Krížová cesta

Krížová cesta

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Krížová cesta

Cieľová skupina: učitelia ZŠ a SŠ, predmet náboženstvo/náboženská výchova

Tematická oblasť výchovy: človek a hodnoty

Kľúčové kompetencie:

1. Kompetencie k učeniu sa – žiak rozumie symbolickému vyjadrovaniu sa jazyka Biblie.

2. Kompetencie na riešenie problémov žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému.

3. Komunikačné kompetencie žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane;  účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor, vhodne argumentuje.

4. Sociálne a interpersonálne kompetencie žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania či prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce; podieľa sa na vytváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada.

5. Občianske kompetencie žiak: rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo.

6. Pracovné kompetencie žiak dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov.

7. Existenciálne kompetencie žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti.

Hlavný cieľ:

Pochopiť krížovú cestu a jej vplyv na náš život.

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

  • pomenovať hlavné črty obdobia, v ktorom žil Pán Ježiš na zemi,
  • vysvetliť vlastnými slovami jednotlivé zastavenia krížovej cesty,
  • vypracovať pomocou vhodnej literatúry dialógy na dramatizáciu jednotlivých výstupov počas krížovej cesty.

Afektívne:

  • akceptovať názory iných,
  • spolupracovať v skupine.

 

Psychomotorické:

  • vytvoriť náčrty rekvizít pre jednotlivé postavy.

Prostredie: školská trieda, kostol/chrám

Forma a počty: skupinová, počty podľa počtu postáv alebo rovnomerné rozdelenie do pracovných skupín

Trvanie: 2 vyučovacie hodiny

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Vysvetliť vlastnými slovami jednotlivé zastavenia krížovej cesty v podobe samostatného rozprávania alebo dramatizácie ako výstupu činnosti skupinovej práce žiakov spolu s jej hodnotením.

Potrebný materiál: Biblia, metodická príručka pre náboženstvo/náboženskú výchovu, kostýmy pre postavy, ak sa žiaci rozhodnú pre dramatizáciu.

Opis postupu realizácie:

PRVÁ VYUČOVACIA HODINA:

Úvodná časť VH:

  1. Motivačný rozhovor o krížovej ceste s určením a zhrnutím jednotlivých zastavení.
  2. Rozdelenie skupinovej činnosti – žiaci pracujú v skupinách, zvolia si konkrétne zastavenie z krížovej cesty, sami si rozdelia funkcie i úlohy, určia si časový a harmonogram činností. Každá skupina bude mať na prezentáciu maximálne 10 minút. Na hodnotenie pri každej skupine je určených 5 minút.
  3. Voľba a sumarizácia hodnotiacich kritérií – žiaci si navrhnú a odsúhlasia hodnotiace kritériá a celkové hodnotenie.

Hlavná časť VH:

Žiaci pracujú samostatne, učiteľ je len v pozícii facilitátora.

Záverečná časť VH:

Zhrnutie činností, čo ktorá skupina stačila urobiť, prípadne diskusia o priestore realizácie trieda, alebo kostol/chrám, kde budú prezentovať vypracovanie zadania.

 

DRUHÁ VYUČOVACIA HODINA:

Úvodná časť VH:

Učiteľ pripomenie zadanie a časový harmonogram vrátane hodnotiacich kritérií.

Hlavná časť VH:

Prezentácia a hodnotenie jednotlivých skupín.

Záverečná časť VH:

Zhrňujúci rozhovor o tom, ktoré zo zastavení krížovej cesty žiaci vnímajú ako zaujímavé pre ich vlastný život s dôrazom na jeho posolstvo.

 

Poznámky pre učiteľa:

Odporúčame prezentáciu práce skupín realizovať v priestoroch kostola/chrámu.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Spoločné riadené sledovanie videozáznamu spracovania krížovej cesty profesionálnymi hercami – film, video na webe.

Autor/Zdroj:

Slovenská audio-Biblia. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnM7R--MQsyFUrwVnudw1gL4ScrI1rxWE

Biblia na stiahnutie zadarmo. Dostupné z: https://stiahnut.sk/tag/biblia-na-stiahnutie-zadarmo

Krížová cesta. Dostupné z: http://www.misijnediela.sk/wp-content/uploads/2017/03/Misijn%C3%A1-kr%C3%AD%C5%BEov%C3%A1-cesta.pdf