Podpora kritického myslenia na hodinách anglického jazyka – Six Thinking Hats

Podpora kritického myslenia na hodinách anglického jazyka – Six Thinking Hats

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Podpora kritického myslenia na hodinách anglického jazyka – Six Thinking Hats

Cieľová skupina: žiaci ZŠ, SŠ

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia – anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

sociálne komunikačné kompetencie:

 • dokáže sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov s ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
 • chápe význam a uplatňuje také formy komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti

kompetencia riešiť problémy:

 • je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov
 • dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady a zápory a uvedomuje si potrebu zvažovať úrovne ich rizika

kompetencie sociálne a personálne:

 • osvojil si základné postupy efektívnej práce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov

Hlavný cieľ:

 • rozvíjať kritické myslenie žiakov s pomocou metódy „Six Thinking Hats“

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • pomenovať problém, hlavnú tému
 • uviesť príklad kladov a záporov témy / problému
 • navrhnúť riešenie problému
 • vysvetliť klady a zápory problému
 • porovnať a kriticky zhodnotiť riešenie problému
 • odporučiť riešenie problému

Afektívne:

 • zúčastniť sa diskusie
 • reagovať na názor
 • spolupracovať v skupine
 • akceptovať názor spolužiaka
 • zaujať postoj k problému
 • obhájiť postoj k problému

Psychomotorický:

 • tvoriť zápisky z diskusie

Prostredie: trieda, online vzdelávanie

Forma a počty: individuálna, skupinová, ľubovoľný počet

Trvanie: 1 vyučovacia jednotka / podľa potreby

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Táto metodická inšpirácia prezentuje techniku „Six Thinking Hats“ ako jednu z možných foriem podpory kritického myslenia žiakov, nazeranie na problém z rôznych uhlov a kreatívneho myslenia. Technika sa dá jednoducho prispôsobiť rôznym úrovniam ovládania cudzieho jazyka, podporuje spoluprácu a toleranciu žiakov.

Potrebný materiál: farebné klobúky / vyrobené pomôcky v tvare klobúkov, papiere, písacie potreby, PC s internetovým pripojením

Opis postupu realizácie:

Technika „Six Thinking Hats“ je charakteristická nasledujúcimi bodmi:

 1. Hranie presne vymedzených rolí
 2. Zameranie pozornosti na jeden aspekt problému
 3. Ľahká použiteľnosť a flexibilita

Učiteľ predloží žiakom myšlienku, alebo využije myšlienku z textu (v rámci post-aktivít nasledujúcich po prečítaní / vypočutí si textu). Napr.: Students get a lot of homework. V úvode aktivity sa učiteľ pýta triedy frontálne rôzne otázky (v súvislosti so 6 zameraniami, „klobúkmi“) – What do you know about this problem? What is good about homework? What negatives are there? What would you like to do about it? How do you feel about homework? How would you continue about it in the future? Podľa odpovedí roztriedi žiakov do 6 skupín /„klobúkov“. Skupiny pracujú s rôznymi perspektívami problému / myšlienky, môžu si robiť zápisky.

„White hat“information and data – poskytujú objektívny pohľad na problém, zbierajú fakty, analyzujú ich a prezentujú bez vyjadrenia súhlasu / nesúhlasu. Pracovať môžu s nasledujúcimi otázkami: What do we know about this problem? What don´t we know about it? What information do we need to look for? What solutions are there?

„Yellow hat“ sunshine, positive attitude – hľadajú kladné stránky, pozitíva, benefity myšlienky; ako sa dá problém kladne riešiť a príčiny, prečo tieto prezentujú dobré riešenia. Možné otázky: What is the best way to see this problem / idea? What / How can we make this work? What are the benefits of this in the future?

„Black hat“difficulties, dangers, risks – pracujú ako „diablov advokát“; menujú problémy, nebezpečenstvá a riziká, ktoré z problému / myšlienky vyplývajú, prezentujú dôvody na svoj názor. Možné otázky na prácu v skupine: How can this fail? What are potential risks / difficulties and dangers? Do we have skills and abilities to solve this?

„Red hat“emotions – intuitívne reagujú, navrhujú plány a riešenia na základe pocitov, nechávajú otvorenú myseľ a pracujú voľne. Otázky na prácu v skupine: How do we feel about this idea? Does the problem / idea has any hidden strenghts and weaknesses? What does our instinct tell us about it?

„Green hat“creativity – umožňuje myslenie „outside the box“, navrhovať a skúmať rôzne riešenia, žiaden nápad nie je „príliš“, nápady sa nehodnotia. Možné otázky: Do alternatives exist? Can we do this another way? How can we look at the problem from a different perspective? How do we think outside of the box?

„Blue hat“ – process management – úlohou skupiny je manažment a analýza situácie, pomoc skupinám s efektívnou prácou, organizácia práce: Možné otázky: What is the problem? How do we define the problem? What is our goal? What is the best way to go forward?

 

Po diskusii v jednotlivých skupinách sa žiaci prerozdelia tak, aby v novej skupine bol zástupca každého „klobúka“. Predkladajú svoje myšlienky, diskutujú, hodnotia, analyzujú. Na záver každá skupina prezentuje pred triedou svoje nápady a riešenia.

 

Poznámky pre učiteľa:

Učiteľ počas diskusií funguje len ako pozorovateľ a facilitátor. Nezasahuje do práce žiakov. Pre žiakov s nižšou úrovňou ovládania jazyka je možné použiť len niektoré „klobúky“.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Po diskusii je vhodnou aktivitou na pokračovanie rozvíjanie samostatného písomného prejavu na rovnakú tému.

Autor/Zdroj: Mgr, Zuzana Procházková, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Ďalšie zdroje: KOSTURKOVÁ, M., FERENCOVÁ, J. 2019. Stratégie rozvoja kritického myslenia. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN978-80-571-0049-2.

http://www.skola21.sk/public/files/kniznica/riadenie/6_klobukov_DeBono.pdf

https://www.storyboardthat.com/blog/e/six-thinking-hats-in-the-classroom

https://www.lucidchart.com/blog/about-the-six-thinking-hats-technique

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 – Pracovný list „Six Thinking Hats“