Nakupuj s rozumom a šetrne

Nakupuj s rozumom a šetrne

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Nakupuj s rozumom a šetrne

Cieľová skupina: žiak 1. a 2. stupňa ZŠ z rôzneho prostredia – sociálneho, kultúrneho a znevýhodneného, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii

Vzdelávacia oblasť: finančná gramotnosť, matematika a práca s informáciami, informatika

Kľúčové kompetencie:

Učiť sa učiť (riešiť nové situácie) – oboznámiť žiaka s hospodárnym nakupovaním vo svojom okolí.

Pracovné kompetencie – rozvíjať jemnú a hrubú motoriku pri práci s počítačom.

Komunikačné kompetencievysloviť svoj názor, prečo je potrebné nakupovať s rozumom.

Sociálne komunikačné kompetencie – porozumieť vonkajšiemu prostrediu v súvislosti s hospodárnym nakupovaním.       

Kompetencie k celoživotnému učeniu dokáže využiť získané digitálne zručnosti na vyriešenie štvorsmerovky a uplatniť ich v praktickom živote.

Hlavný cieľ:

Prezentovať matematický obsah (text, tabuľky) s uplatnením digitálnych zručností.

Špecifické ciele:

Kognitívne – vyriešiť správne štvorsmerovku.

Afektívne – rešpektovať názor iného.

Psychomotorické – orientovať sa vizuálne

v počítači.

Prostredie: škola

Forma a počty: individuálna práca, práca s pomocou učiteľa

Trvanie: individuálne

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita je zameraná na stimuláciu digitálnej a finančnej gramotnosti v edukácii u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s hospodárnym nakupovaním.

Potrebný materiál: počítač, elektronická myš

Opis postupu realizácie:

Vyhľadanie, vyfarbenie kurzorom a elektronickou myšou jednotlivé slová v dokumente vo formáte kompatibilnom s programom Microsoft Excel.

Realizácia aktivity:

Žiaci si prečítajú všetky slová. Pomocou učiteľa začnú vo svojich počítačoch vyhľadávať slová, ktoré sa nachádzajú pod štvorsmerovkou. Po nájdení slova v štvorsmerovke stlačia pomocou elektronickej myšky kurzor na začiatku prvého písmenka slova, stlačením a súčasným držaním tlačidla shift a posúvaním šípky smerom na koniec slova dané slovo označia, pustia tlačidlo shift. Kliknú na farbu výplne, odlišnú od bielej,  a celé nájdené slovo sa zafarbí. Potom v zozname slov vedľa nájdeného slova zapíšu písmeno X, čo bude znamenať, že slovo je v štvorsmerovke nájdené a vyznačené. Takýmto spôsobom elektronicky vyfarbia všetky slová. Zvyšné písmenká podľa poradia zhora až nadol a zľava doprava zoradia pod stĺpcami, kde si zapíšu výsledok, tajničku štvorsmerovky: Nakupuj s rozumom a šetrne. Postup je graficky znázornený v prílohe a v texte článku.

 

Poznámky pre učiteľa: Dodržiavať zásady primeranosti a individuálneho prístupu.

Možné pokračovanie, následné aktivity: Učiteľ môže tvoriť podobné štvorsmerovky.

Autor/Zdroj: Ing. Mgr. Mária Pirkovská, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR, 2017. Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 [online]. Bratislava, 2017 Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2014. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Bratislava, 2014-11498/40322:5-10E0

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 Štvorsmerovka zadanie

Príloha 2 Štvorsmerovka riešenie