Čo sa stane, keď zmiešame vodu so sirupom?

Čo sa stane, keď zmiešame vodu so sirupom?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Čo sa stane, keď zmiešame vodu so sirupom?

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy (8. ročník)

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Kľúčové kompetencie:

  • gramotnosť
  • kompetencia vo vede
  • osobná a sociálna kompetencia

Hlavný cieľ:

  • aplikovať bádateľský postup pri realizácii pokusu

Špecifické ciele:

Kognitívny:

  • vysvetliť podstatu difúzie

Afektívny:

  • dodržať postup realizácie pokusu

Psychomotorický:

  • pripraviť materiál pre realizáciu pokusu; realizovať pokus; pozorovať priebeh pokusu

Prostredie: domáce (kuchyňa)

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 10  minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Prezentovaná aktivita slúži na znázornenie procesu difúzie. Jedná sa o pohyb molekúl, atómov a iónov z miesta s vyššou koncentráciou na miesto s nižšou koncentráciou, čiže v smere koncentračného spádu.

Potrebný materiál: voda, sirup, sklenený pohár

Opis postupu realizácie:

Úvodná informácia: Látky z prostredia s vyššou koncentráciou prenikajú v dôsledku difúzie do prostredia s nižšou koncentráciou. Difúzia prebieha dovtedy, kým sa koncentrácie oboch prostredí nevyrovnajú.

 

Realizácia aktivity:

  • Do pohára nalejeme trochu sirupu.
  • Prilejeme vodu.
  • Pozorujeme.

 

Poznámky pre učiteľa:

Voda sa prostredníctvom rozpúšťania sirupu postupne sfarbuje. Sirup predstavuje v porovnaní s vodou prostredie s vyššou koncentráciou, preto sa vo vode rozpúšťa a farba vzniknutého roztoku sa pomaly šíri do horných vrstiev vody  (t. j. do menej koncentrovaného prostredia).

Takto sa prenáša kyslík, oxid uhličitý, ďalšie minerálne látky, alkohol, močovina, niektoré jedy a farbivá do buniek. Difúzia sa uplatňuje pri dýchaní – výmena O2 a CO2 (presun jednotlivých plynov z miesta s vyššou na miesto s nižšou koncentráciou). Je dôležitá aj pri príjme vody s rozpustenými minerálnymi látkami rastlinou.

 

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov

Ďalšie zdroje: UHEREKOVÁ, M. a kol. 2012. Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Nitra: Združenie EDUCO. ISBN 978-80-89431-34-2