Hra na orchester

Hra na orchester

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Hra na orchester

Cieľová skupina: žiaci ZUŠ – hudobný odbor, žiaci ZŠ, ŠŠ – predmet Hudobná výchova

Vzdelávacia oblasť: umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie:

 • spôsobilosť preukazovať schopnosť spolupráce v umeleckej oblasti
 • analyzovať  a tvorivo riešiť problémy vo vyučovacom procese
 • uplatňovať základy hudobného vnímania, hudobného a estetického vedomia
 • vlastnou tvorivou činnosťou prejavovať kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu, vyhľadávať a spracovávať informácie

Hlavný cieľ:  

 • počúvať a vnímať hudbu zo zámerom rozlíšenia jednotlivých hudobných nástrojov

Špecifické ciele:

Kognitívny: 

 • identifikovať hudobný nástroj, ktorým je realizovaná hudobná ukážka

Afektívny:  

 • počúvať hudobnú ukážku a spontánne prežívať imitáciu hry na vyrobenom hudobnom nástroji

Psychomotorický:

 • stvárniť pantomimicky hru na vyrobenom hudobnom nástroji, ktorý znie v hudobnej ukážke

Prostredie: Trieda  HV– učebňa HN v podmienkach ZŠ, ŠŠ a  ZUŠ

Forma a počty:

Vyučovacia hodina, hromadná

Trvanie: 45 min.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby prostredníctvom identifikácie jednotlivých hudobných nástrojov s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s  rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby s orientáciou na jej farebnosť.

Potrebný materiál: prehrávač médií s reproduktorom, internet, papier, nožnice, farbičky, kartón, papier...

Opis postupu realizácie:

Vyberieme zvukovú ukážku, v ktorej znejú nami požadované hudobné nástroje. Výber ukážky úzko súvisí s prebratým preferovaným hudobným nástrojom, a teda vyberáme také ukážky, ktoré nástroje chceme s dieťaťom zopakovať, ktorých zvuk chceme fixovať. Nájdeme obrázky hudobných nástrojov na internete a podľa nich vyrobíme ekvivalenty z kartónu. Takto vyrobené nástroje rozdáme medzi žiakov. Tie naše môžu byť vymyslené tak, že sa dajú zavesiť na krk, držať oboma rukami, alebo položiť vedľa seba.

 

Realizácia aktivity: Sedíme, alebo stojíme podobne ako v orchestri. Učiteľ spĺňa funkciu dirigenta. Pred hraním sa imaginatívne naladíme – vysvetlíme im aký je postup skúšky a koncertu v orchestri. Pustíme deťom zvukovú ukážku. Žiaci sa snažia rozpoznať zvuk prideleného hudobného nástroja. V momente, keď tento zvuk počujú, začnú pantomímou predstierať, že hrajú na tento nástroj správnym spôsobom. Pri ďalšom počúvaní si nástroje vymeníme, môžeme vymeniť i dirigenta a zvukovú ukážku, všetko v súlade s cieľom využitia učebnej pomôcky na dosiahnutie vyučovacích zámerov.

Poznámky pre učiteľa:

 • Aktivita je spontánna
 • Má charakter tvorivej hry
 • Nevyžaduje špecifickú prípravu, okrem aktivity pre výrobu hudobných nástrojov
 • Aktivita nemá hodnotiaci charakter, skôr charakter kritického výberu

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Po zvukových aktivitách si deti môžu nakresliť obrázky flauty, klavíra, huslí a ďalších nástrojov na papier, ale aj dopracovať – dokresliť nástroje vyrobené z kartónu. Vyučovaciu pomôcku vo forme väčších hudobných nástrojov si môže žiak vyrezať, namaľovať, vytlačiť ich, alebo ich vyrobiť v spolupráci s ostatnými žiakmi resp. učiteľom.

 

Autor/Zdroj: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA

 

Prílohy na stiahnutie:

Flauta, Husle - https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

Klavír, Husle (Dychy – hoboj, klarinet)  - https://www.youtube.com/watch?v=e4d0LOuP4Uw

Husle, Klavír - https://www.youtube.com/watch?v=Q32C1vdU6mQ