Emócie

Emócie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Emócie

Cieľová skupina: žiaci so ŠVVP, žiaci s mentálnym postihnutím vzdelávaní v A variante

Vzdelávacie oblasti: človek a spoločnosť, človek a hodnoty

Predmet: hudobná výchova, výtvarná výchova

Výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať schopnosť vyjadrovať emócie v hudobnom a výtvarnom prejave.

Kľúčové kompetencie:

1. komunikačné kompetencie

2. spoločenské a občianske kompetencie

3. osobnostné a sociálne kompetencie

4. kultúrne povedomie a vyjadrovanie

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • poznať prezentovaný hudobný repertoár,
 • určiť emócie na obrázku,
 • vymenovať emócie.

Afektívne:

 • tvorivo sa zapojiť do kresby/maľby,
 • využiť fantáziu a predstavivosť,
 • pozorne reagovať na pokyny učiteľa,
 • identifikovať vnútorné zážitky,
 • vnímať hudbu,
 • mimoslovne sa vyjadrovať.

Psychomotorické: 

 • využiť jemnú a hrubú motoriku pri aktivite,
 • mimicky vyjadriť emócie,
 • nakresliť pocity z hudby,
 • manipulovať s predmetmi (obrázky, fotografie, výtvarný materiál).

Prostredie, forma:

 • škola,
 • aktivita,
 • vyučovacia hodina.

Metódy:

 • motivačný rozhovor,
 • názorno-demonštračné metódy (ukážka),
 • pozorovanie,
 • aktivizujúce metódy (diskusia, didaktická hra, metódy na rozvíjanie kritického myslenia),
 • odmena,
 • pochvala.

Trvanie: 45 minút/dvojhodinový blok (podľa počtu žiakov

Formy: skupinová, individuálna

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivity na rozvíjanie emocionálneho cítenia a vyjadrovania sa pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v A variante. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných kompetencií (najmä v mimoslovnej a neverbálnej komunikácii), spoločenských a občianskych kompetencií, osobnostných a sociálnych kompetencií a kultúrneho povedomia. Aktivita je zameraná na rozvíjanie osobnosti žiaka, na rozvíjanie emocionálnej inteligencie a kritického myslenia žiaka.

Emócie a emocionálna výchova je významná oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. ,,Emóciami máme na mysli nižšie city spojené najmä s uspokojovaním základných napr. biologických potrieb a potreby bezpečia. Emócie sú priamo zodpovedné za to, ako sme schopní konať. Preto má citová výchova také dôležité miesto vo výchove“  (Zelinová 2007, s. 40).

Hlavné zacielenie primárnej edukácie v súvislosti s emocionálnymi kompetenciami detí a žiakov sa orientuje najmä na rozvoj pozitívnych citov vo vzťahu k sebe samému (uvedomenie si vlastnej identity, získanie sebavedomia, sebadôvery, relatívne citovej samostatnosti), schopnosť rozvíjať a vytvárať citové vzťahy väzby k okoliu, rozvíjať schopnosti a zručnosti vyjadrovať svoje pocity, dojmy a prežívanie. Medzi najpodstatnejšie emócie, s ktorými prichádzajú deti a žiaci do školy a s ktorými musia pedagógovia pracovať sú: hnev, zúrivosť, podráždenosť, násilníctvo, smútok, žiaľ, osamelosť, skľúčenosť, strach, obavy, nervozita, ľaknutie, ohrozenie, panika, radosť, šťastie, uvoľnenosť, prekvapenie, šok, údiv, odpor.

Potrebný materiál: CD prehrávač, obrázky s emóciami na tvárach, výkres, temperové farby, štetec

Metodický postup:

 • V prvej časti aktivity vedieme motivačný rozhovor o emóciách, čo to emócie vlastne sú, aký majú pre nás význam, čo v nás vzbudzujú emócie, zmeny mimiky v tvári pri prežívaní emócií.
 • Nasleduje názorná ukážka – obrázky ľudí, ako sa tvária pri určitých emóciách (napr. smutný výraz v tvári, nahnevaný výraz, šťastný, prekvapený...).
 • Rozoznávanie emócií na základe obrázkov ľudí – každý žiak skúša napodobniť mimiku tváre pri určitých obrázkoch a vedieme rozhovor, čo cítime pri daných emóciách.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt emocie ludi

 • Krátka súťaž – obrázky s tvárami ľudí prejavujúcich určité emócie, ktoré sme žiakom ukázali, poukladáme na lavicu na jeden koniec triedy. Na druhý koniec triedy privedieme žiakov a po oznámení určitej emócie (napr. ŠŤASTNÝ) sa žiaci rozbehnú k stolu s obrázkami a musia nájsť prezentovanú emóciu na obrázku, vziať ju a vrátiť sa na koniec triedy, odkiaľ vyštartovali. Upozornenie: je potrebné mať pripravený rovnaký počet obrázkov emócií, ako je počet žiakov v skupine. Každý žiak, ktorý sa dostane späť na štart so správnym obrázkom, vyhráva a pripisuje si bod. Toto zopakujeme niekoľkokrát, aby sme si boli istí, že žiaci porozumeli názvom emócií a vedia ich správne priradiť k obrázkom.
 • Po krátkej súťaži žiakom vysvetlíme, že emócie môžeme cítiť aj prostredníctvom hudby, ktorá v nás vyvoláva rôzne pocity. Žiakov zoznámime s klasickou hudbou, konkrétne s ukážkami hudby A. Vivaldiho – Štyri ročné obdobia. Táto skladba je zvolená zámerne, pretože náhle mení rytmus a melódiu z dynamickej na pokojnú. Žiakom pred samotnou aktivitou neuvedieme, že ide o skladbu, ktorá vyjadruje 4 ročné obdobia, aby neboli týmto názvom ovplyvnení.
 • Vysvetlíme im poslednú časť aktivity, v ktorej chceme dosiahnuť to, aby žiaci na základe vypočutej melódie namaľovali na výkres to, čo popri počúvaní tejto skladby cítia (emócie, ktoré v nich vyvoláva). Keďže ide prevažne o žiakov s mentálnym postihnutím, necháme im pri maľovaní úplnú voľnosť. Môžu kresliť konkrétne veci alebo len abstraktné maľby.
 • Niektorí žiaci často pri tejto aktivite prekvapia tým, že popri kresbách ostatných žiakov, ktorí poväčšine kreslia obrázky zaľúbených párov, srdiečok alebo rôznych pestrofarebných bodiek, namaľujú konkrétnu situáciu z ich domáceho prostredia (svoju matku, ako kričí a je celá v ohni, alebo otca na gauči, ako spí pod novinami, alebo usmiatu vychovávateľku z ŠKD a dúhu a pod.) alebo zo svojej sociálnej skupiny (kamaráta na ihrisku, rozlomenú napolitánku, rozbité okno bez vinníka...). Tieto kresby a maľby sa dajú využívať aj ako diagnostický nástroj u jednotlivcov, ale aj ako diagnostický nástroj pri sledovaní skupiny a jej klímy.
 • V závere vyučovacej hodiny žiaci diskutujú o svojich výtvarných prácach, predstavujú a prezentujú svoje diela, vysvetľujú, prečo nakreslili práve to, ktorá časť počutej skladby ich motivovala k vytvorenému diela a prečo. Zároveň hodnotia počutú hudobnú skladbu – čo im pripomínala, ako sa pri nej cítili, aké myšlienky im pri počúvaní napadli a pod.

  

Poznámky pre pedagogického zamestnanca:

Realizovanou aktivitou spoločne so žiakmi poznávame rôzne emócie človeka. Na naplnenie cieľa poznať emócie človeka prostredníctvom mimiky tváre sú zvolené obrázky, na ktorých žiaci môžu vidieť rôzne mimické reakcie ľudí na poznávané emócie. So žiakmi tieto obrázky pomenovávame, aby vedeli na základe videného vymenovať, o aké emócie ide. Snažíme sme sa o to, aby žiaci vedeli správne identifikovať a vnímať prežívanie vnútorných zážitkov aj prostredníctvom hudby. Vďaka maľbe popri počutej hudbe rozvíjame schopnosť mimoslovného vyjadrenia. Žiakov na vyučovacej hodine usmerňujeme na základe stanovených pravidiel a prihliadame na ich individuálne možnosti a schopnosti. V prípade potreby žiakom poskytneme pomoc, no neurčujeme im, čo majú kresliť. Je nevyhnutné, aby mal učiteľ vhodne a v dostatočnom množstve pripravené pomôcky, s ktorými žiaci pracujú.

Aktivitu možno hodnotiť pozitívne až po dokončení maľby a diskusie v závere aktivity, v ktorých je zreteľné, či sa naozaj otvoria a hovoria o svojich pocitoch a o tom, čo v nich počutá hudba vyvoláva.

Modifikácia aktivity:

V závislosti od veku a stupňa postihnutia je vhodné prispôsobiť prezentovanú hudobnú skladbu, pretože Štyri ročné obdobia od A. Vivaldiho sú pomerne náročným hudobným podkladom. Dôležité je, aby v zvolenom hudobnom podklade bolo zreteľné striedanie rýchlej a pomalej hudby, prípadne durovej a molovej časti, čo poskytuje žiakom možnosť prikloniť sa k veselšej alebo smutnejšej časti hudobného podkladu, podľa aktuálneho prežívania. Rovnako je možné modifikovať didaktickú hru pred samotnou realizáciou

Autor/Zdroj:

PaedDr. Jana Verešová, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

Mgr. Sylvia Pribulová, učiteľka, SŠI Hrdličkova 17, Bratislava; dištančná úloha v realizovanom akreditovanom vzdelávacom programe Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností

Ďalšie zdroje:

PONDELÍKOVÁ,R., 2008. Rozvoj grafomotoriky cez výtvarné techniky. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-8041-539-6.

USTOHALOVÁ, T. a A. Muličáková, 2015. Farebný svet v škole – psychomotorické hry. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-565-1387-3

VEREŠOVÁ, J., 2018. Vizualizácia ako súčasť edukácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-565-1438-2

ZELINOVÁ, M., 2007. Hry na rozvoj emocionality a komunikácie – metodický materiál. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-197-6