VZÁCNY ČLOVEK

VZÁCNY ČLOVEK

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

 

Názov:  VZÁCNY  ČLOVEK

Cieľová skupina: žiaci základnej školy, študenti stredných škôl, členovia rodiny

Vzdelávacia oblasť:  Človek a hodnoty

Kľúčové kompetencie:

 • komunikačné
 • sociálne

 

 

 

Hlavný cieľ:

 • aplikovať  pozitívne vzory a ich vlastnosti do svojho života poznaním vzácnych ľudí

 

Špecifické ciele:

 • vymenovať a zdôvodniť pozitívne  ľudské vlastnosti a  schopnosti  vybraných vzorov
 • podporovať vlastné sebavedomie zaznačením vlastností a vytvorením vety

Prostredie: trieda, domáce prostredie, rodina

Forma a počty: podľa vlastnej potreby

Trvanie: 45 – 60 min

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

     Aktivita  je zameraná  na vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty. Cieľom je podporiť u účastníkov správnu hodnotovú orientáciu, kde úcta k človeku  zaujíma významné miesto. Pri plnení tohoto cieľa  podporujeme iniciatívu, pozitívne hodnotenie druhých, originalitu a tvorivosť žiakov alebo detí. Prezentovaná aktivita prispieva k rozvoju identifikácií hodnôt verejných a reálnych vzorov v nadväznosti na podporu vlastného sebavedomia.

Potrebný materiál: perá/farebné ceruzky, papier, prílohy

Metodický postup:

 

Motivácia: Rozprávanie o našich vzoroch...

Či si to uvedomujeme  alebo nie, takmer každý z nás v určitom období svojho života mal a má  nejaké vzory. Vzory nás ovplyvňujú od detstva. Odmalička nás formuje a svojím správaním usmerňuje rodina, najmä však naši rodičia, neskôr sú to kamaráti, spolužiaci či iní dospelí ľudia, s ktorými prichádzame do kontaktu. Nielen ľudia z nášho okolia predstavujú skupinu reálnych vzorov, ale aj významné osobnosti nášho Slovenska a sveta, ktoré významne prispeli k pomoci, mieru, vynálezom, slobode a pod...

Brainstorming: Poznáte aj vy ľudí, ktorí žili alebo teraz žijú a považujete ich za svoje vzory, môžete nám ich predstaviť a povedať prečo?

Mená osôb zapisujeme na tabuľu. Na záver si spolu zoznam prečítame a spolu zhodnotíme či ich môžeme považovať za pozitívne vzory. Okrem toho niektorí z nich sú viac len  ako vzory, sú to  vzácni ľudia , lebo svoj život zasvätili významným činom pre národ alebo ľudstvo celého sveta. Môžeme využiť aj pracovný list – Zoznam významných osobnosti nášho života.

 

Hlavná časť: Vzácny človek

Každý z účastníkov si napíše svoj zoznam piatich vzorov – vzácnych ľudí.  Dáme priestor žiakom na prezentáciu svojho zoznamu, v prípade nevhodnosti výberu môžeme o tom diskutovať. Následne si vyberieme jednu osobnosť a spoločne na tabuli  zapisujeme viacero jej  vlastností a schopností, pre ktoré ju považujeme  za vzácneho človeka.

 • Príklad: Milan Rastislav Štefánik: pracovitý, odvážny, múdry, tvorivý, ctižiadostivý, citlivý,...

Žiaci pokračujú v práci – svojom zozname a zapisujú vlastnosti ku každému , ktorého si vybrali.

Využite PL – Zoznam ľudských vlastností – ako pomôcku pre žiakov

 

Zadanie úlohy:

1. Z uvedených vlastností a schopností si farebne vyznačia najskôr tie, o ktorých si myslia, že majú aj ony (i keď v zmenšenej miere).

2. Potom inou farbou podčiarknu vlastnosti o ktorých si myslia, že sú vzácne.

3. Tretia možnosť je vyznačiť vlastnosti, ktoré by chceli mať a osvojiť si ich.

4. V závere prezentujú  vlastnosti, ktoré si podčiarkli v zadaných možnostiach.

 

Reflexia:

Všetci účastníci si vyberú len jednu vlastnosť, ktorá sa im najviac páči a na túto vlastnosť napíšu pozitívnu vetu o sebe (podpora sebavedomia). Veta má byť konkrétna, môže byť milá, vtipná a originálna.

 • Príklad: vlastnosť – odvážny
 • Veta: V skupine mojich spolužiakov sa často cítim bojazlivo, ale keď chceli šikanovať môjho spolužiaka som bol odvážny. Som na seba hrdý.

Postupne sa každý postaví a prečíta vlastnosť, ktorú si vybral a vetu o sebe. Všetkých podporujeme potleskom alebo inou odmenou.

Vetu si môžu napísať na farebný lístok a dáme ich všetky na viditeľné miesto nástenku. Na záver si spoločne pripravíme niečo dobré na zahryznutie, čo všetci máme radi a môžeme pokračovať v rozhovore.

 

Poznámky pre učiteľa alebo rodičov:

 • Vytvorte príjemné prostredie a uvoľnenú atmosféru
 • Povzbudzujte deti a pomôžte im
 • Pracovné listy si môžete priebežne dopĺňať

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • Hlavnú časť môžeme uskutočniť nielen individuálne, ale aj v skupinkách alebo spoločne.
 • V podobnej aktivite môžeme pracovať so zobrazenými vzormi, rodičmi a členmi rodiny
 • V rámci motivácie môžeme si pripraviť knihu a krátke čítanie o významnej osobnosti
 • Zamerať sa na osobnosti Slovenska, podporovať národnú hrdosť
 • Pripraviť a využiť fotografie významných osobností, vyhľadať ich na internete a prečítať niečo zaujímavé z ich života

 

Autor/Zdroj: PaedDr. Zuzana Madarasová, aktivity z praxe v predmete etická výchova, Metodický   

materiál k predmetu Etická výchova

Ďalšie zdroje: www.eduworld.sk; www.datakabinet.sk , www.slovakregion.sk

Prílohy na stiahnutie:

 • PL - Zoznam významných osobností nášho života
 • PL - Zoznam pozitívnych ľudských vlastností