Povolanie a práca digitálne

Povolanie a práca digitálne

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Povolanie a práca digitálne

Cieľová skupina: žiak prvého stupňa základnej školy, žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácií.

Vzdelávacia oblasť: Informatika, Človek a svet práce

Kľúčové kompetencie:

Učiť sa učiť (riešiť nové situácie) - oboznámiť žiaka s povolaniami;

Pracovné kompetencie - rozvíjať jemnú a hrubú motoriku pri práci s interaktívnou tabuľou;

Komunikačné kompetencie - vysloviť svoj názor, prečo je potrebné pracovať;

Sociálne komunikačné kompetencie – porozumieť súvislosti medzi obrázkami a ich nadväznosť na povolanie;       

Kompetencie k celoživotnému učeniu získať digitálne zručnosti.

Hlavný cieľ:

Rozvíjať pracovné návyky v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Špecifické ciele:

Kognitívne – priradiť obrázok atribútu k obrázku povolanie;

Afektívne – rešpektovať názor iného;

Psychomotorické – orientovať sa vizuálne na interaktívnej tabuli.

Prostredie: škola

Forma a počty: individuálna práca, práca s pomocou učiteľa.

Trvanie: individuálne

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Zážitkovým učením aktivita oboznamuje žiakov s pojmami práca a povolanie v oblasti finančnej a digitálnej gramotnosti.

Potrebný materiál: počítač, elektronická myš, elektronické pero, interaktívna tabuľa QOMO, program Flow Works

Opis postupu realizácie:

Priradenie obrázka atribútu k obrázku povolanie v programe.

 

Realizácia aktivity:

 

                                                        

Zdroj: Flow!Works 2007-2012 verzia V3.0.0.20120907

 

 

Učiteľ pomocou interaktívnej tabule (ďalej IKT) žiakom v  programe predstaví sedem obrázkov a nástrojov k povolaniu.  Učiteľ vedie riadený rozhovor so žiakmi o obrázkoch a kladie otázky: Aké obrázky vidíme? K čomu slúžia stavebné tehly? Kto pracuje so stavebnými tehlami? Aké využitie majú tehly? Aké využitie má stetoskop?  Kto pracuje so stetoskopom? K čomu slúži drevená varecha? Kto v práci používa varechu? Kto v práci pracuje so zbraňou? Kto v práci vyučuje knihami? Čo na ulici robia ľudia bez práce?  Obrázky zobrazujú atribúty pracovného povolania.

 

V paneli nástrojov > zdroje vyberieme uložené obrázky v súbore z plochy počítača, napravo sa nám zobrazí panel s obrázkami. Kurzorom elektronického pera presunieme dva obrázky na plochu v programe. Obrázok sa zobrazí ako malý obdĺžnik. V pravom dolnom rohu obdĺžnika kurzorom elektronického pera v zelenom štvorci posúvame rukou kurzor smerom doprava. Obrázok, ktorý predstavuje almužnu  zväčšíme na celú plochu.  Postupujeme rovnako s presúvaním všetkých obrázkov. Stlačením elektronického pera alebo elektronickou myškou na obrázok stopky sa zobrazí panel - možnosti časovania. Vyberieme možnosť spustiť stopky / pauza. V paneli nástrojov vyberieme atribút s úsmevom a presunieme ich na všetky obrázky zobrazujúce pracovnú činnosť, povolanie. Atribút bez úsmevu presunieme na dva obrázky, ktoré nepredstavujú pracovnú činnosť, povolanie. Stlačením kurzora na obrázok stopky / pauza, sa zobrazí panel s možnosťami, vypne stopky na políčko - zastavenie času a zatvorením. V programe zvolené atribúty predstavovali povolania: kniha - učiteľ; zbraň – vojak, policajt; stetoskop – lekár, ošetrovateľ, zdravotná sestra; drevená varecha – kuchár, tehla – murár. Zvyšné dva obrázky predstavujú žobranie s almužnou. Žobranie a almužna nepredstavujú povolanie ani činnosť pracovať. Celý postup v programe si žiaci preskúšajú na interaktívnej tabuli kurzorom elektronického pera. Žiaci sa oboznamujú s povolaniami a pracovnou činnosťou.

 

Poznámky pre učiteľa: individuálny

Možné pokračovanie, následné aktivity: učiteľ môže tvoriť podobné úlohy v programe

Autor/Zdroj: Ing. Mgr. Mária Pirkovská, učiteľ profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov

Ďalšie zdroje:

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR. 2017. Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, Bratislava, 2017 Dostupné z : https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2014. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Bratislava, 2014-11498/40322:5-10E0 

Obrázok almužna. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Almu%C5%BEna

Obrázok kniha. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha

Obrázok stetoskop. Dostupné z: https://pixabay.com/photos/stethoscope-doctor-medical-1584223/

Obrázok tehla. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Tehla_(stavebn%C3%ADctvo)

Obrázok varecha. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Varecha_(mie%C5%A1anie)

Obrázok zbraň. Dostupné z https://sk.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1to%C4%BE

Obrázok žobranie. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDobranie

Obrázok zdravotná sestra. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nurses#/media/File:Nurse_checks_blood_pressure.jpg   

Obrázok lekár. Dostupné z: https://pixabay.com/photos/doctor-dentist-dental-clinic-1149149/

Obrázok  ošetrovateľ. Dostupné z: https://unsplash.com/photos/FSkgvcrRZmg

Program Flow!Works

URVOYOVÁ, D. 2018. Počítame s Montessori. Bratislava: IKAR. 2018. ISBN 978-80-551-6171-6 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1  Povolanie a práca digitálne