Sopky zábavne

Sopky zábavne

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Sopky zábavne

Cieľová skupina: 5. ročník – druhý stupeň základnej školy; ISCED 2

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť – geografia

Kľúčové kompetencie:

 • komunikačné kompetencie
 • pracovné kompetencie
 • kompetencie učiť sa
 • riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

 

Ciele:

Kognitívny cieľ:

 • definovať pojem sopka,
 • vymenovať základné časti sopky,
 • vysvetliť (vlastnými slovami) vznik sopky.

Afektívny cieľ:

 • spolupracovať v skupine pri riešení úloh,
 • pracovať samostatne na zadaných úlohách,
 • rešpektovať stanovené pravidlá.

Psychomotorický cieľ:

 • demonštrovať činnosť sopky na vlastnom modeli sopky,
 • nakresliť sopku,
 • ukázať na mape podľa vlastného uváženia 5 sopiek sveta.

Prostredie:

Škola

Forma a počty: frontálna, skupinová

5 skupín po 4 – 5 žiakoch

Trvanie

1 vyučovacia hodina

 

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity / Zhrnutie aktivity:

Cieľom je prezentovať vyučovaciu hodinu s aplikáciou aktivizujúcich metód vo výučbe geografie v 5. ročníku ZŠ, v ktorom je učivo pre žiakov veľmi náročné. Prostredníctvom aktivizujúcich metód dokážeme žiaka motivovať, aktivizovať a zapojiť do spoločnej práce. Vďaka aktivizujúcim metódam sú hodiny dynamickejšie, živšie, zaujímavejšie a výsledkom je vyššia aktivita a zaangažovanosť žiakov, ktorým sa dostáva väčší priestor na sebarealizáciu a rozvoj. Do aktivít sa zapájajú aj tradične tichí a neaktívni žiaci a stávajú sa z nich spolupracujúci partneri. Prostredníctvom ukážky zrealizovanej hodiny chceme prezentovať, že aj vyučovanie geografie môže byť tvorivé, zábavné a plné nápadov.

Potrebný materiál: obrazové puzzle, motivačná doplňovačka, lepidlo, písacie potreby, plastelína, sóda bikarbóna, voda, ocot, papier, kniha Cesta okolo sveta. 80 najúžasnejších máp sveta.

Opis postupu realizácie:

V úvode vyučovacej hodiny geografie žiakov rozdelíme do piatich skupín. V skupine budú štyria žiaci. Každá skupina má pripravené lepidlo a písacie potreby. Žiakom dáme hárok papiera so šablónou, na ktorom je názov štátu a rozstrihaný obrázok (obr. 1). Ich úlohou je poskladať rozstrihaný obrázok a následne ho vlepiť do šablóny. Po jeho dokončení si žiaci prečítajú názov obrázka, ktorý je viditeľný z opačnej strany. Na túto prácu dáme žiakom päť minút. Zároveň žiaci vyjadrujú svoj názor na to, čo je zobrazené na obrázku, pričom niektoré skupiny tvrdia, že sú to sopky, iné, že sú to pohoria. Pre žiakov máme pripravenú motivačnú doplňovačku, ktorej obsahom je slovo, ktoré je témou vyučovacej hodiny (obr. 2). Otázky v tajničke tvoria učivo z opakovania predchádzajúcich vyučovacích hodín. Žiaci správne vylúštia motivačnú doplňovačku, ktorej slovom je: „SOPKY“ (obr. 2). Žiakom teda potvrdíme ich správne tušenie, že ich skladačkami sú svetoznáme sopky: Popocatepetl, Kľučevskaja, Hekla, Fudži a Etna. So žiakmi vedieme krátky rozhovor o tom, čo sú sopky, ako vznikajú a aký je ich vplyv na prírodu a svet.

Po krátkom a zaujímavom rozhovore máme pre žiakov pripravenú aktivizujúcu metódu, ktorá sa volá Kimova hra (obr. 3). Jej podstatou je to, že sme si na veľký papier pripravili 20 geografických pojmov týkajúcich sa sopiek (magma, kráter, Popocatepetl, magmatický kozub a pod.). Žiaci majú za úlohu prísť k tabuli a zapamätať si za 30 sekúnd čo najviac pojmov. Po skončení časového limitu majú ako skupina v priebehu dvoch minút napísať čo najviac zapamätaných pojmov. Táto hra sa žiakom veľmi páči a za ich prácu je vhodné ich pochváliť.

Po tejto hre sa so žiakmi rozprávame o daných pojmoch, diskutujme, čo jednotlivé slová môžu znamenať. Postupne im vysvetľujeme všetky dôležité pojmy týkajúce sa sopiek. Ako pomôcka na vysvetľovanie nového učiva nám slúži vlastnoručne namaľovaný plagát so sopkou (obr. 4). Pojmy, ktoré si majú žiaci pamätať a ktoré súvisia so základnými vedomosťami o sopkách, sú: kráter, magma, magmatický kozub, magmatický komín, láva, sopečný kužeľ. Tieto slová sú na osobitných výkresoch. Úlohou žiakov je po vysvetlení daných pojmov priradiť správne slová na plagát so sopkou (obr. 4). Po vysvetlení základných častí sopky žiakom na mape ukážeme, kde na svete sa nachádza najviac sopiek a prečo. Ako pomôcka nám môže poslúžiť kniha s názvom Cesta okolo sveta. 80 najúžasnejších máp sveta, v ktorej sú zakreslené mnohé sopky celého sveta (obr. 5). Tiež je vhodné žiakom povedať, ktoré pohoria Slovenska sú sopečného pôvodu, a zároveň im ich ukázať na mape Slovenska.

Vo fixačnej fáze vyučovacej hodiny si pre žiakov pripravíme motivačnú demonštráciu „skutočnej sopky“, ktorú máme vopred doma pripravenú a vyrobenú z plastelíny a umiestnenú na podnose (obr. 6). Všetci žiaci prídu dopredu k učiteľskej katedre, kde demonštráciu zrealizujeme. Jej cieľom je to, aby si žiaci vedeli predstaviť, ako magma a následne láva vyteká zo sopky. Ako pomôcka nám poslúži sóda bikarbóna, ktorá je nasypaná v pohári umiestnenom v plastelíne (sopke) a ako láva nám pomôže voda s octom a červeným potravinárskym farbivom. Keď octovú vodu nalejeme do pohára so sódou, zo „sopky“ nám začne vytekať „láva“, čiže spenená červená voda (obr. 6). Vychádzajúc zo skúseností, žiakom sa demonštrácia veľmi páči a ešte niekoľkokrát ju môžeme vyskúšať tým, že prisypávame sódu a následne vlievame octovú vodu.

Poznámky pre učiteľa:

Dôsledne si pripraviť všetky pomôcky na vyučovaciu hodinu.

Nechať žiakom priestor na ich realizáciu.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Žiaci si môžu doma pripraviť model svojej sopky (obr. 7) a na nasledujúcej vyučovacej hodine ho prezentovať aj s demonštráciou. Žiakom, ktorí prejavili zvýšený záujem o sopky, dáme na báze dobrovoľnosti vypracovať pripravený pracovný list doma.

Autor / Zdroj:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD., učiteľ profesijného rozvoja DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

ČIŽMÁROVÁ, K. 2006. Didaktika geografie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN 80-8083-285-4.

DRAGULOVÁ, A., M. NOGOVÁ, 2001. Exemplifikačné úlohy zo zemepisu na základných školách. Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 2001. ISBN 80-7164-316-5.

Cesta okolo sveta. 80 najúžasnejších máp sveta. 2013. Martin: Tlač NOGRAFIA, a.s., Martin. ISBN 978-80-556-1143-3.

MARCINČIN, M., 2019. Atestačná práca. Aplikácia aktivizujúcich metód vo vyučovaní geografie. Metodicko-pedagogické centrum DP Košice.

PETLÁK, E., 2012. Inovácie v edukačnom procese. Dubnica nad Váhom: DTI. ISBN 978-80-89400-39-3.

Internetové zdroje:

MAŇÁK, J., 2011. Aktivizujíci výukové metody. Metodický portál [online]. Dostupné z:

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/14483/AKTIVIZUJICI-VYUKOVE-METODY.html/

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf

 

 

Obr. 1: Sopky – obrazové puzzle

 

Obr. 2: Sopky – motivačná doplňovačka

 

Obr. 3: Sopky – Kimova hra

 

Obr. 4: Sopky – plagát s pojmami

 

Obr. 5: Sopky – práca s knihou Cesta okolo sveta. 80 najúžasnejších máp sveta

 

 

Obr. 6: Sopky – model sopky a demonštrácia

 

  

Obr. 7: Sopky – model sopky, práca žiakov