Zvukové pexeso

Zvukové pexeso

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Zvukové pexeso

Cieľová skupina: žiaci ZUŠ – hudobný odbor, žiaci ZŠ, ŠŠ – predmet hudobná výchova

Vzdelávacia oblasť: umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie:

Spôsobilosť preukazovať schopnosť identifikovať tému a motív v umeleckom diele.

Analyzovať  a tvorivo riešiť problémy vo vyučovacom procese.

Spôsobilosť využívať hudobnú pamäť na identifikáciu špecifických znakov hudobnej reči.

Uplatňovať základy hudobného vnímania, hudobného a estetického povedomia.

Vlastnou tvorivou činnosťou prejavovať kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu, vyhľadávať a spracovávať informácie.

Hlavný cieľ:  Rozvíjať sluchovo rozlišovacie schopnosti, predstavivosť a hudobnú pamäť.

Kognitívny: Rozlišovať a nachádzať rovnako znejúce zvuky. 

Afektívny: Prejaviť spontánnu radosť z hry.

Psychomotorický: Hrať zvukové pexeso.

 

Prostredie: trieda HV – učebňa HN v podmienkach ZŠ, ŠŠ a ZUŠ

Forma a počty: vyučovacia hodina, hromadná

Trvanie: 45 min.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Zámerom aktivity je rozvoj sluchovo rozlišovacích schopností, rozvoj predstavivosti, zlepšovanie pamäti, hravý priebeh učenia sa. Rozvoj predstavivosti umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre zlepšovanie hudobného zapamätávania si v oblasti hudby s orientáciou na špecifickosť zvukov i identifikácie hudobných tém.

Potrebný materiál: prehrávač médií s reproduktorom, internet, papier, nožnice, farbičky, kartón, papier .... plastové obaly napr. z prekvapenia z kinder vajíčok, od sódy, od žuvačiek – veľké balenia, pre väčšie deti aj sklenené fľaštičky rôznej veľkosti – olepené, aby neboli priehľadné (aspoň 10 ks – čím väčšia nádoba, tým hlbší zvuk), náplň: soľ, cukor, ryža, fazuľa, špendlíky, koráliky, gombík, čokoľvek, čo vojde do obalov či fľaštičiek a bude vydávať zvuk pri manipulácii s nimi

Opis postupu realizácie: Do prázdnych obalov vkladáme rôzne materiály. Každým materiálom vyplníme dva obaly, aby mohli žiaci hľadať sluchom páry rovnakých zvukov. Do dvoch obalov vložíme iba jeden materiál. Obaly neprepĺňame. Je dôležité zaistiť podstatu zhodného obsahu i zhodných nádob. To znamená, že ak do jedného obalu vložíme 10 korálikov, do jeho párového obalu musíme vložiť taktiež 10 kusov korálikov. Rozličný objem aj obsah materiálov mení kvalitu zvuku i edukačný zámer učebnej pomôcky.

Realizácia aktivity: Naplnené obaly navzájom pomiešame a poukladáme na rovný povrch. Žiaci postupujú rovnako ako pri klasickom pexese, ale namiesto zhodných obrázkov hľadajú zhodné zvuky. S obalmi môžu natriasať, ale nesmú ich otvárať. Skontrolovať zhodný obsah vajíčok môže len učiteľ z dôvodu obsahu špecifických náplní – špendlíky, soľ a pod.

Poznámky pre učiteľa:

  • aktivita je spontánna
  • má charakter tvorivej hry
  • nevyžaduje špecifickú prípravu, okrem aktivity na výrobu hudobných nástrojov
  •  aktivita nemá hodnotiaci charakter, skôr charakter kritického výberu

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Obaly môžeme obmieňať, resp. môžeme urobiť variácie s obsahom, množstvom náplne. Prípravu pomôcky môžeme realizovať spolu so žiakmi, hru môžeme realizovať aj za zástenou prostredníctvom otázky „Hádaj, čo to hrká?“ – aj keď v danom prípade už nejde o pexeso, ale ide o následnú aktivitu.

Autor/Zdroj: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Derevjaniková, A. 2013, Hudobná výchova – hráme sa s hudbou. Bratislava: Pro Solution, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-8139-028-9