatreniami môže dieťaťu/žiakovi pomôcť – stretnutiami so školským psychológom, školským špeciálnym alebo sociálnym pedagógom, s podporou výchovného poradcu či koordinátora prevencie. Členovia odborného tímu v škole vedú ostatných pedagógov školy k využitiu najprv všetkých vnútorných zdrojov a možností školy, ako aj k spolupráci s rodinou žiaka, k čomu by mali byť primerane vyškolení a mať zručnosti v individuálnej aj skupinovej práci s takýmto zameraním. Medzi najpodstatnejšie emócie, s ktorými prichádzajú deti a žiaci do školy/zariadenia a s ktorými musia pedagógovia pracovať sú hnev, zúrivosť, podráždenosť, násilníctvo, smútok, žiaľ, osamelosť, skľúčenosť, obavy, nervozita, strach, ohrozenie, panika, radosť, šťastie, uvoľnenosť, prekvapenie, šok, údiv, odpor.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na prezentáciu aktivít na upokojenie detí, rozvíjanie sebakontroly, emocionálneho cítenia a verbálneho i neverbálneho vyjadrovania sa. Takéto aktivity sú nesmierne dôležité pre deti a žiakov s poruchami správania a poruchami emocionality, aby sme u nich navodili pocit spokojnosti, prípadne odreagovania sa od problémových faktorov vyvolávajúcich prejavy porúch správania. Aktivity sú zamerané na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných kompetencií, spoločenských a občianskych kompetencií, osobnostných a sociálnych kompetencií. Aktivity tiež rozvíjajú osobnosť dieťaťa vo viacerých oblastiach, rozvíjajú emocionálnu inteligenciu a sú zamerané na poznanie a chápanie vlastných emócií.

Potrebný materiál:
Kartičky s otázkami, zoznam charakterových, mravných vlastností, kresba stromu + padajúce listy, pero, farbičky, lopta

Hra – Kedy sa mi rozbúši srdce

 • Inštrukcia:

    ,,Každý z vás už určite zažil situácie, v ktorých sa vám rozbúšilo srdce. Stáva sa to, keď, napr. utekáme po schodoch, alebo sa dozvieme, že sa bude písať písomná práca z matematiky. Opíšte situáciu, v ktorej sa vám najčastejšie rozbúšilo srdce. Potom vymenujte 3 osoby, v prítomnosti ktorých sa vám niekedy rozbúšilo srdce.“

    Podnety na skupinovú diskusiu:

    ● Ako sa vám táto úloha páčila?

    ● Aké situácie/osoby  sa vyskytli najčastejšie?

    ● Ako sa brániť voči týmto situáciám?

 

Aktivita – Hra na pravdu

Priebeh hry: Deti sedia v kruhu na koberci. Hru začína vychovávateľ, ktorý odgúľa loptu niektorému dieťaťu a  povie: ,,loptu ti posúvam, pretože ti chcem povedať pravdu...“   (povie, čo sa mu nepáči na správaní dieťaťa). Dieťa musí kritiku prijať a povedať pred ostatnými, čo môže na sebe zmeniť. Hra pokračuje, kým sa nevystriedajú všetky deti. Na záver odpovedajú na otázky v diskusii.

Podnety na skupinovú diskusiu:

 • Vedel si prijať kritiku od kamaráta, ako si sa cítil?
 • Súhlasil si s kritikou?
 • Kedy môže kritika človeku pomôcť?
 • Kedy mu môže kritika uškodiť?
 • Porozmýšľaj, či patríš medzi tých, ktorí radi kritizujú.

 

Aktivita – Poskladaj svoj obrázok

Priebeh aktivity: Deti hľadajú obrázky rôznych farieb rozstrihané na niekoľko častí. Jednotlivé časti obrázkov sú skryté v miestnosti/triede tak, aby kúsok farby bolo vidieť. Úlohou každého hráča je nájsť všetky časti daného obrázka a správne ho poskladať. Vyhráva ten, kto v najkratšom čase splní danú úlohu. Pedagóg vždy vopred upozorní deti na koľko častí je obrázok rozdelený a tiež, akú farbu kto bude hľadať.

Podnety na skupinovú diskusiu:

 • Čo bolo na tejto hre náročné a čo jednoduché?
 • Rád si skladal obrázok sám, alebo by ti bolo lepšie ho poskladať s kamarátom?
 • Rozumel si zadaniu hry?
 • Keď si videl kúsok obrázka niekoho iného, povedal si mu to?

 

Aktivita – Strom hodnôt

 • Inštrukcia

    „Porozmýšľajte, ktoré charakterové vlastnosti vás najviac vystihujú, ktoré mravné vlastnosti sú pre vás najcennejšie. A ktoré vlastnosti zasa odcudzujete. Na papier s maketou stromu zakreslite:

  • do koreňov – charakterové vlastnosti, ktoré si najviac ceníte, 
  • na kmeň stromu – vlastnosti, ktoré si tiež ceníte ale o niečo menej,
  • do konárov stromu – vlastnosti, ktoré si ceníte najmenej.

Padajúce listy predstavujú vlastnosti, ktoré odsudzujem, nevystihujú ma“.

Analýza kresby: Každé dieťa porozpráva o svojom hodnotovom strome.

Podnety na skupinovú diskusiu: Ktoré vlastnosti sa ti ťažšie kreslili?...

 

Aktivita – Povedz to do megafónu

Aktivita je vhodná na odreagovanie nahromadeného napätia, zlosti, agresivity. Aktivita prináša rýchle odreagovanie - odstránenie negatívnych emócií. Je vhodná pre deti, ktoré nechcú vystupovať pred skupinou.

Priebeh aktivity: Dieťa vyrobí z tvrdého papiera megafón. Do svojho megafónu povie svoje starosti, radosti, môže čo najhlasnejšie vykričať svoje napätie a zlosť.

Vyhodnotenie: Dieťa sa pri realizácií aktivity uvoľní, nakoľko sa aktivita nekoná v rámci celej skupiny, ale radšej individuálne. Dieťa má možnosť vykričať svoju nahromadenú zlosť a hnev z celého dňa, resp. z určitého obdobia. Po aktivite je väčšinou dieťa naklonené k rozhovoru s dospelým a na ďalšie spracovanie svojich pocitov.

 

Aktivita – Čítanie z tváre

Príprava: Deti si spolu s vychovávateľom zopakujú, čo je to komunikácia, ako sa ľudia medzi sebou dorozumievajú. Vysvetlia si pojem neverbálna komunikácia a emócia. Na kartičkách, ktoré pripravil vychovávateľ, sú napísané názvy emócií – hnev, šťastie, sklamanie, smútok, prekvapenie, hanblivosť, povýšenectvo, zľaknutie sa...

Priama aktivita: Deti sedia na stoličkách v kruhu, každé si vytiahne kartičku s uvedenou emóciou. Názov emócie si prečíta, ale kamarátom ho neprezradí. Po prečítaní jedno po druhom skúsia mimikou predviesť ostatným svoju emóciu. Deti hádajú, akú emóciu kamarát stvárňoval mimikou tváre.

Podnety na skupinovú diskusiu:

 • Vedel si sa vcítiť do emócie kamaráta?
 • Čo bolo náročnejšie – prezentovať vybranú emóciu, alebo hádať emóciu z tváre kamaráta?
 • Kedy nám môže čítanie z tváre druhého pomôcť?
 • Porozmýšľaj, či využívaš neverbálnu komunikáciu vhodne.

 

Modifikácia aktivít:

V závislosti od veku a od frekvencie prejavov porúch správania a porúch emocionality je vhodné prispôsobiť prezentované aktivity zjednodušením požiadaviek, prípadne zvýšením požiadaviek na dieťa/žiaka. Aj realizácia diskusií môže byť modifikovaná podľa aktuálneho rozpoloženia zúčastnených detí – môže byť realizovaná v skupine, individuálne, alebo aj písomnou formou a následnou komunikáciou s konkrétnym dieťaťom.

Autor/Zdroj:

PaedDr. Jana Verešová, PhD., učiteľ profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Bratislava

Mgr. Mikešová Lenka, vychovávateľ v RC Zlaté Moravce; dištančná úloha v realizovanom akreditovanom vzdelávacom programe Intervenčné stratégie a techniky a riešenia výchovných problémov.

Mgr. Jana Štullerová, vychovávateľ v RC Zlaté Moravce; dištančná úloha v realizovanom akreditovanom vzdelávacom programe Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku.

Soňa Obertová, vychovávateľ v RC Zlaté Moravce; dištančná úloha v realizovanom akreditovanom vzdelávacom programe Intervenčné stratégie a techniky a riešenia výchovných problémov.

 

Ďalšie zdroje:

ERKERT, A., 2004. Hry pro usměnovaní agresivity. Praha: Portál. ISBN 80-7178-338-0

HOLEŠYOVSKÁ, A., 2007. Rok ve školní družine. Praha: Portál. ISBN 976-80-7367-341-3

LEDNICKÁ, J., 2000. Sociálne vzťahy medzi deťmi v detských domovoch. Bratislava: MPC.

LIŠKOVÁ E. a R. Matuška, 2012. Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-8052-411-1

PORUBSKÁ, J., 1997. Možnosti hrových aktivít v rozvoji sebapoznávania. Bratislava: MPC.

Preventívny poradenský program z PPP: CESTA k emocionálnej zrelosti.

ŠULEKOVÁ, A., 2015. Aktivity na rozvoj prosociálnej výchovy detí. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-565-1203-6

VEREŠOVÁ, J., 2015. Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase. Bratislava: MPC. ISBN: 978-80-565-1168-8

ZELINA M. a M. Uhereková, 2002. Doplnkový učebný text pre 3. ročník SŠ: Ako byť sám sebou? (Program CESTY). Bratislava: Vydavateľstvo Poľana.