Ako predchádzať šikanovaniu

Ako predchádzať šikanovaniu

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Ako predchádzať šikanovaniu

Cieľová skupina:
žiaci 2. ročníka ZŠ

Predmet:
etická výchova

Kľúčové kompetencie:

Sociálne kompetencie
Komunikatívne kompetencie
Riešenie problémov
Rozvíjanie schopností rozpoznať rizikové situácie Rozvíjanie schopnosti odmietnutia zla a negatívnych ponúk

Ciele:

  • vnímať a rozlišovať problémové správanie v triede
  • naučiť sa správne reagovať na výskyt šikanovania v skupine
  • identifikovať a rozlíšiť rizikovú situáciu
  • vedieť odmietnuť zlo a pomôcť spolužiakovi

Prostredie:
škola

Forma a počty:
individuálna práca, skupinová práca

Trvanie:
1 vyučovacia hodina

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:
Krátka metodická inšpirácia je zameraná na oblasť eliminácie problémového správanie u žiakov prvého stupňa ZŠ s akcentom na šikanovanie. Obsahuje aktivity, ktoré boli realizované vo výchovno-vzdelávacom procese a vykazujú účinnosť pri riešení danej oblasti.

Potrebný materiál:
papier, ceruzky, text rozprávky, PC, dataprojektor

Opis postupu realizácie:
Motivácia:
Krátkou motivačnou rozprávkou „Hrubokrk“ z programu Ovce.sk, ktorá sa zaoberá oblasťou šikanovania – kyberšikanovania prostredníctvom vytvorenia falošného profilu na internete boli žiaci motivovaní k realizácii plánovanej aktivity.

Realizácia aktivity:
Po prezretí krátkej rozprávky bol žiakom ozrejmený pojem kyberkinetické šikanovanie, s ktorým sa mnohí stretli prvýkrát.

Následne pedagóg so žiakmi rozanalyzuje text rozprávky o tom, že Jankovi niekto na internete vytvoril posmešnú stránku, na ktorej vyzerá ako svalnatý hrubokrk. Od tej chvíle sa bojí a hanbí chodiť do školy. Učiteľ sa rozpráva so žiakmi, ako by sa mali k spolužiakovi správať, ako by sa oni cítili v podobnej situácii. Po rozhovore žiaci usúdili, že sa Jankovi nesmú posmievať a zosmiešňovať ho, ale musia sa snažiť mu pomôcť.
Po rozhovore učiteľ rozdá žiakom hárky papiera, ktoré si rozdelia na dve polovice. Úlohou žiakov je nakresliť na rozdelený hárok dva smajlíky – zamračený a usmiaty.
Následne žiaci na základe zadanej úlohy vpisujú k zobrazeným piktogramom pojmy a vety, ktoré sa im vo vypočutej rozprávke páčili a ktoré nie, prípadne napíšu, čomu z vypočutého textu nerozumeli.

Potom učiteľ nakreslí smajlíky na tabuľu a po dohode na najčastejšie sa vyskytujúcich slovách ich žiaci individuálne dopisujú.

Najčastejšie sa vyskytovali nasledujúce slová:
Pri usmiatom smajlíkovi: pomáhali, hľadali Janka, spolužiaci mu pomohli.
Pri zamračenom smajlíkovi: plakal, ukryl sa, utiekol z triedy, šikanovanie, ubližovanie, trápenie, Hrubokrk.

Reflexia:
Na záver aktivity si žiaci zopakujú príbeh o Jankovi a možnosti, ako mu pomôcť.
V závere hodiny si žiaci spoločne prečítajú text uvedený na tabuli a diskutujú o ňom:

Rozprávka pomohla žiakom pochopiť problematiku. Hodina bola zábavná, spracovaná nenásilnou náučnou formou.

Autor/Zdroj:
PaedDr. Dagmar Koštrnová,
učiteľka profesijného rozvoja, detašované pracovisko MPC Trenčín

Ďalšie zdroje:
Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, 1995

Rosová, D.: Prevencia šikanovania v základných školách
https://www.youtube.com/watch?v=0Hk-RXVYD-8
http://sheeplive.eu/?r=ovce