Zázračný starinársky obchod

Zázračný starinársky obchod

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Zázračný starinársky obchod

Cieľová skupina: vek: 7 – 15; základné školy, školské kluby

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty, človek a spoločnosť, jazyk a komunikácia;

predmety: etická výchova, náboženstvo, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra, triednická hodina

Kľúčové kompetencie:

Aktivita je zameraná na rozvíjanie:

 1. komunikačných kompetencií: nácvik priamej verbálnej komunikácie s konkrétnym cieľom; rozvíjanie argumentačných spôsobilostí; podpora korigovania neverbálnej komunikácie.
 2. sociálnych a spoločenských kompetencií: schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam, aktívne spolupracovať, angažovať sa

Ciele:

 • rozvíjať schopnosť vyjadrovať svoj názor,
 • rozvíjať schopnosť argumentovať,
 • podporiť sebapoznávacie procesy
 • rozvíjať schopnosť vzájomne sa počúvať
 • rozvíjať schopnosť tolerovať rôzne názory,
 • rozvíjať empatiu

 

Prostredie: základná škola, školské kluby

Forma a počty: individuálna a skupinová forma práce

Trvanie: 1 – 2 vyučovacie hodiny

Metóda: EUR

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity / Zhrnutie aktivity:

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: schopnosť vyjadrovať svoj názor, argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu a na rozvíjanie sociálnej percepcie žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory,  akceptovať názory druhých.

Potrebný materiál: obrázok starinárskeho obchodu (v printovej alebo v elektronickej podobe), stojan na flipchart, flipchart, fixky, výkresy (počet podľa žiakov)

Príprava pred realizáciou edukácie:

Nájsť obrázok starinárskeho obchodu (v printovej alebo v elektronickej podobe), prichystať materiál.

Opis postupu realizácie:

Práca bude vedená v metakognitívnych intenciách stratégie EUR v troch fázach: evokácia – uvedomenie – reflexia.

 • Evokácia: cieľom je vzbudenie záujmu o tému a učenie, aktivizácia, uľahčenie pochopenia novej témy (nového učiva) a jeho trvalejšie zapamätanie. Vytvárajú sa podmienky na spájanie nových poznatkov s existujúcimi, napr. motivačný rozhovor:
 • Boli ste už v starinárskom obchode?
 • Ako vyzerá starinársky obchod?
 • Čo predávajú v starinárskom obchode?
 • Chcel by si sa ísť pozrieť do starinárskeho obchodu?

Ak by sa nedarilo stimulovať žiakov otázkami, môžeme použiť vizualizáciu. Postup: pohodlne sa usadíme, zavrieme očká a sústredíme sa na svoj dych. 5x urobíme hlboký nádych a výdych. Potom učiteľ žiakov sprevádza slovami a hovorí: Idete po ulici a zrazu na pravej strane zbadáte starinársky obchod. Stojíte pred výkladom a pozeráte sa doň. Vidíte tam staré hodiny; stolík, na ktorom je dečka a váza; čalúnenú stoličku, krásnu veľkú lampu... a rozhodnete sa vojsť dnu. Ste vo vnútri, poobzerajte sa, čo tam vidíte... poobzerajte sa doprava, doľava... (učiteľ vyslovuje vety pomaly a plynulo, niektoré vety môže viackrát zopakovať). Potom žiaci dostanú inštrukciu upriamiť svoju pozornosť opäť na svoj dych (3x urobíme hlboký nádych a výdych), pomrviť rukami, nohami a otvoriť oči. Následne žiaci porozprávajú, čo všetko videli, aké predmety tam boli, aký to bol obchod. Po vypočutí si ich názorov im učiteľ ukáže svoj pripravený obrázok starinárskeho obchodu (v printovej alebo v elektronickej podobe) a môžu si svoje dojmy porovnať.

 • Uvedomenie

Učiteľ do stredu miestnosti (na viditeľné miesto) postaví stojan s flipchartom, ktorý rozdelí fixkou na dve polovice a napíše názvy PREDAJ a KÚPA. Povie žiakom inštrukciu: každý z vás môže dnes vstúpiť do starinárskeho obchodu, ktorý je zázračný, pretože sa v ňom všetko splní. Môžete však doň vstúpiť iba raz. Keď doň vstúpite, môžete 1 vec (vlastnosť, nepotrebnosť) PREDAŤ a navždy sa jej zbavíte, už nikdy vám nebude prekážať, ale musíte odôvodniť, PREČO ju chcete predať. Rovnako si môžete 1 vec (vlastnosť, hodnotu) KÚPIŤ a určite ju dostanete, splní sa vám vaše želanie, ale musíte odôvodniť, PREČO si ju chcete kúpiť, prečo ju potrebujete. Mali by sa vystriedať všetci žiaci, každý žiak vstane zo svojho miesta, pristúpi k flipchartu (vstúpi do obchodu) a pokúsi sa verbalizovať svoju voľbu (čo chce predať a čo kúpiť) a následne argumentovať svoju voľbu (Rozhodol som sa preto, lebo...). Potom svoje rozhodnutie napíše do políčka PREDAJ a KÚPA (čím sa rozhodnutie zafixuje). Žiaci (publikum) môžu reagovať, komentovať, komparovať.

Pri realizácii môže učiteľ cielene vnímať verbálnu stránku žiakov: schopnosť selektovať slová, vyjadriť sa v kauzálno-príčinných súvislostiach, schopnosť argumentovať a i., ale môže snímať aj neverbálnu stránku: chôdzu k, resp. do obchodu (nesmelá, odvážna, zdráhavá...), očný kontakt (či je žiak schopný udržať očný kontakt, pozerá do zeme, uhýba pohľadom a i.), či sa pri verbalizácii pohybuje alebo meravo stojí; či gestikuluje, akým spôsobom (primeraná gestikulácia, teatrálna gestikulácia, príp. žiadna a i.).

Vo fáze uvedomenia si významu sa dostavajú žiaci do kontaktu s novými informáciami, dôležité je udržať záujem žiaka v tejto fáze takým učebným postupom, ktorý mu umožní sledovať vlastné porozumenie nových informácií a myšlienok.

 • Reflexia: snímanie prežitej skutočnosti (učenia sa).

Keď sa vystriedajú všetci žiaci v návšteve obchodu, vyzve ich učiteľ, aby si sadli do kruhu a spoločne verbalizujú, čo prežili. Môže ísť o riadený rozhovor pomocou otázok:

 • Ako si sa cítil v starinárskom obchode?
 • Chcel by si si kúpiť alebo predať viac vecí a prečo?
 • Ktorý zo spolužiakov ťa zaujal tým, čo hovoril a prečo?
 • Bolo niečo, čo ti v starinárskom obchode prekážalo a prečo?
 • Doplnil by si niečo do starinárskeho obchodu?
 • Robilo ti niečo ťažkosti?
 • Chcel by si sa ešte vrátiť do starinárskeho obchodu?

Sumarizujeme myšlienky a vyvodíme pointu. Cieľom reflexie je uvažovanie nad procesom učenia, ktorým žiak prešiel. Uvedomuje si, čo sa naučil a pochopil, ale formuluje aj problémy pri učení a ďalšie svoje potreby, hodnotí nové informácie, vyjadruje svoj názor. Žiaci si vymieňajú a porovnávajú svoje myšlienky a názory.

Na záver môžu žiaci na výkresy nakresliť svoju predstavu toho, ako vyzeral starinársky obchod. Po ukončení práce sa urobí výstavka žiackych prác a žiaci sa môžu vyjadrovať k tomu, ktorý výkres sa im páči a prečo, čo im niektoré kresby pripomínajú a pod.

 

Poznámky pre učiteľa:

 • Vopred pripraviť obrázok starinárskeho obchodu a cielené otázky do fázy evokácie a reflexie

Možné pokračovanie, následné aktivity:

 • Vytvorenie koláže z výkresov.

Autor/Zdroj: PhDr. Ingrid Nosková, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie:

https://www.google.com/search?q=staro%C5%BEit%C3%ADctvo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhv8yCwsHoAhVJ2xoKHZU4DrAQ2-cCegQIABAA&oq=staro%C5%BEit%C3%ADctvo&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAUOrllw5YkLmYDmD90ZgOaABwAHgAgAGNAogB2QySAQYwLjEyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=SYqBXqH3Csm2a5XxuIAL&bih=625&biw=1366#imgrc=VyP4-vn6T2AYQM