Povesťami Bratislavou

Povesťami Bratislavou

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Povesťami Bratislavou

Cieľová skupina: žiaci základnej a strednej školy

Vzdelávacie oblasti: človek a spoločnosť, človek a hodnoty, jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

1. komunikačné kompetencie

2. spoločenské a občianske kompetencie

3. kultúrne povedomie a vyjadrovanie

4. čitateľská gramotnosť

 

Ciele:

Kognitívny:

  • vysvetliť na základe slovníkov význam slov,
  • opísať korunovácie,
  • charakterizovať postavy povestí,
  • argumentovať, prečo vznikla Rolandova studňa,
  • vedieť nájsť informácie z rôznych informačných zdrojov.

Afektívny:

  • dodržiavať pravidlá skupinovej práce,
  • zaujať postoj k zobrazeným udalostiam v povestiach

Psychomotorický:

  • dokresliť/zaznačiť informácie do mapy.

Prostredie, forma: škola, aktivita, dvojblok vyučovacej hodiny

Metódy a formy: stratégia EUR, videosekvencia, čitateľská stratégia podvojný denník, skupinová práca, práca s pracovným listom, reklamný plagát

Odporúčaný počet: cca 25 žiakov

Trvanie: 45 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:
Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú orientované na formovanie kľúčových kompetencií v kontexte vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach človek a spoločnosť, človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, zameraných na regionálne dejiny mesta Bratislavy. Zároveň prezentuje aktivity súvisiace s rozvíjaním čítania s porozumením jednotlivých povestí, aktivity na rozvíjanie kritického myslenia žiaka a rozvíjanie práce s videosekvenciami (filmovými ukážkami). Z uvedeného vyplýva, že je prínosom pre využívanie čitateľských stratégií v edukačnom procese s využitím regionálnych prvkov. Žiaci si zdokonaľujú prostredníctvom práce s čitateľskými stratégiami svoje čitateľské zručnosti a metódy spracovávania textu. Vplýva to na ich aktivitu a motiváciu.

Potrebný materiál: PC, dataprojektor, flipchartový papier, písacie potreby, farebné ceruzky/pastelky, farebný papier, pracovné listy s textom povesti

Metodický postup:

1. Evokácia (25 min.)

Na začiatku fázy evokácie učiteľ prostredníctvom dataprojektora prezentuje žiakom videosekvenciu z filmu „Za mestskými múrmi“ – časť s názvom Spravodlivosť – povesť o freske krivoprísažník, ktorý bol vytvorený na základe povestí z rôznych miest. Žiaci tento film nepoznajú a ani povesť. Učiteľ pustí žiakom dve videosekvencie z filmu (jedna je v rozsahu – 16:00 – 19:33 minút a druhá je od 52:55 – 1:00:54), v ktorej si žiaci pozrú povesť o histórii mesta Bratislava počas stredoveku a počas vlády richtára Michala. Žiaci pozorne pozerajú. Prostredníctvom filmu si žiaci uvedomia, že Bratislava má bohatú históriu, ktorú počas každodenného života pravdepodobne nevnímajú. Táto ukážka zároveň slúži ako motivovanie žiakov k ďalšej činnosti počas vyučovacej hodiny a na skúmanie ďalších udalostí. Pri tejto metóde sú žiaci aktívni. Po pozretí ukážky žiaci pracujú vo dvojiciach s úlohami v pracovných listoch, ktorý vychádza z filmovej ukážky Za mestskými múrmi – dvoch videosekvencií. Táto aktivita trvá približne 15 minút. Po vypracovaní úloh spoločne s učiteľom skontrolujú správne vypracovanie pracovného listu a zosumarizujú si poznatky z filmu.

Úlohy:

A) k videosekvencii v časovom rozsahu 16:00 – 19:33 minút

1. Napíšte, ako sa nazývajú postavy, ktoré vystupujú v ukážke.

2. Vysvetlite, prečo prišla práčka k pánovi.

3. Opíšte, o akej chorobe sa rozprávali a kto bol chorý.

4. Vysvetlite na základe slovníka význam slov práčkaprísažný.

5. Vysvetlite, čo si deti podľa učiteľa nevážia.

6. Charakterizujte, aký panovník sa spomínal v ukážke a s čím súvisí dátum 2. decembra 1291.

B) k videosekvencii v časovom rozsahu 52:55 – 1:00:54 minút

1. Opíšte, ako je práčka Zuzana oblečená.

2. Vysvetlite, v čom sa odlišuje oblečenie práčky od oblečenia pána Mórera a jeho ženy.

3. Opíšte, akým spôsobom splatila práčka Zuzana svoje dlhy a dlhy po mužovi.

4. Argumentujte, prečo Mórer poprel splatenie dlhov práčky.

5. Vysvetlite, prečo vznikol rozpor medzi cechmajstrom Jurajom a Mórerom.

6. Opíšte, aký erb bol zavesený na stene za richtárom.

7. Vysvetlite, ako rozhodla mestská rada v spore o splatenie dlhov.

8. Argumentujte, prečo mala práčka Zuzana prisahať na Bibliu.

9. Vysvetlite, čo povedal čert, keď odnášal Mórera. 

Na záver tejto fázy žiaci pracujú s problémovými úloha, a to:

a) argumentujte na základe predchádzajúcich úloh a pozretia videosekvencií, prečo nazvali autori film Spravodlivosť.

b) formulujte, aké ponaučenie z tejto povesti vyplýva.

2. Uvedomenie (40 min.)

Vo fáze uvedomenia si významu žiaci prostredníctvom práce s textom získavajú nové informácie. Vytvoria dvojice a každá dvojica dostane do rúk pracovný list s textami povestí. Túto časť vyučovacej hodiny začne učiteľ s dvoma textami – povesťou Prešporský čert (príloha A) a Povesťou o potulnom rytierovi Rolandovi (príloha B). Každá dvojica má k dispozícii iný text, s ktorým bude pracovať. Žiaci majú dané dva texty spracovať metódou podvojný denník. V tomto denníku žiaci zaznamenávajú údaje/informácie do tabuľky do dvoch stĺpcov (príloha C), pričom v prvom stĺpci vypisujú časť z textu, ktorá na nich zapôsobila a v druhom stĺpci si žiaci napíšu komentár k zvolenej pasáži, prečo si ju vybrali. Týmto spôsobom si precvičia porozumenie textu a zároveň spoznajú povesti o známej bratislavskej pamiatke na Hlavnom námestí. Odporúčaný čas na aktivitu je asi 15 minút. Učiteľ touto aktivitou umožní žiakom oboznámiť sa s históriou Bratislavy, zameranou na pamiatky mesta. Po uskutočnení tejto metódy učiteľ spolu zo žiakmi diskutuje o spracovaných podvojných denníkoch (každý žiak môže prečítať jednu informáciu). Aktivita žiakom ponúka aktívnejšiu formu práce s textom pomocou čitateľských stratégií a pomáha žiakom s porozumením textu. Učia sa porozumieť textu vlastnou skúsenosťou pri formulovaní odpovedí.  

Po tejto aktivite budú žiaci pracovať v skupinách (4- až 5-členných), prípadne môžu aj samostatne, s pracovným listom, v ktorom majú formulované úlohy viažuce sa k daným povestiam. Odporúčaný čas na aktivitu je asi 25 minút. Úlohy, ktoré spracovávajú, súvisia nielen s rozvíjaním čítania s porozumením, ale aj s historickými informáciami. 

Úlohy k povesti Prešporský čert:

1. Prečítajte si text povesti.

2. Vyhľadajte odpovede na dané úlohy.                     

a) Vysvetlite, čo znamená slovo parádnik.

b) Opíšte na základe povesti, ako vyzeral prešporský čert. 

c) Argumentujte, prečo sa v povesti spomína Prešporok či prešporský. 

d) Zapíšte si 5 informácií o Maximiliánovi I., ktoré nájdete na internete.

e) Vysvetlite, aký je význam slova korunovácia. 

f) Argumentujte, prečo sa Bratislava stala korunovačným mestom a kedy ním bola.

g) Vysvetlite, prečo čert spôsobil požiar.

h) Zapíšte si, koľko požiarov postihlo Bratislavu na základe informačných zdrojov. (Bol požiar aj pri korunovácii Maximiliana I.)

i) Zapíšte si, koľko požiarov postihlo Bratislavu na základe informačných zdrojov. (Bol požiar aj pri korunovácii Maximiliana I.)

k) Zhodnoťte, do akej miery sa dá táto povesť považovať za pravdivú.                         

Úlohy k textu Povesť o potulnom rytierovi Rolandovi:

1. Prečítajte si text povesti.                     

2. Vyhľadajte odpovede na dané úlohy.                     

a) Vysvetlite, kto bol Roland na základe vedomostí alebo informačných zdrojov.

b) Argumentujte, prečo sa v povesti spomína Prešporok či prešporský. 

c) Opíšte, aké veci si so sebou priniesol Roland.

d) Nájdite v povesti, o čom Roland spieval a rozprával príbehy.

e) Zistite, či bol Roland naozaj v Prešporku.

f) Argumentujte, prečo vznikla Rolandova studňa.

g) Zapíšte si 5 informácií o Rolandovej studni, ktoré nájdete na internete.

h) Vysvetlite, v ktorom storočí žil Roland a kedy vznikla studňa.

i) Vysvetlite, prečo boli matky nahnevané.

j) Zaznačte do mapy, kde sa studňa nachádza a ako sa volá.

k) Zhodnoťte, ktoré informácie považujete za pravdivé a nepravdivé.                        

Po vypracovaní úloh z pracovných listov ich žiaci postupne odprezentujú. Žiaci s neúplne vypracovanými pracovnými listami, príp. s nesprávnymi odpoveďami si doplnia správne výsledky a zosumarizujú svoje poznatky.

3. Reflexia (30 min.)

Táto fáza vyučovacej hodiny je zameraná na skupinovú prácu pri sumarizácii nových informácií. Každá skupina vytvorí reklamný plagát na propagáciu povestí či pamiatok Bratislavy, v ktorej využijú informácie, o ktorých sa dozvedia počas vyučovacej hodiny. Odporúčaný čas na aktivitu je 25 minút. Následne svoje spracované reklamné plagáty odprezentujú. Na záver žiaci formou reflexie vyhodnotia svoju činnosť na vyučovaní. 

  Diskusia:
Otázky do diskusie sa týkajú činnosti žiakov na vyučovacej hodine:

Ako som spolupracoval/a v skupine?

Čo mi robilo problémy pri práci v skupine?

Ako sa mi podarilo splniť pridelené úlohy?

Do akej miery som pri práci využil/a svoje možnosti?

Ako som porozumel/a udalosti, o ktorej sme sa učili?

Čomu som neporozumel/a vôbec?

Čo sa chcem ešte opýtať?

 

Poznámky pre pedagogického zamestnanca:
Učiteľ žiakov na vyučovacej hodine usmerňuje na základe stanovených pravidiel. Učiteľ je po celý čas facilitátorom a usmerňuje prácu žiakov v skupinách počas aktivít s videosekvenciami, pri podvojnom denníku či pri práci s pracovnými listami. V prípade potreby žiakom poskytne pomoc s riešením úloh. Je nevyhnutné, aby mal učiteľ dobre pripravené textové a obrazové materiály či pracovné listy, s ktorými žiaci pracujú.

Možné pokračovanie, následné aktivity:
Ďalšou možnosťou, ako pokračovať v téme o povestiach Bratislavy, teda o regionálnych dejinách Bratislavy, je pripraviť pre žiakov činnosti s rôznymi zdrojmi informácií, ale aj aktivitami prostredníctvom využitia projektového vyučovania či bádateľsky orientovaného vyučovania. Učiteľ má mnoho možnosti využitia nielen multimediálnych prostriedkov, ale aj školských historických prameňov či beletrie.

Autor/Zdroj: PaedDr. Mária Onušková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

Ďalšie zdroje:
BAČOVÁ, D. a M. ONUŠKOVÁ,
2015. Práca s písomnými prameňmi na základnej a strednej škole. Bratislava: MPC. Dostupné z https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/bacova_onuskova_praca_s_pp.pdf

CABANOVÁ, V., 2004. Súčasné poňatie regionálnej školy na Slovensku. In. Pedagogická revue, č. 3, roč. 56, s. 258-273. ISSN 1335-1982  2

JANOTA, I., 2008. Legendy a mýty zo starej Bratislavy. Bratislava: Anton Marinčin – vydavateľstvo PT. 150 s. ISBN 978-80-89218-69-1
OBERT, Viliam., 2002. Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Dotlač diela. Nitra: ASPEKT, s.r.o. ISBN 80-88894-07-7

SITNÁ, D., 2009. Metódy aktivního vyučování: spolupráce žáku ve skupinách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-26-1.

TOMČÁNIOVÁ – ŠUDOVÁ, K., 2009. Za tajomstvami mesta. Bratislava: Vydaveteľstvo Albert Marenčin - PT. 120 s. ISBN 978-80-8114-003-7

 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha A – Prešporský čert

Príloha B – Povesť o potulnom rytierovi Rolandovi

Príloha C – Metóda podvojný denník